2010

Uchwała Nr XXXVI/274/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. ...
Uchwała Nr XXXVI/275/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/263/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Załącznik do uchwały nr XXXVI/275/10 z dnia 28.01.2010r.
Uchwała Nr XXXVI/276/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego.
Uchwała Nr XXXVI/277/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie
Uchwała Nr XXXVI/278/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 129/5 k.m.11 o pow. 0,0446 ha, KW 85311 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Załącznik do uchwały nr XXXVI/278/10 z dnia 28.01.2010r.
Uchwała Nr XXXVI/279/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych stacjami transformatorowymi stanowiącymi działki dz. Nr 189/8 k.m.13 o pow. 0,0067 ha, KW 52065 i dz. Nr 191/30 k.m.13 o ...
Uchwała Nr XXXVI/280/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3
Załącznik do uchwały nr XXXVI/280/10 z dnia 28.01.2010r.
Uchwała Nr XXXVI/281/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na 10 lat
Załącznik do uchwały nr XXXVI/281/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwała Nr XXXVI/282/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na 20 lat
Załącznik do uchwały nr XXXVI/282/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Uchwała Nr XXXVI/283/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok
Uchwała Nr XXXVI/284/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie
Uchwała Nr XXXVII/285/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dla radcy prawnego do sporządzenia skargi kasacyjnej
Uchwała Nr XXXVIII/286/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Uchwała Nr XXXVIII/287/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVIII/288/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa oraz Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie
Uchwała nr XXXVIII/289/10 z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulic w Krupskim Młymie
Uchwała Nr XXXVIII/290/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: zaopiniowania projektu aglomeracji Krupski Młyn
Załącznik do uchwały nr XXXVI/290/10 z dnia 23.03.2010r.
Uchwała Nr XXXVIII/291/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krupski Młyn”
Załącznik do uchwały nr XXXVI/291/10 z dnia 23.03.2010r.
Załącznik do uchwały nr XXXVI/291/10 z dnia 23.03.2010r.
Uchwała Nr XXXVIII/292/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Krupski Młyn za lata 2006-2008”
Załącznik do uchwały nr XXXVI/292/10 z dnia 23.03.2010r.
Uchwała Nr XXXVIII/293/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lat 12
Załącznik do uchwały nr XXXVI/293/10 z dnia 23.03.2010r.
Uchwała Nr XXXVIII/294/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIX/295/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młnyn za 2010 rok
Uchwała Nr XXXIX/296/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2009
Uchwała Nr XXXIX/297/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: nabycia od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziałów PEC "Ciepłogaz" Sp. z o.o. w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIX/298/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIX/299/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIX/300/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIX/301/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki: dz. Nr 300/73 k.m. 13 o pow. 0,0238ha,KW 67661 i dz. Nr 258/73 k.m. 13 o pow. 0,0296 ha położony...
Uchwała Nr XXXIX/302/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad sprz...
Uchwała Nr XXXIX/303/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości lokalowej
Uchwała Nr XXXIX/304/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Waldemara Budziałowskiego w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Buczka 3 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIX/305/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Janiny i Ireneusza Kluza w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 4 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIX/306/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Kazimierza i Wiesławy Nowak w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. 1 Maja 5 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIX/307/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Wojciecha i Alicji Paszko w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. 1 Maja 5 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIX/308/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Grzegorza i Małgorzty Giera w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Głównej 2 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIX/309/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Krzysztofa i Małgorzty Miszczak w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku w Krupskim Młynie-Kol. Ziętek bl. 16B
Uchwała Nr XXXIX/310/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr XXXIX/311/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży majątku zlikwidowanego SPZOZ w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XL/312/10 z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młynie
Uchwała Nr XLI/313/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Uchwała Nr XLI/314/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Krupski Młyn oraz jej jednostek podległych
Uchwała Nr XLI/315/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała Nr XLI/316/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za okres I półrocza roku budżetowego, okreśelnia zakresu i formy informacji o kształtowan...
Uchwała Nr XLI/317/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2009
Uchwała Nr XLI/318/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za rok 2009
Uchwała Nr XLI/319/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2009-2013"
Uchwała Nr XLI/320/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązku wymiaru za...
Uchwała Nr XLI/321/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XLI/322/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XLI/323/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XLI/324/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XLI/326/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 298/63 k. m. 13 o pow. 0,0121 ha. KW 42180 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana
Uchwała Nr XLI/325/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XLI/327/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 55 położonej w rejonie V Kol. Ziętek
Uchwała Nr XLI/328/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Piekarach Śląskich
Uchwała Nr XLI/329/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt.: "Edukacja-Praca-Równość Szans dla osób i rodzin bezrobotnych z terenu gminy Krupski Młyn", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społe...
Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr XLI/331/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: wystąpienia do Zarządu i Rady Powiatu Lublinieckiego z apelem o remont drogi powiatowej 2351 Krupski Młyn-Lubliniec
Uchwała Nr XLII/332/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XLII/333/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie: podjęcia procedury likwidacji spółki PEC „Ciepłogaz” Sp. z o.o w Krupskim Młynie.
Uchwała Nr XLIII/334/10 z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XLIII/335/10 z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Barbary Kiszkis w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Buczka 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XLIV/336/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
Uchwała Nr XLIV/337/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXIX/300/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Uchwała Nr XLIV/338/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
Uchwała Nr XLIV/339/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowania zakupu samochodu policyjnego nieoznakowanego, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tworogu.
Uchwała Nr XLIV/340/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLIV/341/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn."Poprwana efektywność, jakości i przejrzystości jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ...
Uchwała Nr XLIV/342/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 298/63 k.m. 13 o pow. 0,0121 ha, KW 42180 połóżonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana oraz odstąpie...
Uchwała Nr XLIV/343/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 373/165 k.m.8 o pow. 0,3400 ha, KW 87943 połóżonej w Potępie-żyłce
Uchwała Nr XLIV/344/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki Nr 133/17 i dz. Nr 149/4 k.m....
Uchwała Nr XLIV/345/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Marii Opali w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XLIV/346/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
Uchwała Nr XLIV/347/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Uchwała Nr XLIV/348/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Uchwała Nr XLIV/349/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Uchwała Nr XLIV/350/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: objęcia akcji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach w ramach kolejnej emisji akcji
Uchwała Nr 4100/V/109/2010 z dnia 15 września 2010 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2010 roku...
Uchwała Nr XLV/351/10 z dnia 5 października 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Uchwała Nr XLV/352/10 z dnia 5 października 2010 roku w sprawie: Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn
Nr XLVI/353/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Nr XLVI/354/10 z dnia 28 października 2010 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Nr XLVI/355/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Nr XLVI/356/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok
Nr XLVI/357/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2011 rok
Nr XLVI/358/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/161/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2004 roku dot.określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn
załącznik do uchwały Nr XLVI/358/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/161/04
Nr XLVI/359/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ...
Nr XLVI/360/10 z dnia 28 października 2010 r.w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć na...
Nr XLVI/361/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krupski Młyn
Nr XLVI/362/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za posiłki wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia...
Nr XLVI/363/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Józefa Krawczuka w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 17A
Nr XLVI/364/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Joanny Ostafin w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 2
Nr XLVI/365/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Dagmary Sufy w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Grzegorzewskiej 3
Nr XLVI/366/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Nr XLVI/367/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Nr XLVI/368/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-01-12 12:53:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:53:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:52:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:52:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:51:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:51:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:50:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:50:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:49:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:49:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:48:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:48:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:47:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:47:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:46:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:46:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:45:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:45:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:43:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:43:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:42:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:42:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:39:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:39:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:38:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:38:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:37:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:37:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:36:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:36:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:35:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:35:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:33:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:33:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:31:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:30:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:30:03 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-01-12 12:29:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:29:30 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-01-12 12:28:44 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-12 12:28:29 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-01-12 12:28:19 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-01-12 12:27:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:27:39 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-01-12 12:27:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-12 12:26:58 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2010-10-21 08:51:52 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2010-10-21 08:50:45 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2010-10-21 08:50:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-10-21 08:50:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-10-21 08:47:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-10-21 08:47:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-09-24 10:40:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-24 10:40:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:36:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:36:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:34:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:34:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:34:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:34:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:34:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:34:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:33:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:33:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:33:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:33:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:33:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 10:33:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:16:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:16:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:15:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:15:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:15:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:15:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:15:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:15:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:12:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:12:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:12:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:12:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:11:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:11:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:11:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-22 08:11:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-03 11:07:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-03 11:07:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-03 11:06:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-09-03 11:06:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-19 08:53:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-08-19 08:53:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:11:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:11:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:10:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:10:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:10:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:10:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:09:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:09:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:08:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:08:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:07:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:07:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:06:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:06:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:05:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:05:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:03:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:03:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:03:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:03:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:02:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:02:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:00:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 10:00:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:57:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:57:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:56:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:56:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:55:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:55:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:53:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-30 09:53:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 07:59:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-23 07:59:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-21 14:15:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-07-21 14:15:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-30 11:15:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-30 11:15:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-30 11:12:57 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-06-21 11:52:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:52:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:51:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:51:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:51:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:51:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:50:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:50:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:50:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:50:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:49:32 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-06-21 11:49:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:49:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:48:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:48:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:47:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:47:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:46:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:46:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:45:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:45:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:45:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:45:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:44:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:44:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:44:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:44:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:44:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:44:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:43:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:43:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:43:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:43:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:42:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:42:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:42:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:42:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:41:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-06-21 11:41:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 11:02:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 11:02:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:05:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:05:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:04:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:04:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:02:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:02:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:01:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 09:01:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 08:59:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 08:59:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 08:57:03 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2010-04-23 08:53:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 08:53:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 08:49:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-23 08:49:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-22 08:37:59 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2010-04-22 08:29:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-22 08:29:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:47:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:47:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:46:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:45:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:45:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:45:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-04-21 12:45:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:22:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:22:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:05:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:05:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:03:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:03:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:01:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-17 11:01:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:29:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:29:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:29:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:29:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:28:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:28:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:24:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:24:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:22:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:22:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:22:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:22:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:21:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:21:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:21:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:21:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:18:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:18:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:18:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:18:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:17:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:17:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:17:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-03-09 12:17:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-07 08:57:52 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

98168

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2010-01-07 08:57:52

Osoba wytwarzająca informację

Czas publikacji

2010-01-07 08:57:52

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek