OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:
1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
2. Prawa do sprostowania danych;
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.
Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO
2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-21 RODO
Wnioski są dostępne w sekretariacie Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie mieszczącego się przy ul. Dąbrowskiego 1 w Krupskim Młynie, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sp1krupski@gmail.com lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-12-01 15:29:50 Magdalena Hajda

Edycja

2020-12-01 15:22:44 Magdalena Hajda

Edycja

2020-12-01 15:21:29 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1979

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2020-12-01 15:21:29

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2020-12-01 15:21:29

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda