DANE OSOBOWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w urzędzie gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - gwozdz@krupskimlyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

- Zakres aktów prawnych, na podstawie których działają Referaty w urzędzie podano poniżej w plikach.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w urzędzie gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – gwozdz@krupskimlyn.pl,

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( monitoring systemów informatycznych )

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

 • Medycyna pracy
 • Pakiet socjalny (np. ubezpieczenia grupowe )

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w urzędzie gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  – Piotr Gwóźdź - gwozdz@krupskimlyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Klauzula informacyjna na temat zdjęć/filmów upublicznianych przez Urząd Gminy Krupski Młyn

 

Informujemy, że podczas wydarzeń (spotkań, uroczystości, zawodów i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców Gminy Krupski Młyn i przybyłych gości) organizowanych lub wspieranych przez Gminę Krupski Młyn będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Gminę Krupski Młyn reprezentowaną przez Wójta Gminy bądź odbywającym się
z udziałem kierownictwa albo pracowników Urzędu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji
o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez
Gminę Krupski Młyn.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, tj. promocji Gminy Krupski Młyn.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo
w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY)

 

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (32) 285 70 77, lub korespondencyjnie na adres siedziby.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gwozdz@krupskimlyn.pl
 3. Gmina przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach dotyczących: w celu przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom w związku z na terytorium tego państwa. na podstawie:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego m.in. z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, oraz obowiązków archiwizacji danych itp.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa;

5)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – przyznania świadczenia.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Piotr Gwóźdź - gwozdz@krupskimlyn.pl

Referat Organizacyjny
Urząd Stanu Cywilnego , Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Referat Inwestycji
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Referat Finansowy
Zespół ds.Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Gminny Zespół Oświatowy
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-05 13:29:17 Anna Zawodny

Edycja

2018-11-30 11:12:35 Magdalena Hajda

Edycja

2018-06-06 07:58:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-06 07:58:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-06 07:58:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-06 07:58:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-06 07:54:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-30 07:52:49 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-29 14:03:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-29 14:03:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-29 08:26:52 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-29 08:18:45 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:35:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:34:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 13:22:26 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:21:14 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:20:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:19:45 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:19:31 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:19:18 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:18:25 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 13:17:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 13:17:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 13:17:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:17:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:16:55 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 13:16:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 13:16:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:15:32 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:14:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:59:53 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:59:01 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:58:46 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:50:08 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:45:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:45:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:44:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:44:18 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:42:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:42:01 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:41:17 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:40:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:40:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:40:00 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:39:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 09:32:45 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-24 11:17:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 11:10:10 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-24 11:10:02 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:36:14 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-24 08:36:01 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-24 08:30:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 08:29:49 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:29:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 08:29:01 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:27:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 08:27:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:26:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-24 08:26:21 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-23 09:26:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:26:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:26:14 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2015-12-28 12:51:00 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-28 12:50:59 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-20 19:00:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-20 19:00:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-18 10:51:31 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 20:50:20 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 20:47:08 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 20:47:08 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:37:39 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:36:35 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2015-12-17 14:36:26 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-17 14:14:48 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-17 14:13:43 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:13:43 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:12:04 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:12:04 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:08:35 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:08:35 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:07:55 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 13:08:17 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 13:01:28 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:58:38 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:53:48 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:51:09 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:49:32 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:45:23 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-15 13:37:59 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-15 13:36:35 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-15 13:36:11 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

11470

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-12-15 13:36:11

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-12-15 13:36:11

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek