DANE OSOBOWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w urzędzie gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krupskimlyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

- Zakres aktów prawnych, na podstawie których działają Referaty w urzędzie podano poniżej w plikach.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w urzędzie gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krupskimlyn.pl,

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( monitoring systemów informatycznych )

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

 • Medycyna pracy
 • Pakiet socjalny (np. ubezpieczenia grupowe )

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w urzędzie gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krupskimlyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Klauzula informacyjna na temat zdjęć/filmów upublicznianych przez Urząd Gminy Krupski Młyn

Informujemy, że podczas wydarzeń (spotkań, uroczystości, zawodów i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców Gminy Krupski Młyn i przybyłych gości) organizowanych lub wspieranych przez Gminę Krupski Młyn będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Gminę Krupski Młyn reprezentowaną przez Wójta Gminy bądź odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Urzędu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Gminę Krupski Młyn.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, tj. promocji Gminy Krupski Młyn.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.

Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w Krupskim Młynie, z którym można się skontaktować w następujący sposób: a) listownie: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, b) e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w następujący sposób: a) listownie: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, b) e-mail: iod@krupskimlyn.pl.

3) Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa. 

6) Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

8) Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

9) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Krupski Młyn

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje, że:

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w Krupskim Młynie, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn,

b) e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl .

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn,

b) e-mail: iod@krupskimlyn.pl.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w przypadku toczących się postępowań, czynności prowadzonych przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz art. 6 ust.1 lit f RODO - prawnie usprawiedliwionego interesu strony trzeciej, w przypadku wykazania takiego interesu przez tę stronę.

 

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane umożliwiające identyfikację osoby wnioskującej o zabezpieczenie zapisu danych z monitoringu wizyjnego, to jest każdorazowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w razie takiej potrzeby inne dane umożliwiające przekazanie korespondencji (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po rozpoznaniu wniosku przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych z związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa (w szczególności organy prowadzące postepowanie lub czynności, w związku z którymi został złożony wniosek o zabezpieczeniu monitoringu wizyjnego) oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych (np. firma świadcząca usługi konserwacji urządzeń monitorujących).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie zapisu danych z monitoringu wizyjnego.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe przetwarzane w związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego, administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem/am się………………………….

podpis

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY)

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (32) 285 70 77, lub korespondencyjnie na adres siedziby.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@krupskimlyn.pl
 3. Gmina przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach dotyczących: w celu przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom w związku z na terytorium tego państwa. na podstawie:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego m.in. z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, oraz obowiązków archiwizacji danych itp.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa;

5)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – przyznania świadczenia.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Artur Kornobis - iod@krupskimlyn.pl

Referat Organizacyjny
Urząd Stanu Cywilnego , Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Referat Inwestycji
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Referat Finansowy
Zespół ds.Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Gminny Zespół Oświatowy
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-07-16 14:42:13 Wiktoria Respondek

Edycja

2024-07-16 14:41:21 Wiktoria Respondek

Edycja

2024-07-16 14:40:53 Wiktoria Respondek

Edycja

2024-03-01 08:37:16 Magdalena Hajda

Edycja

2024-03-01 08:37:10 Magdalena Hajda

Edycja

2023-12-14 12:32:20 Magdalena Hajda

Edycja

2023-12-14 12:30:46 Magdalena Hajda

Edycja

2023-12-14 07:58:38 Magdalena Hajda

Edycja

2023-07-05 13:29:17 Anna Zawodny

Edycja

2018-11-30 11:12:35 Magdalena Hajda

Edycja

2018-06-06 07:58:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-06 07:58:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-06 07:58:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-06 07:58:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-06 07:54:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-30 07:52:49 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-29 14:03:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-29 14:03:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-29 08:26:52 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-29 08:18:45 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:35:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:34:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 13:22:26 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:21:14 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:20:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:19:45 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:19:31 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:19:18 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:18:25 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 13:17:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 13:17:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 13:17:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:17:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:16:55 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 13:16:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 13:16:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 13:15:32 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-25 13:14:10 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:59:53 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:59:01 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:58:46 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:50:08 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:45:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:45:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:44:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:44:18 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:42:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:42:01 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:41:17 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:40:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:40:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:40:00 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:39:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-25 09:32:45 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-24 11:17:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 11:10:10 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-24 11:10:02 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:36:14 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-24 08:36:01 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-24 08:30:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 08:29:49 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:29:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 08:29:01 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:27:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-24 08:27:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-24 08:26:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-24 08:26:21 Magdalena Hajda

Edycja

2018-05-23 09:26:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:26:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:26:14 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2015-12-28 12:51:00 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-28 12:50:59 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-20 19:00:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-20 19:00:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-18 10:51:31 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 20:50:20 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 20:47:08 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 20:47:08 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:37:39 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:36:35 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2015-12-17 14:36:26 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-17 14:14:48 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-17 14:13:43 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:13:43 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:12:04 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:12:04 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:08:35 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:08:35 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2015-12-17 14:07:55 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 13:08:17 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 13:01:28 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:58:38 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:53:48 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:51:09 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:49:32 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-17 12:45:23 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-15 13:37:59 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-15 13:36:35 Lilianna Dędek

Edycja

2015-12-15 13:36:11 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

12548

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-12-15 13:36:11

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-12-15 13:36:11

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek