DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (dokumenty PDF, skany dokumentów),
 • brak opisów alternatywnych do zdjęć, załączników i skanów,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty przekazane do publikacji w formie skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Spałek.
 • E-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl
 • Telefon: 32 476 82 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
 • Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3
 • E-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl
 • Telefon: 32 284 84 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (siedziba główna), ul. Zawadzkiego 3

 • dostęp do pomieszczeń głównej siedziby z głównego wejścia jest zapewniony dla osób niepełnosprawnych; drzwi główne umożliwiają swobodne wejście do pomieszczeń instytucji,
 • przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych - brak wydzielonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku brak znaków komunikacyjnych - tablicy nawigującej,
 • korytarz umożliwia swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych; wewnątrz budynku brak schodów i wind,
 • w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (czasowo niedostępna),
 • brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do pomieszczeń GOKSiR-u można wchodzić z psem asystującym,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona internetowa jest dostępna w przeglądarach internetowych,
 • stronę internetową da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki,
 • na stronie internetowej można używać standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-12-01 12:33:36 Magdalena Hajda

Edycja

2020-12-01 12:28:52 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3321

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2020-12-01 12:28:52

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-12-01 12:28:52

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda