KADENCJA 2014-2018

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/2/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych
Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok
Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej ....
Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024
Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/7/14
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/7/14
uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok
załącznik nr 1 do uchwały Nr III/8/14
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/8/14
Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/8/14
uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024
Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/9/14
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/9/14
Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/9/14
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/10/14
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/10/14
Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/10/14
Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/10/14
Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/10/14
Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/10/14
Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/11/14
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/11/14
Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat
Załącznik nr 1 do uchwały III/12/14
Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/13/15
Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/14/15
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 129/ 5 k.m 11 o pow. 0,0446 ha/ KW GL1T/00085...
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Potępie - Żyłce 1.
Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Potępie Gminy Krupski Młyn
uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rz....
Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodn...
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: poparcia planów budowy obwodnicy Tarnowskich Gór
Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie:określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn oraz określenia dokumentów ...
Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXVI/189/13 z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze
Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/302/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ora...
Uchwała Nr V/25/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2015 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu rozwiązywania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ...
Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy krupski Młyn z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/343/14 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie:ustalenia kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytua...
Uchwałą Nr V/27/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nazwanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara
Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024
Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagos...
Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2015 roku
Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wymagań jakie powinen spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia z zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla be...
Uchwała VI/36/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: " Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie"
Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2014
Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Lokalnej Grupy Działania " Leśna Kraina Górnego Śląska"
Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowej i regulaminu korzystania z sezonowego basenu kąpielowego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek
Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie praw użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego stanowiącego działkę Nr 129/5 o pow. 0,0446 ha, k.m., KWGL1T/00085311/1 położoną...
Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2015 - 2018"
Załącznik do uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony śrowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2015 - 2018"
Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady Osiedla Ziętek
Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn" opracowanego w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Plan gospo...
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/52/15
Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/53/2015
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/53/2015
Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/53/2015
Uchwała Nr IX/54/15 RAdy Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku s sprawie: zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/54/15
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/54/15
Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/54/15
Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2014 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/55/15
Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2014
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/57/15
Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2014 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/58/15
Uchwała Nr IX/59/15 RAdy Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Gminą Tworóg z sprawie powierzenia gminie Krupski Młyn do realizacji zadania własnego G...
Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego-stawu położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/62/15
Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw w Krupskim Młynie i Potępie- Odmuchowie oraz ze strefy sportu i rekreacji w Potępie
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/63/15
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/63/15
Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/63/15
Załącznik nr 4 do uchwały Nr IX/63/15
Załącznik nr 5 do uchwały Nr IX/63/15
Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/64/15
Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024
Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tworóg na realizację zadania:
Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Ziętek
Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 315/22 k.m. 13 o pow. 0,0214 ha KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie ...
Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 38/5 k.m. 11 o pow. 0,379 ha KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Krupski Młyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 37/9 k.m. 10 o pow. 0,1250 ha KW GL1T/000...
Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2016 rok
Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2016 rok
Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
Uchwała Nr XI/78/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn od 1 stycznia 2016 roku
Uchwała Nr XI/79/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2016 rok zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 rok
Uchwała Nr XI/80/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację zadania związanego z akredytacją systemu teleinformatycznego
Uchwała Nr XI/81/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie Kolonia Ziętek 2A
Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024
Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie mian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2015 roku
Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro...
Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 201...
Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn" opracowanego ...
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym Gospodars...
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej k...
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krupski Młyna na lata 2016 - 2020
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc...
Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024
Załączniki do uchwały Nr XIII/92/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024
Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 5
Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 193/12 k.m. 11 o pow. 0,0341 ha KW GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 192/12 k.m. 11 o pow. 0,0008 ha KW GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XIV/99/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 574/86 k.m. 8 o pow. 0,1324 ha KW GL1T/00088554/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części...
Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 573/86 k.m. 8 o pow. 0,1326 ha KW GL1T/00088554/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 częśc...
Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacj...
Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej na Przewodnicząceg...
Uchwała Nr XV/103/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024
Uchwała Nr XV/104/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026
Uchwała Nr XV/106/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/107/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn, dokumentów niezbędnyc...
Uchwała Nr XV/110/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/111/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 9
Uchwała Nr XV/112/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej część dz. Nr 388/119 k.m. 8 KW GL1T/00047416/9 położonej w Potępie - Żyłce
Uchwała Nr XV/113/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej) na działalność Zas...
Uchwała Nr XVI/115/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2016 roku
Uchwała Nr XVI/116/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2
Uchwała Nr XVI/117/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2015
Uchwała Nr XVI/118/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/11 z dnia 29.03 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szc...
Uchwała Nr XVI/119/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/121/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XVII/122/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/123/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Ziętek dotyczących nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/124/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/108/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoła...
Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/126/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Krupski Mły...
Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2024
Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2015 roku
załacznik do uchwały Nr XIX/129/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2016 roku
Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2015
Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2015
Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a GAiAP Spółka z o.o. z siedzibą w Kleszczowie 44-164, ul. Sportowa 2
Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, położonego w Krupskim Młynie przy ul. Norwida ...
Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Potępie przy ul. Sportowej 1
Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2016 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2016 roku
Uchwała Nr XX/137/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XX/138/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen z...
Uchwała Nr XX/139/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XX/141/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/131/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej...
Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim Młynie - Kolonia Zię...
Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2016 rok
Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 191/12 k.m. 11 o pow. 0,0019 ha KW GL1T/00042965/7 poł. w Krupskim Młynie przy ul. Powstańc...
Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXVI/189/13 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze
Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIV/208/97 z dnia 16 października 1997 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie "Osiedle Ziętek" oraz n...
Uchwała Nr XXII/148/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XXII/149/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/152/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/153/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej część działki Nr 100 k.m.13 KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki Nr 100 k.m.13 KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Świe...
Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 72 k.m.7 o pow. 0,0670 ha, KW GL1T/00083732/4 położonej w Krupskim Młynie, rejon leśn...
Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2016 roku w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego
Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego
Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/160/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/149/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 201...
Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn od dnia 1 stycznia 2017 roku
Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oswiatowego w Krupskim Młynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakersu oświaty
Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku położonego w Krupskim Młynie przy ul. B...
Uchwała Nr XXIII/167/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działke Nr 83/12k.m. 11 o pow. 0,0104ha, KW GL1T/00055788/6 poł. w Krupskim Młynie p...
Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących dz. Nr 317/19 k.m. 11 o pow. 0,0025 ha, dz. Nr 318/19 k.m. 11 o pow. 0,0346 ha, d...
Uchwała Nr XXIII/169/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczzenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących dz. Nr 167/9 k.m. 11 o pow. 0,0942 ha KW GL1T/00090460/8 dz. Nr 168/9 k.m. 11 o...
Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...
Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 listopada 2016 roku poprzez sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
Uchwała Nr XXV/172/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024
Uchwała Nr XXV/173/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
Uchwała Nr XXV/174/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Uchwała Nr XXV/176/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 3
Uchwała Nr XXV/178/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 126/88 k.m. 13 o pow. 0,0149 ha KW GL1T/00037957/0 położonej w Krupskim...
Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej dz.126/88 k.m. 13 o pow. 0,0149 ha, KWGL1T/00037957/0 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Głównej...
Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Gminy Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej stanowiącej część dz. Nr 100 k.m. 13 KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Głównej
Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 194/88 k.m. 13 o pow. 0,1088 ha KW GL1T/00037958/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. ...
Uchwała Nr XXV/182/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 126/88 k.m. 13 o pow. 0,0149 ha, KW GL1T/00037957/0 położonej w Krupskim Młynie przy ul....
Uchwała Nr XXV/183/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/184/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
Uchwała Nr XXVI/185/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/186/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/187/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVI/188/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnymi ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku położonego w...
Uchwała Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXVII/190/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/190/17 z 28 lutego 2017 roku
Załącznik nr 2 do uchwały XXVII/190/17 z 28 lutego 2017 roku
Załącznik nr 3 do uchwały XXVII/190/17 z 28 lutego 2017 roku
Załącznik nr 4 do uchwały XXVII/190/17 z 28 lutego 2017 roku
Uchwała Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Krupski Młyn prawa użytkowania wieczystego niruchomości gruntowej, stanowiącej dz. Nr 177/1, k.m. 11 o pow. 0,1103 ha, KWGL1T/00067...
Uchwała Nr XXVII/193/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Krupski Młyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 25/9 k.m. 10 o pow. 0,3901 ha, KW GL1T/...
Uchwała Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad na jakich sołtysowi Gminy Krupski Młyn będzie przysługiwała dieta
Uchwała Nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostek obsługiwanych
Uchwała Nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn dla kandydatów zamieszkałych poza o...
Uchwała Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2017
Uchwała Nr XXVIII/202/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik do uchwały Nr XVIII/202/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 marca 2017 roku
Uchwała Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie pozbawienia statusu użytku ekologicznego
Uchwała Nr XXVIII/204/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stara Rzeka"
Uchwała Nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Staw Stawki"
Uchwała Nr XXVIII/206/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/208/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXIX/210/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIX/211/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Krupski Młyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 200/1 k.m. 11, o pow. 0,0825 ha KW GL1T/0006...
Uchwała Nr XXIX/212/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 197/5 k.m. 11 o pow. 1,6649 ha, KW GL1T/00048229/8 położonej w Krups...
Uchwała Nr XXX/213/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXX/214/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2016 rok
Uchwała Nr XXX/215/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2016
Uchwała Nr XXX/216/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2020
Uchwała Nr XXX/217/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Krupski Młyn na lata 2017 - 2020
Uchwała Nr XXX/218/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, o...
Uchwała Nr XXX/219/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn oraz określenia dokumentów...
Uchwała Nr XXX/220/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnegoki M...
Uchwała Nr XXX/221/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku
Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
Uchwała Nr XXX/223/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej składającej się z działki Nr 322/19 k.m 11 o pow. 0,0002 ha i dz. Nr 324/19 k.m 11 o pow. 0,0034 ha KW GL1T/0004855...
Uchwała Nr XXX/224/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 poł. w Ziętku bl. Nr 11 B
Uchwała Nr XXXI/225/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024 Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXI/226/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXXI/227/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjali...
Uchwała Nr XXXI/228/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XXXI/229/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2016 rok
Załącznik do uchwały Nr XXXI/229/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2016 rok
Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budzetu gminy za 2016 rok
Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXI/232/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXI/233/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr XXXI/234/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr XXXI/235/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku położonego w Ziętku bl 13A
Uchwała nr XXXII/236/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024
Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXXII/238/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie planowania w budżecie Gminy Krupski Młyn wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia regulaminu przyznawani...
Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie współdziałania Gminy Krupski Młyn z Gminą Tworóg w zakresie realizacji zadania oświatowego
Uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXII/241/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr XXXII/242/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXII/243/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 15
Uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr XXXIII/245/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/247/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/248/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/250/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/251/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/30/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim M...
Uchwała Nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXIV/253/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIV/254/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześioletniej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krupskim Młynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową ...
Uchwała Nr XXXIV/255/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Potępie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Korn...
Uchwała Nr XXXIV/256/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku połozonego w Ziętku bl. Nr 6A
Uchwała Nr XXXIV/257/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. Nr 16 B
Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...
Uchwała Nr XXXIV/259/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej progonozy finansowej na lata 2017 - 2024
Uchwała Nr XXXV/261/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Uchwała Nr XXXV/262/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027
Uchwała Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr XXXV/264/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 9 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jedn...
Uchwała Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 21 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej cześć dz. Nr 196/91 k.m. 13 GL1T/00044089/6 poł. w Krupskim Młynie przy ul...
Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVI/269/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
Uchwała Nr XXXVI/270/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności
Uchwała Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVI/272/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVI/273/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2018 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu w Krupskim Młynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXVII/274/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVII/275/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno-prawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000 zł
Uchwała Nr XXXVII/276/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/302/10 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasaad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/278/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXXVII/279/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXXVII/280/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXVII/281/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXVII/282/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXVII/283/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XXXVII/284/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XXXVII/285/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2018 roku
Uchwała Nr XXXVIII/287/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn w 2018 ro...
Uchwała Nr XXXVIII/288/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVIII/289/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za 2017 rok
Uchwała Nr XXXVIII/290/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXVI/271/18 z 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będą...
Uchwała Nr XXXVIII/291/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVIII/292/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr XXXVIII/293/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze
uchwała Nr XXXVIII/294/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. 163/22 k.m 11 o pow. 0,0138 ha, KW GL1T/00042965/7 położonej w Kr...
Uchwała Nr XXXVIII/295/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku położonego w Ziętku bl. Nr 17A
Uchwała Nr XXXVIII/296/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia potrzeby realizacji Projektu pn.:
Uchwała Nr XXXIX/297/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia gminy Krupski Młyn do Klastra Energii "Zielona Gmina Leśnej Krainy"
Uchwała Nr XXXIX/298/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIX/300/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIX/301/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla o...
Uchwała Nr XXXIX/302/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objęt...
Uchwała Nr XXXIX/303/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 332/88 k.m. 13, o pow. 0,0023 ha...
Uchwała Nr XXXIX/304/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiacej dz. Nr 309/76 k.m.13, o pow. 0,0050 ha KW GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr XXXIX/305/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr XXXIX/306/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze
Uchwała Nr XXXIX/307/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn dot. wejścia Gminy Krupski Młyn w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - ...
Uchwała Nr XL/308/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 maja 2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027
Uchwała Nr XL/309/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/305/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr XL/310/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 17 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Kru...
Uchwała Nr XL/311/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 17 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. Nr 6C
Uchwała Nr XL/312/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 17 maja 2018 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn.:
Uchwała Nr XL/313/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 17 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Krupski Młyn w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Uchwała Nr XLI/314/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XLI/315/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2017 rok
Załącznik do uchwały Nr XLI/315/18 z 26 czerwca 2018 roku
Uchwała Nr XLI/316/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Uchwała Nr XLI/317/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLI/318/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alokoholowych na terenie Gminy Krupski Młyna budżetu gminy za 2017 rok
Uchwała Nr XLI/319/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLI/320/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
Uchwała Nr XLI/321/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy...
Uchwała Nr XLI/322/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Uchwała Nr XLI/323/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XLI/324/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen ...
Uchwała Nr XLI/325/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku położonego w Ziętku bl. Nr 16 B
Uchwała Nr XLI/326/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 587/19 k.m. 98 o pow. 0,0116 ha, KW GL1T/00047416/9 położonej w Żyłce
Uchwała Nr XLI/327/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej składającej się z dz. Nr 131/17 k.m. 11 o pow. 0,341 ha, KW GL1T/00075291/1, dz. Nr 147/4 k.m. 11...
Uchwała Nr XLI/328/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XLI/329/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 585/121 k.m. 8 o pow. 0,0913 ha KW GL1T/00037156/5 poł. w Żyłce
Uchwała Nr XLI/330/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XLII/331/18 Rady Gminy z 25 września 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027
Uchwała Nr XLII/332/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr XLII/333/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Uchwała Nr XLII/334/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
Uchwała Nr XLII/335/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2019 rok
Uchwała Nr XLII/336/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
Uchwała Nr XLII/337/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XLII/338/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie przekazania przez Gminę Krupski Młyn zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Uchwała Nr XLII/339/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLII/340/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/319/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach...
Uchwała Nr XLII/341/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
Uchwała Nr XLII/342/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr XLII/343/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 588/119 k.m. 8 o pow. 0,0066 ha, KW GL1T/00047417/9 położone...
Uchwała Nr XLII/344/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 poł. w Ziętku 4A
Uchwała Nr XLII/345/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 325/100 k.m. 13 o pow. 0,0469 ha, KW GL1T/00048229/8 położonej ...
Uchwała Nr XLII/346/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLII/347/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 10 lat
Uchwała Nr XLIII/348/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 października 2018 roku w sprawie zmiany w uchwale XLII/331/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027
Uchwała Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 października w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027
Uchwała Nr XLIII/350/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 października w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr XLIII/351/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 października w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 2 udziałów po 32/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej dz. Nr 224/8 k.m. 13 położonej w Krupskim Młynie przy ...
Uchwała Nr XLIII/352/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 października w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Potępie przy ul. Sportowej 1
Uchwała Nr XLIII/353/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 15 października w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-02-18 13:16:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-18 13:16:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-02-18 13:16:20 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-05-06 11:14:31 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-06 11:07:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 11:07:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-05 13:00:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-05 13:00:01 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:35:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:35:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:34:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:32:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:32:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:31:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:31:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:30:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-26 11:30:00 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-24 14:31:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:31:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:29:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:29:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:27:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:27:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:24:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:24:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:22:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:22:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:16:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-24 14:16:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-12 09:53:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-12 09:53:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-12 09:49:36 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-10-05 15:51:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:51:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:47:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:47:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:46:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:46:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:44:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:43:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:39:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:36:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-05 15:36:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:36:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:35:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:34:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:33:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:33:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:31:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:31:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:29:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:29:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:27:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:27:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:26:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:26:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:25:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:25:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:24:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:24:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:23:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:23:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:22:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:22:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:20:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-05 15:20:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-05 15:20:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 11:11:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-19 11:08:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 11:08:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 11:06:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 11:06:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 11:04:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 11:04:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:59:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:59:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:55:38 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-19 10:55:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:55:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:53:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:53:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:51:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:51:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:48:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:47:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:42:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:42:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:39:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:33:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:33:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:31:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:31:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:30:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:30:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:28:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:28:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:24:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:24:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:22:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:22:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:11:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:11:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:08:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-07-19 10:08:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:57:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-23 09:56:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:56:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:22:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-23 09:12:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:12:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:10:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:09:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:06:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:06:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:04:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:04:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:01:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-23 09:01:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-09 07:49:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-30 11:53:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:53:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:50:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:50:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:49:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:49:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:38:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:38:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:35:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:35:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:32:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:32:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:30:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:29:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:18:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:18:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:17:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:17:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:16:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-30 11:16:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-04 11:09:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-30 07:54:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:54:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:51:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:51:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:50:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:50:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:47:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:47:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:31:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:31:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:30:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:30:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:29:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:29:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:27:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:27:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:24:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:24:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:22:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:22:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:19:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-30 07:19:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-09 13:43:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-09 13:43:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-09 13:43:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-09 13:37:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-09 13:37:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-09 13:37:21 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-06 12:36:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:36:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:35:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:35:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:34:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-06 12:33:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:33:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:31:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:31:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:29:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:29:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:25:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:25:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:24:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:24:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:23:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 12:23:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:43:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:43:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:40:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:40:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:37:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:37:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:34:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-06 11:34:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-19 12:42:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-02 10:06:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 10:06:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 10:04:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 10:04:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 10:03:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 10:03:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 10:01:13 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-02 10:00:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-02 10:00:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-02 09:58:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 09:58:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 09:57:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-02 09:56:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 09:56:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 09:54:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 09:54:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 12:56:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 12:56:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:39:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:39:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:35:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:35:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:33:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:33:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:28:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:28:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:26:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:26:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:24:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:24:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:19:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-03 08:19:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 14:28:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 14:28:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 14:26:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-05 12:01:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 12:01:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:56:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:56:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:54:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:54:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:52:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:52:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:49:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:49:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:48:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:48:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:44:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-03 12:43:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 12:43:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:36:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:36:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:35:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:35:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:32:45 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-03 08:32:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:32:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:30:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:30:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:29:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:29:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:27:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:27:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:26:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:26:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-10 23:18:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-10 23:18:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 09:21:07 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-10-09 09:21:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:44:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:44:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:43:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:43:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:42:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:42:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:41:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:41:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:39:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:39:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:38:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:38:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:37:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:37:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:34:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-09 08:34:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-01 08:49:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-29 11:36:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 11:36:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 11:34:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 11:34:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:56:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:56:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:50:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-29 10:48:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-29 10:47:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:47:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:46:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-29 10:45:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:45:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:44:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:44:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:43:56 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-06-29 10:43:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:43:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:40:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:40:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:39:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:39:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:36:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:36:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:33:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:33:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:04:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 10:04:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 09:49:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-29 09:49:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 11:23:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-06 11:23:27 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-06-06 11:23:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-06-06 11:22:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-06-06 11:22:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-06-06 10:32:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 10:32:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 10:00:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 10:00:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:59:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:59:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:57:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-06 09:57:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:57:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:56:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:56:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:47:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:47:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:45:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:45:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:35:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:35:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:31:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:31:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:29:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:29:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:24:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:24:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:21:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:21:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:19:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-06 09:19:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:44:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:44:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:34:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:34:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:29:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:29:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:27:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-28 08:22:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:22:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:16:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-28 08:16:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-28 08:16:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 13:36:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 13:36:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 13:30:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 13:30:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 12:22:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 12:22:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 12:21:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-04-06 08:15:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:15:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:14:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:14:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:13:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:13:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:11:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:11:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:08:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:08:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:05:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:05:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:03:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-06 08:02:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 08:02:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:59:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:59:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:57:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:57:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:56:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:56:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:54:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:54:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:52:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-06 07:52:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:36:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:36:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:35:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:35:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:34:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:34:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:32:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 12:32:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:46:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:46:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:42:45 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 11:42:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:42:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:37:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:37:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:36:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 11:34:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:34:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:31:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-03-06 11:31:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-23 15:06:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-23 15:06:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-23 15:05:55 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-02-08 09:23:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-08 09:23:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 13:52:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-02-07 12:04:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 12:04:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:56:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:56:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:53:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:53:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:51:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:51:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:50:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-07 11:50:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-10 07:24:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-10 07:22:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-10 07:22:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 10:04:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 10:04:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 09:45:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 09:45:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:22:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:22:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:18:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:18:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-09 08:15:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:41:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:41:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:38:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-05 14:37:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-05 14:37:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-05 14:36:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-05 14:35:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:35:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:06:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:06:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:04:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:04:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:02:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-05 14:01:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-01-05 14:01:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-27 11:49:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-27 11:49:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-27 11:49:17 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-12-15 12:45:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-15 12:45:16 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-15 12:44:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-15 12:43:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:41:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:41:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:38:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:38:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:33:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-05 11:32:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:32:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:28:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:28:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:26:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:26:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:22:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:22:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:18:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:18:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:07:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:07:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:06:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:06:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:03:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:03:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:01:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 11:01:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 10:59:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-05 10:59:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 07:53:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 07:53:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-25 12:17:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-25 12:17:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:15:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:15:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:14:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:14:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:09:01 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-03 09:08:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:08:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:06:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:06:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:04:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-03 09:03:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:03:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:02:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:02:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:00:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 09:00:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:59:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:59:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:58:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:58:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:56:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-03 08:53:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-03 08:53:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 11:09:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-10 11:06:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-10 11:06:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-10 11:04:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 11:04:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:12:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:12:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:09:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:09:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:07:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:07:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:05:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-10-10 10:05:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:41:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-30 14:41:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:41:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:38:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:38:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:36:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-30 14:35:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:35:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:33:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:33:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:30:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:30:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:28:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-30 14:28:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:32:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:32:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:31:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:31:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:29:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:29:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:27:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:27:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:25:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:25:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:23:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-14 12:22:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:22:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:19:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:19:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:18:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:18:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:11:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-06-14 12:11:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:36:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:36:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:30:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:30:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:28:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:28:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:25:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:25:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:16:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:16:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:15:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:15:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:13:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-06 13:13:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:31:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:31:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:31:22 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-04-08 09:31:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:31:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:30:44 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2016-04-08 09:30:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 09:27:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:27:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:26:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:26:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:21:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:20:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:19:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:19:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:18:16 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 09:17:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-08 09:17:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:37:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:37:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:36:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:36:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:32:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-10 10:32:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:32:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:30:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:30:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:27:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:27:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:04:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:04:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:02:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-10 10:01:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 10:01:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 09:59:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 09:59:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 09:55:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 09:55:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 09:08:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-10 09:08:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-09 14:11:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-03-09 14:11:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:38:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:38:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:30:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:30:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:27:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:27:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:24:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:24:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:19:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:19:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:18:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:18:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:15:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:15:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:13:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:13:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:11:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-02-12 09:11:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-01-29 12:15:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-01-29 12:15:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-01-12 08:12:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-12 08:11:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-11 12:18:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-01-11 12:18:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-01-11 11:58:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-01-11 11:58:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-10 08:14:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-10 08:14:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-10 08:13:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-10 08:12:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-10 08:10:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-10 08:09:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 11:14:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:14:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:12:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:12:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:06:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:06:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:03:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 11:03:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:55:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:55:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:43:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:43:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:40:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:40:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:38:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:38:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:36:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:36:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:33:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:33:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:31:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:30:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:30:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:30:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:29:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:29:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:27:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:25:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:25:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:22:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:22:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:22:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:22:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-12-09 10:21:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:21:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:21:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:21:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:19:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:19:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:17:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:17:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:16:52 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 10:16:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 10:16:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 09:03:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 09:03:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 09:01:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 09:01:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 08:59:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 08:59:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-09 08:59:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-09 08:59:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:25:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:25:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:23:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-08 14:22:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:22:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:19:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:19:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:14:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:14:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:13:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:13:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:11:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-08 14:11:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:11:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:08:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:08:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:07:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-08 14:07:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:52:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:52:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:50:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:50:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:50:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:50:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:41:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:41:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:40:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:40:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:40:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:40:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:40:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:40:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:39:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:39:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:37:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:37:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:27:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:27:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:26:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:26:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:24:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:24:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:16:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:16:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:12:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:12:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:06:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:06:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:05:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 09:05:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:55:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:55:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:54:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:54:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:37:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:37:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:32:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:32:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:28:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:28:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:28:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:28:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:27:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:27:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:27:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:27:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:21:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:21:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:20:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:20:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:20:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:20:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:19:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:19:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:02:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:02:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:00:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-07-24 08:00:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-17 13:20:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-17 13:20:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-17 13:18:12 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-10 12:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:14:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:14:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:11:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-10 12:10:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-10 12:09:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-10 12:08:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:08:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:06:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:06:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:05:33 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-06-10 12:04:20 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-10 12:03:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-06-10 12:03:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:35:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:35:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:33:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-05-06 08:31:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:31:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:27:54 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-05-06 08:27:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:27:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:25:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:24:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:24:46 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-05-06 08:24:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:24:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:23:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:23:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:21:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:21:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:20:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-05-06 08:20:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-04-22 12:57:22 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2015-04-20 13:16:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-20 13:16:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 11:13:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 11:13:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 11:08:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 11:08:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 11:05:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 11:05:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:51:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:51:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:49:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:49:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:46:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:46:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:41:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:41:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:36:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:36:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:31:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:31:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:29:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:29:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:27:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:27:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:23:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:23:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:17:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-04-13 10:17:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:40:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:40:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:37:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:37:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:34:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:34:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:30:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:30:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:26:31 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-02 11:26:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:26:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:22:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-03-02 11:22:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:34:51 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-26 09:34:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:34:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:32:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-26 09:32:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-20 10:46:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-20 10:46:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-20 10:45:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-20 10:43:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-20 10:42:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-20 10:42:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-20 10:41:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-12 14:29:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:29:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:25:34 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-02-12 14:25:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:25:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:23:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:23:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:16:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:16:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:09:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:09:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:05:45 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-02-12 14:05:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:05:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:05:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:05:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:04:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 14:04:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 13:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 13:48:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 13:48:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-12 13:48:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-03 12:49:30 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-03 12:49:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-03 12:49:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-03 12:47:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-03 12:47:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-03 12:45:54 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-02-03 12:45:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-02-03 12:45:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-28 08:54:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-28 08:54:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-28 08:53:52 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 12:59:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:59:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:48:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:48:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:37:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:37:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:32:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:32:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:31:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:31:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:31:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:31:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:25:19 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 12:23:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:23:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:22:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:22:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:22:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:22:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:17:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:17:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:12:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:12:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:10:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:10:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:10:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:10:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:05:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:05:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:05:26 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:05:00 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:04:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:04:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:03:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:03:42 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:03:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:03:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:03:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:03:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:03:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:02:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:02:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:02:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:02:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:02:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:02:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:02:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:01:59 Katarzyna Michałek

Edycja

2015-01-14 11:01:37 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 10:55:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:55:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:50:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:50:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:49:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:49:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:14:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:14:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:06:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:06:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:04:50 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2015-01-14 10:04:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:04:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:03:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:03:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:01:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:01:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:00:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 10:00:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 09:59:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 09:59:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 09:42:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 09:42:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-14 09:25:12 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10975

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-01-14 09:25:12

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-01-14 09:25:12

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper