REGULAMIN RADY GMINY

Załącznik nr 3
do Statutu Gminy Krupski Młyn

REGULAMIN RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację wewnętrzną oraz tryb działania pracy rady gminy.

§ 2

Rada gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga, w drodze uchwał, wszystkie sprawy należące do kompetencji rady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

II. Przygotowanie sesji

§ 3

1. Sesje przygotowuje, zwołuje i prowadzi przewodniczący rady gminy.
2. Przewodniczący rady gminy zwołując sesję przesyła wraz z zawiadomieniem o sesji projekty uchwał i inne materiały związane z porządkiem obrad.
3. W razie niedotrzymania terminu zwołania sesji na 7 dni przed terminem obrad, rada gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalania porządku obrad.

§ 4

Przed każdą sesją przewodniczący rady gminy w uzgodnieniu z wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonym na sesję.

§ 5

Wójt gminy obowiązany jest udzielić radzie gminy pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

III. Obrady

§ 6

Sesje rady gminy są jawne i podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 7

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady gminy lub wyznaczony przez przewodniczącego wiceprzewodniczący rady gminy, zwany dalej przewodniczącym obrad.

§ 8

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad lub radnych, rada gminy może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie gminy właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 9

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący obrad przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 10

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły "Otwieram sesję rady gminy Krupski Młyn".
2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje odpowiedni przepis § 9 regulaminu.

§ 11

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia do dyskusji projekt porządku obrad rady gminy.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny lub wójt.
3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez radę gminy protokołu poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytywany w toku sesji.
4. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 - 3 rady gminy uchwala porządek obrad sesji.

§ 12

1. W porządku obrad na każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych, a także krótką informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji przez wójta i urząd gminy.
2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle.
3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na następnej sesji.
4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce przewodniczącego obrad w czasie sesji.
5. Na wniosek radnego, rada gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§ 13

1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

§ 14

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi, dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzeniu sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku" a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienie ust. 2, 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesje - publiczności.

§ 15

1. Na wniosek radnego przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie radę.
2. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej.
Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:  
- przerwanie, odroczenie lub zamknięcie sesji,
- uchylenie jawności obrad,
- przejście do porządku dziennego,
- zmiany porządku obrad,
- ustalenie trybu głosowania,
- zarządzenie przerwy,
- odesłanie sprawy do ponownego rozpatrzenia,
- stwierdzenia quorum,
- zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
- zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
- zamknięcie listy mówców lub kandydatów,
- ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
- ponowne przeliczenie głosów,
- w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie członków rady gminy, po dopuszczeniu w dyskusji dwóch głosów "za" i dwóch głosów "przeciwko" wnioskowi, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.
4. Wnioski formalne w sprawie zmiany porządku obrad rozstrzyga się w głosowaniu bezwzględną większością głosów.

§ 16

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody rady gminy, przy czym przepis § 14 stosuje się odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 17

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułkę "zamykam sesję rady gminy Krupski Młyn".
2. Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 18

1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad rada gminy jest związana uchwałami podjętymi w tej sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§ 19

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 20

1. Pracownik urzędu gminy z każdej sesji rady gminy sporządza protokół obrad.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez radę gminy uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienie osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
3. Odpis protokołu i kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji wójtowi gminy, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.
4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy, na tablicach ogłoszeń oraz na każdej następnej sesji.
5. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu.

§ 21

1. Protokół z sesji rady gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych członków rady gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za" i "przeciw", "wstrzymuję się",
h) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokół numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczaniem roku kalendarzowego.

IV Uchwały

§ 22

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a)  wójtowi gminy
b)  przewodniczącemu rady gminy
c)  komisjom rady gminy
d)  grupie co najmniej 3 radnych

§ 23

1. Uchwały rady gminy powinny być zredagowane w sposób czytelny, i zawierać w szczególności:
a) datę i tytuł,
b) podstawę prawną lub faktyczną,
c) dokładną merytoryczną treść uchwały,
d) określenie organy, któremu powierza się wykonanie uchwał,
e) termin wejścia w życie uchwał i ewentualnie czas jej obowiązywania,
f) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści,
g) nadto inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie itp.
2. Projekty uchwał wymagają zaopiniowania przez właściwe komisje rady gminy.

§ 24

Uchwałę rady gmin podpisuje przewodniczący obrad.

§ 25

Rada gminy może w wyniku głosowania:
      a) przyjąć uchwałę,
      b) odrzucić projekt uchwał,
      c) odesłać projekt do ponownej dyskusji w komisjach,
      d) odesłać projekt do przepracowania
      e) przesunąć rozpatrzenie uchwały na inny termin. 

§ 26

Radny może zgłosić zdanie odrębne do treści uchwały z ewentualnym uzasadnieniem, co zostaje odnotowane w protokole sesji.     

§ 27

1. Uchylenie lub zmiana uchwał podjętych w czasie sesji może nastąpić wyłącznie w drodze reasumpcji lub odrębnej uchwały.
2. Reasumpcja uchwały oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za niebyły i wznawia dyskusję nad projektem uchwały.
3. Wniosek o reasumpcję uchwały rozstrzyga się w głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nad nim dyskusji.

§ 28

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 29

1. Oryginały uchwał ewidencjonuje w rejestrze uchwał pracownik urzędu gminy wyznaczony przez wójta do obsługi rady gminy.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

§ 30

Wójt przedkłada wojewodzie uchwały rady gminy w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 31

Wójt gminy raz w roku przedkłada radzie sprawozdanie z realizacji uchwał rady.

V Komisje rady gminy

§ 32

1. Komisje rady gminy podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością rady, które służą wykonywaniu jej zadań.

§ 33

1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, działającymi, na obszarze gminy.
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych radzie gminy do uchwalenia.
4. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady gminy, w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji.

§ 34

1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeb.
2. Na wniosek przewodniczącego rady gminy, wójta lub co najmniej 1 ustawowego składu komisji jej przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
3. Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Komisji musi być dostępna w biurze rady i urzędzie gminy co najmniej na 3 dni przed jej posiedzeniem.

§ 35

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
3. Szczegółowe zasady działania komisje ustalają we własnym zakresie.

§ 36

1. Przewodniczący stałych komisji co najmniej raz w roku przedstawia na sesji rady gminy sprawozdanie z działalności komisji.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do niestałych komisji i zespołów powoływanych przez radę gminy.

§ 37

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większości głosów.

§ 38

1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół zawierający porządek posiedzenia, przyjęte rozstrzygnięcia, głosy w dyskusji oraz listę obecności.
2. Wniosek i opinie do projektów uchwały rady powinny być uzasadnione na piśmie.

VI Radni

§ 39

Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach rady gminy, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.

§ 40

1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji rady gminy lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni mają prawo kierować do wójta gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 41

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni winien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji przewodniczącemu rady gminy.

§ 42

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać conajmniej raz w roku.
2. Organizację spotkania powierza się pracownikowi urzędu gminy zatrudnionemu na stanowisku ds. obsługi rady.

§ 43

1. Wójt gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady gminy we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

VII Tryb głosowania

§ 44

1. Po zamknięciu dyskusji rada przystępuje do głosowania.
2. Od tej chwili można zabierać glos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego trybu głosowania lub zadania pytania wyjaśniającego głosowany wniosek.
3.   W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 45

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je, porównując z liczbą radnych obecnych na sesji nakazując odnotowywanie wyników głosowania w protokole.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 46

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru przewodniczącego rady gminy i jego zastępców lub gdy wymagają tego inne ustawy.
2. W głosowaniu tajnym, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady gminy, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana
z grona rady komisja skrutacyjna składająca się co najmniej z 3 osób.
3. Komisja skrutacyjna zapewnia warunki do przeprowadzenia tajnego głosowania.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podaje wynik głosowania.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 47

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 48

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza taki wymóg akceptacji wniosku, zgodnie z którym liczba głosów "za" przewyższa przynajmniej o jeden sumę głosów oddanych przeciw wnioskowi i wstrzymujących się.

VIII Wspólne sesje rad gmin

§ 49

1. Rada gminy może odbywać wspólne sesje w innymi radami gminy w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wyznaczenie wiceprzewodniczący wszystkich rad gmin.

§ 50

1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady gminy.
2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego wspólnej sesji.
3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady gmin, biorące udział we wspólnej sesji, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi, stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

IX Postanowienia końcowe

§ 51

Przewodniczący rady gminy zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2003-06-25 12:39:21 Lilianna Dędek

Edycja

2003-06-25 12:25:23 Lilianna Dędek

Edycja

Liczba odwiedzin

13159

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

Osoba wprowadzająca informację

Brak inforamcji