LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KRUPSKI MŁYN

15 kwietnia 2016 roku Gmina Krupski Młyn złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn”.

10 maja 2016 roku: W marcu br. Gmina Krupski Młyn przystąpiła do opracowania dokumentu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Krupski Młyn do 2022 roku”. Dokument powyższy będzie pomocny w ubieganiu się o środki unijne z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do wypełnienia ankiety, która będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych. Wypełnioną ankietę prosimy składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 24 maja 2016 roku. Ankieta i wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji gminy Krupski Młyn znajdują się poniej (ankieta nr 1) pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1650&mod=site&id=1650.

22 czerwca 2016 roku: W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Krupski Młyn nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn”, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia drugiej ankiety, która będzie podstawą do określenia problemów występujących na obszarze gminy oraz wskazania działań do ich zniwelowania. Zebrane dane ankietowe będą elementem pogłębionej diagnozy sytuacji kryzysowej, która jest podstawą do wyznaczenia (delimitacji) strategicznych obszarów rewitalizacji gminy. Ankieta dostępna jest poniżej (ankieta nr 2) pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10186/ankieta2lpr.pdf.

25 sierpnia 2016 roku: Informujemy, że Gmina Krupski Młyn prowadzi prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krupski Młyn. Prawidłowo zaplanowane działania rewitalizacyjne są znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkują polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej rozwojowi gospodarczemu oraz stymulują większą aktywność społeczną i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy. Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Programu Rewitalizacji są konsultacje społeczne. Właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne oraz prawidłowo zinterpretowane ich wyniki, gwarantują ujęcie w dokumencie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej. W związku z powyższym w toku prac związanych z przygotowaniem dokumentu zaplanowano między innymi zebranie odpowiednich danych ankietowych, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych w postaci warsztatów strategicznych z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Gminy oraz rewitalizacji jej zdegradowanych obszarów.
Lokalny Program Rewitalizacji będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji a także wskazania działań do ich zniwelowania a także narzędziem do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych zmierzających do rozwiązywania problemów w delimitowanych częściach Gminy, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
W nawiązaniu do powyższego zapraszam do udziału w warsztatach, które  poświęcone będą identyfikacji i diagnozie problemów oraz potencjałów Gminy Krupski Młyn  w ujęciu rewitalizacyjnym. Głównym celem tego spotkania jest opracowanie kompleksowej diagnozy umożliwiającej przeprowadzenie analizy SWOT (mocnych - słabych stron oraz szans - zagrożeń), a także wypracowanie podstaw do formułowania celów i kierunków działań rewitalizacyjnych, ponadto do wyznaczenia obszarów do rewitalizacji i zaplanowania konkretnych przedsięwzięć.
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 6 września 2016 roku o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie.
Zwracam się z prośbą o aktywne włączenie się w prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji i z góry dziękuję za poświęcony czas.

7 września 2016 roku: Szanowni Państwo, za nami etapy zbierania ankiet od mieszkańców oraz warsztaty, czyli spotkanie konsultacyjne. Na warsztatach dowiedzieliśmy się czym jest rewitalizacja i po co Naszej Gminie program rewitalizacji oraz jak wyznaczmy jego obszary. Podczas spotkania, które odbyło się 6 września w Sali posiedzeń Rady Gminy w Krupskim Młynie ustaliliśmy, że karty projektów, które są zestawieniem pomysłów rewitalizacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie, tak, żeby zainteresowane osoby mogły włączyć się w proces tworzenia LPR. W związku z tym na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kplpr.pdf zamieszczamy „Kartę projektu' i prosimy, by zainteresowane osoby przekazały je do tutejszego Urzędu do 14 września. Kartę można przekazać osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@bip.krupskimlyn.pl. Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie przygotowania dokumentu.

25 listopada 2016 roku: po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej podpisana została umowa na dofinansowanie wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020. Całkowita wartość projektu wynosi 24354 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 21918,60 zł. Ostateczny termin zatwierdzenia Programu okreslony został w umowie o dofinansowanie na 30 czerwca 2017 roku.

27 kwietnia 2017 roku: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn został pozytywnie oceniony przez Zespół ds rewitalizacji. W celu umieszczenia Programu w Wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego, które warunkuje realizację inwestycji rewitalizacyjnych z wykorzystaniem  srodków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020 niezbednym jest jeszcze przyjęcie Programu przez Radę Gminy Krupski Młyn.

30 maja 2017 roku: Rady Gminy Krupski Młyn podjęła uchwałę Nr XXX/221/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku. LPR dostepny jest pod adresem internetowym: http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10750/221.pdf.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-10 14:04:44 Rafał Tropper

Edycja

2017-06-14 14:03:50 Rafał Tropper

Edycja

2017-06-09 10:59:46 Rafał Tropper

Edycja

2017-05-23 10:11:47 Rafał Tropper

Edycja

2017-05-23 10:06:37 Rafał Tropper

Edycja

2016-09-07 11:16:01 Rafał Tropper

Edycja

2016-09-07 11:15:38 Rafał Tropper

Edycja

2016-08-25 09:56:33 Rafał Tropper

Edycja

2016-08-25 09:52:02 Rafał Tropper

Edycja

2016-06-22 14:07:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-06-22 14:07:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-05-09 07:40:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-05-09 07:40:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-05-09 07:40:43 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2016-05-09 07:35:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-05-09 07:35:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2016-05-09 07:35:12 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

17031

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2016-05-09 07:35:12

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-05-09 07:35:12

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny