2017

Zarządzenie Nr 0050/4/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych...
Zarządzenie nr 0050/5/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Potępie.
Zarządzenie nr 0050/7/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Potępie.
Zarządzenie nr 0050/9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku.
Zarządzenie nr 0050/10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
zarządzenie nr 0050/11/2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie nr 0050/12/2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie nr 0050/13/2017 z dnia 01.02.2017 r. zmiana w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krupski Młyn
zarządzenie nr 0050/14/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie nr 0050/15/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie zmian w planie ginansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie nr 0050/16/2017 z dnia 02.02.2017 rozpatrzenie uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
załącznik do zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
zarządzenie nr 0050/17/2017 z dnia 07.02.2017 r. przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Ziętku 6C
zarządzenie nr 0050/18/2017 z dnia 07.02.2017 r. przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 5
Zarządzenie nr 0050/19/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Zarządzenie nr 0050/20/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
zarządzenie nr 0050/21/2017 z dnia 09.02.2017 r. przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/22/2017 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 311/76 k.m.13, o pow. 0,0172 ha, KW GL1T/00097000/5 położonej w Krupski Młynie przy ul. 1 Maja
zarządzenie nr 0050/23/2017 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków
zarządzenie nr 0050/24/2017 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie nr 0050/25/2017 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/26/17 z 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok do uchwały Rady Gminy
Zarządzenie Or 0050/27/17 z 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w bużecie Gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/28/17 z 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/29/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zasad wyodrębniania wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
Zarządzenie nr 0050/30/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.
Zarządzenie nr 0050/31/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.
Zarządzenie nr 0050/32/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na wolne miejsca do kl. I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Zarządzenie Or 0050/33/17 z 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn po uchwale nr XXVIII/195/17 z dnia 28 marca 2017 roku
Zarządzenie Or 0050/33A/17 z 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym
Zarządzenie nr 0050/34/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn na rok szkolny 2017/2018.
Zarządzenie nr 0050/35/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w post. rekrut. oraz postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca do kl. I sz. podst. dla kandydatów zam. poza obwodem szkoły na rok szk. 2017/2018.
Zarządzenie nr 0050/36/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn.
Zarządzenie nr 0050/37/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do kl. I publicznej szk. podst. kandydata zam. w obwodzie oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce kandydata zam. poza obwodem szkoły.
Zarządzenie Or 0050/38/17 z 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/39/17 z 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/40/2017 z 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których gmina je...
Załącznik do zarządzenia 0050/40/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2017 roku
Zarządzenie Or 0050/41/17 z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub uc...
Zarządzenie Or 0050/42/17 z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/43/17 z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie Nr 0050/44/17 z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik do zarzadzenia 0050/44/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Krupski Młyn
Załącznik do zarzadzenia 0050/44/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Krupski Młyn
zarządzenie Nr 0050/44a/17 z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
zarządzenie nr 0050/45/2017 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku bl. Nr 17C
zarządzenie nr 0050/46/2017 z dnia 10.04.2017 w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 330/100 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Świerczewskiego
zarządzenie nr 0050/47/2017 z dnia 10.04.2017 w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż udziału w działce nr 171/9 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
zarządzenie nr 0050/48/2017 z dnia 10.04.2017 w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 168/9 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
zarządzenie Nr 0050/50/2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. Nr 6 C
Zarządzenie Nr Or 0050/51/17 z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok (po uchwale Nr XXIX/207/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
zarządzenie Nr 0050/52/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Krupski Młyn
Nr 0050/52a/17 z 26 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Or 0050/53/17 z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/54/17 z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie Nr 0050/55/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Or 0050/58/17 z 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/59/17 z 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie nr 0050/60/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępi...
zarządzenie nr 0050/61/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ...
zarządzenie Nr 0050/62/17 z 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/189/2012 Wójta Gminy
Zarządzenie nr 0050/63/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.
Zarządzenie nr 0050/64/17 w sprawie wyznaczenie osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Zarządzenie Or 0050/65/17 z 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy po uchwale
Zarządzenie Or 0050/66/17 z 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/67/17 z 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/68/2017 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 241/64, k.m.13, o pow. 0,0325 ha, KW GL1T/00060401/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Głównej
Zarządzenie Or 0050/69/17 z 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/70/17 z 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/71/2017 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 169/9, k.m.11 o pow. 0,0914 ha, KW GL1T/00024359/4 wraz z ud...
Zarządzenie Nr Or 0050/72/17 z 12 czerwca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Or 0050/73/17 z 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok (po uchwale Nr XXXI/226/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.)
zarządzenie nr 0050/74/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczn...
zarządzenie nr 0050/75/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - wykonani...
Zarządzenie Or 0050/77/17 z 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/78/17 z 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/79/17 z 3 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie Nr 0050/80/2017 z dnia 06.07.2017r. w sprawie przetargu na sprzedaż działek Nr 323/19, Nr 317/19 i Nr 65/19 położonych w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza
zarządzenie Nr 0050/81/2017 z 7 lipca 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tere...
zarządzenie Nr 0050/82/2017 z 7 lipca 2017 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków Komisji przetargowej oraz Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przetargu Ochrona dorzecza Małej Panwi...
Zarządzenie Nr 0050/83/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/57/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2011 r.
Zarządzenie Or 0050/84/17 z 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/85/17 z 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Or 0050/86/17 z 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/87/17 z 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/88/17 z 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 r.
Zarządzenie nr 0050/89/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Zarządzenie Nr 0050/90/17 z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
arządzenie nr 0050/91/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn.
Zarządzenie nr 0050/92/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/93/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/94/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury konsultacji projektu uchwały w sprawie planowania w budżecie gminy środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Zarządzenie nr 0050/94A/2017 z dnia 17.08.2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/95/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/96/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego.
Zarządzenie nr 0050/97/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn.
Zarządzenie nr 0050/98/17 z 28.08.2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/99/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/100/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/101/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2017 roku
Załacznik do zarządzenia nr 0050/101/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2017 roku
zarządzenie Nr 0050/102/2017 z 1 września 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie
zarządzenie Nr 0050/103/2017 z 1 września 2017 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie
Zarządzenie nr 0050/104/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potępie.
zarządzenie Nr 0050/105/2017 z dnia 8.09.2017 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. Nr 6 C
Zarządzenie Or 0050/106/17 z 8 września 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
zarządzenie Nr 0050/107/2017 z dnia 8.09.2017 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 169/9 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Zarządzenie nr 0050/108/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krupski Młyn.
zarządzenie nr 0050/109/2017 z dnia 14.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015
zarządzenie Nr 0050/110/2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. Nr 13A
zarządzenie nr 0050/115/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18.09.2017r. w sprawie powołania komisji gminnej do przeprowadzenia przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej
Zarządzenie nr 0050/119/17 z 28.09.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik 1 do zarządzenia 119
zarządzenie nr 0050/120/2017 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów i zaświadczeń dotyczących akt stanu cywilnego
Zarządzenie nr 0050/121/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Załącznik 2 do zarządzenia 119
zarządzenie Nr 0050/122/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dzierżawy za nieruchomości gruntowe położone w Krupskim Młynie przy ul. Miarki
zarządzenie Nr 0050/123/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dzierżawy za wiatę blaszaną położoną w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
zarządzenie Nr 0050/124/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 06.10.2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
zarządzenie Nr 0050/125/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 10.10.2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 0050/126/17 z 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/127/17 z 16 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/128/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krupski Młyn.
Zarządzenie Nr 0050/131/17 z 30 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok (do uchwały Nr XXXIII/245/17 z dnia 30.10.2017 r.)
Zarządzenie Nr 0050/132/17 z 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/133/17 z 31 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/134/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie.
Zarządzenie nr 0050/135/2017 z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla uprawnionych nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w Gminie Krupski Młyn.
Zarządzenie nr 0050/136/17 z 7.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn dla uczniów zdolnych, znajdująychc się w trudnej sytuacji materialnej dla ucznió...
Zarządzenie Nr 0050/137/17 z 9 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/138/17 z 9 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 roku
Zarządzenie Nr 0050/142/17 z 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/143/17 z 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/144/17 z 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok, po uchwale Nr XXXIV/253/17 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2017 roku
Zarządzenie Nr 0050/145/17 z 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/146/17 z 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/147/17 z 29.11.2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium w 2018 roku
Zarządzenie nr 0050/150/17 z 5.12.2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku
-> Zarządzenie Nr 0050/153/17 z 8 grudnia 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2018 roku
zarządzenie nr 0050/154/2017 z 8 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Krupski Młyn
Załącznik do zarządzenia 160
Zarządzenie nr 0050/157/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Zofii Opala do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie.
Zarządzenie nr 0050/160/17 z 22.12.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/161/17 z 22.12.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/163/2017 w sprawie powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2018 roku
w Zarządzenie Nr 0050/162/2017prawie powoływania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
Zarządzenie nr 0050/169/17 z 29.12.2017 roku w sprawie upoważnienia do zastępowania Skarbnika Gminy
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-06 09:10:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-06 09:10:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:32:08 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:32:05 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:31:35 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:31:32 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:31:00 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:30:57 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:30:24 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:30:21 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:29:54 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:29:51 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:28:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:28:11 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:27:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:27:11 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:25:38 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:25:34 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:24:24 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:24:22 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:39:02 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:39:00 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 14:40:17 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 14:40:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 14:25:33 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 14:25:31 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 14:11:17 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 14:11:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:44:44 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:44:42 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:36:21 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:36:18 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:29:49 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:29:47 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:23:00 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:22:57 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:17:48 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:17:46 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:11:20 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-04 13:11:18 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 14:16:38 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 14:16:36 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 13:48:30 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 13:48:28 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:50:32 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:50:29 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:48:14 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:48:12 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:46:33 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:46:31 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:44:00 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:43:57 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:42:49 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:42:47 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:40:43 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-29 12:40:41 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-22 12:42:07 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-22 08:30:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-22 08:30:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-22 08:29:52 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-05-08 08:45:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:45:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:41:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:41:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:36:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:36:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:30:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-05-08 08:30:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-04-26 10:39:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-26 10:39:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-26 08:46:53 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-24 14:39:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 14:39:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 14:24:05 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-24 14:09:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 14:09:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 14:05:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 14:05:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 13:57:04 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-24 13:55:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 13:55:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 13:46:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 13:46:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 12:20:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 12:20:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 12:19:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 12:19:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:35:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:35:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:34:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-15 12:34:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:34:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:32:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:32:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:32:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:32:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:30:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-15 12:30:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:30:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:29:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:28:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:27:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:27:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:23:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:23:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:11:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-15 12:11:30 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-15 12:11:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:11:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:10:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:10:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:04:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:04:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 11:46:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-15 11:44:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 11:44:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 11:31:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 11:31:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 11:29:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-15 11:24:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 11:24:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-02 13:07:21 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2018-02-02 13:07:21 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2018-01-10 09:52:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-01-10 09:52:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:50:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-13 13:48:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:48:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:48:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-12-13 13:47:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-13 13:45:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:45:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-13 13:45:14 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-12-13 13:44:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-13 13:44:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-13 13:44:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:39:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:39:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:38:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:38:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:37:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-05 11:36:27 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-05 11:34:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-12-05 11:34:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:58:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:58:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:56:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-21 13:56:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-21 13:56:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:56:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:54:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:54:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:53:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:53:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:51:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:51:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:50:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-21 13:50:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:13:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-11-03 08:13:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-23 11:17:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 13:00:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-20 13:00:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-20 12:58:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-20 12:58:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-17 07:55:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-17 07:55:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-11 14:54:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-11 14:54:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-05 14:37:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-05 14:37:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-05 14:35:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-05 14:35:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-03 15:51:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-03 15:51:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-03 15:48:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-10-03 15:47:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-03 15:47:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-28 14:31:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-28 14:31:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-21 09:25:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-21 09:25:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-20 12:13:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-20 12:13:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-20 12:09:27 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-09-20 12:05:00 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-20 12:04:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-20 12:04:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-09-19 11:48:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-19 11:47:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-19 11:47:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-15 11:59:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-15 11:59:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-15 11:55:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-15 11:43:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-15 11:43:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-09-15 09:21:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-09-15 09:21:31 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-09-12 10:14:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-09-12 10:14:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-09-12 10:09:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-09-12 10:09:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-08-31 09:57:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-31 09:57:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-31 09:56:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-31 09:56:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:27:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:25:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-22 11:17:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:17:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:17:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-22 11:17:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-18 11:00:16 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-18 10:59:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-18 10:59:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-17 12:23:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-17 12:23:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-01 13:18:13 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-01 13:17:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-08-01 13:17:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-31 09:52:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-31 09:52:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-31 09:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-31 09:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:55:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:55:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:54:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:54:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:52:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:52:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:50:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:50:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:48:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:48:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:47:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:47:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:45:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:45:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:44:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:44:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:42:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:42:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:41:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:41:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:39:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:39:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:38:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:38:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:37:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:37:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:35:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:35:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:33:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:33:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:32:22 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-27 08:32:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:32:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:30:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:29:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:27:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:27:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:25:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:25:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:24:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:24:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:22:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:22:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:19:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:19:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:16:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:16:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:14:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:14:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:00:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-27 08:00:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 08:35:40 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 08:35:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 08:34:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 08:34:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 08:32:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 08:32:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:47:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:47:25 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-06-23 09:13:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 09:13:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 09:12:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 09:12:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 09:00:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 09:00:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 08:59:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-23 08:59:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2017-06-14 14:21:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-14 14:21:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-14 14:21:23 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-06-14 14:16:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-14 14:16:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-13 13:51:05 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-13 13:50:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-13 13:49:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-13 13:49:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 12:15:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 12:15:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 12:07:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 12:07:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 12:06:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-07 12:06:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-07 12:06:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-07 12:05:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 12:05:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 11:55:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 11:55:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 11:50:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-06-07 11:50:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-05-16 15:01:01 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2017-05-15 14:16:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-05-15 14:16:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 11:43:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-26 11:41:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-26 11:41:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-21 09:29:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-21 09:29:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:21:09 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 12:20:06 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 12:19:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:19:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:15:38 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 12:14:56 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:14:56 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:11:30 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 12:09:53 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:09:53 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:02:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:02:10 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 12:01:00 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2017-04-12 12:00:02 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 11:59:49 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 11:59:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 11:59:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-04-12 11:58:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 11:58:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-12 11:58:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-04-12 11:58:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-17 08:57:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-17 08:57:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-17 08:56:45 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2017-02-16 13:33:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 13:33:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:27:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:27:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:26:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:26:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:23:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-16 12:22:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:22:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:20:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:20:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:18:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:18:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:12:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-16 12:12:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-02-13 09:42:52 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 09:42:28 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-13 09:42:28 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-13 08:46:26 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 08:45:45 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 08:45:00 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 08:43:55 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 08:42:53 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2017-02-13 08:41:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-13 08:41:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-13 08:39:24 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-13 08:39:23 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-09 12:55:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-09 12:55:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-09 12:53:21 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2017-02-08 12:27:27 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-08 12:27:27 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-08 07:51:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-08 07:51:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-08 07:49:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-08 07:49:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2017-02-08 07:46:21 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3349

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2017-02-08 07:46:21

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-02-08 07:46:21

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny