2018

Zarządzenie nr 0050/1/18 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018
Zarządzenie nr 0050/2/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych"
Zarządzenie nr 0050/3/18 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie nr 0050/4/18 w sprawie aktualizacji dokumentacji
Zarządzenie Nr 0050/5/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostk...
Zarządzenie Nr 0050/6/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
Zarządzenie nr 0050/7/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. Nr 13A
Zarządzenie nr 0050/8/2018 w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/8/18
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/8/18
Zarządzenie nr 0050/9/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie nr 0050/10/18 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/11/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podsta...
Zarządzenie nr 0050/12/2018 z 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/13/2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/13/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/13/2018
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/13/2018
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050/13/2018
Zarządzenie Nr 0050 / 14 / 18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/14/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/14/2018
Zarządzenie Nr 0050 / 15 / 18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/15/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/15/2018
Zarządzenie Nr 0050/16/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działkę Nr 325/19 wraz z udziałem 1/2 części w dz. Nr 317/19 położonych w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza
Zarządzenie Nr 0050/17/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potępie do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie w przypadku jego nieobecności
Zarządzenie Nr 0050/18/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie w przypadku jego nieobecności
Zarządzenie Nr 0050/19/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie w przypadku jego nieobecności
Zarządzenie Nr 0050/20/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 167/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce Nr 171/9 położonych w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Zarządzenie Nr 0050/21/2018 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/22/2018 w sprawie stosowania obowiązujących nazw miejscowości
Zarządzenie Nr 0050/23/2018 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok po uchwale RG Nr XXXVII/274/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 0050/24/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Zespole Oświatowym w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/25/2018 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok po uchwale XXXVIII/291/18 z dnia 27 marca 2018 r.
Zarządzenie Nr 0050/26/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/26/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/26/2018
Zarządzenie Nr 0050/27/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/27/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/27/2018
Zarządzenie Nr 0050/28/18 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych GOKSiR i GBP
Załącznik do zarządzenia 0050/28/18
Zarządzenie Nr 0050/29/2018 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Zarządzenie Nr 0050/30/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 334/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Zarządzenie Nr 0050/31/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku bl. Nr 6A
Zarządzenie Nr 0050/32/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/33/2018 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/35/2018 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIX/300/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/35/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/35/2018
Zarządzenie Nr 0050/36/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/36/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/36/2018
Zarządzenie Nr 0050/37/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/37/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/37/2018
Zarządzenie Nr 0050/38/18 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego terenie gmin partnerskich – realizacja projektu ...
Zarządzenie Nr 0050/39/18 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla zadania pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II – realizacja projektu na terenie ...
Zarządzenie Nr 0050/40/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050/41/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2017 rok
Zarządzenie nr 0050/42/18 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. Nr 13A
Zarządzenie Nr 0050/43/2018 w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych”
Zarządzenie Nr 0050/44/2018 w sprawie zmiany Regulaminy Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/44/2018
Zarządzenie nr 0050/45/18 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik do zarządzenia 0050/45/18
Zarządzenie Nr 0050/46/18 w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/46/2018
Zarządzenie Nr 0050/47/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 170/9 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Zarządzenie Nr 0050/48/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. Nr 17A
Zarządzenie Nr 0050/49/18 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik do zarządzenia nr 0050/49/18
Zarządzenie Nr 0050/50/18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/50/18
Zarządzenie nr 0050/51/2018 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej
Zarządzenie Nr 0050/52/18 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/53/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/53/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/53/2018
Zarządzenie Nr 0050/54/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/54/18
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/54/2018
Zarządzenie Nr 0050/55/18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/55/2018
Zarządzenie Nr 0050/56/2018 z 22 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krupski Młyn i jej jednostek organizacyjnych
Zarządzenie nr 0050/57/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 0050/58/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 0050/59/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 0050/60/18 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Strart
Zarządzenie nr 0050/61/18 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 309/76 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja
Zarządzenie Nr 0050/62/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok (do Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLI/314/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/62/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/62/2018
Zarządzenie nr 0050/63/18 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Ziętku bl. nr 6A
Zarządzenie nr 0050/64/18 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych wobec dłużników alimentacyjnych
Zarządzenie Nr 0050/65/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/65/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/65/2018
Zarządzenie Nr 0050/66/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/66/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/66/2018
Zarządzenie Nr 0050/67/18 w spawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/69/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2027
Zarządzenie Nr 0050/70/18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie nr 0050/71/18 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start
Zarządzenie Nr 0050/72/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/72/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/72/2018
Zarządzenie Nr 0050/73/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/73/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/73/2018
Zarządzenie Nr 0050/74/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/74/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/74/2018
Zarządzenie Nr 0050/75/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/75/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/75/2018
Zarządzenie Nr 0050/76/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2027
Zarządzenie Nr 0050/77/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 186/11, k.m.11 o pow. 0,0181 ha, KW GL1...
Zarządzenie Nr 0050/78/2018 w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego badanie satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/79/2017 z 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na ...
Zarządzenie Nr 0050/80/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy i powołania członków Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przetargu Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i mode...
Zarządzenie Nr 0050/81/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/81/18
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/81/18
Zarządzenie Nr 0050/82/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/82/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/82/2018
Zarządzenie Nr 0050/83/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/83/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/83/2018
Zarządzenie Nr 0050/84/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/84/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/84/2018
Zarządzenie Nr 0050/85/2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców (opiekunów, opiekunów prawnych) z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych
Zarządzenie Nr 0050/86/18 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050/86/2018
Zarządzenie Nr 0050/87/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. organizacyjnych
Zarządzenie Nr 0050/88/18 w sprawie uchylenia Zarządzeń Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0050/81/18 z dnia 31 lipca 2018 roku i Nr 0050/83/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/89/18 w sprawie uchylenia Zarządzeń Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0050/82/18 z dnia 31 lipca 2018 roku i Nr 0050/84/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Zarządzenie Nr 0050/90/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/90/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/90/2018
Zarządzenie Nr 0050/91/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/91/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/91/2018
Zarządzenie Nr 0050/92/18 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/92/18
Zarządzenie Nr 0050/93/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/93/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/93/2018
Zarządzenie Nr 0050/94/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/94/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/94/2018
Zarządzenie Nr 0050/95/18 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOKSiR i GBP
Zarządzenie Nr 0050/96/18 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. organizacyjnych
Zarządzenie Nr 0050/97/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. Nr 17A
Zarządzenie Nr 0050/98/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. Nr 16 B
Zarządzenie Nr 0050/99/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3
Zarządzenie Nr 0050/100/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/101/18 w sprawie powołania zespołu ds obsługi informatycznej wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 0050/102/18 w sprawie powołania zespołu ds organizacji wyborów
Zarządzenie Nr 0050/103/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/103/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/103/2018
Zarządzenie Nr 0050/104/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/104/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/104/2018
Zarządzenie Nr 0050/105/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów i niedozwolonych paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/106/2018 w sprawie w sprawie powołania komisji gminnej do przeprowadzenia i przeklasyfikowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
Zarządzenie Nr 0050/108/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/108/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/108/2018
Zarządzenie Nr 0050/109/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/109/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/109/2018
Zarządzenie Nr 0050/110/2018 w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 626/217 położonej w Potępie przy ul. Sportowej
Zarządzenie Nr 0050/111/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/111/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/111/2018
Zarządzenie Nr 0050/112/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/112/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/112/2018
Zarządzenie Nr 0050/113/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok (do uchwały Rady Gminy Nr XLIII/350/18 z dnia 15.10.2018)
Zarządzenie Nr 0050/114/2018 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Zarządzenie Nr 0050/115/2018 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Zarządzenie Nr 0050/116/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/116/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/116/2018
Zarządzenie Nr 0050/117/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/117/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/117/2018
Zarządzenie Nr 0050/118/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/118/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/118/2018
Zarządzenie Nr 0050/119 /18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/119/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/119/2018
Zarządzenie Nr 0050/120/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/121/18 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie Nr 0050/122/18 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych
Zarządzenie Nr 0050/123/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/124/18 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027
Zarządzenie Nr 0050/126/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/126/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/126/2018
Zarządzenie Nr 0050/127/18 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/127/2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/127/2018
Zarządzenie Nr 0050/128/2018 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Zarządzenie Nr 0050/130/18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-01-06 21:48:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:48:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:45:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:45:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:44:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:44:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:42:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 21:42:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:58:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:58:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:52:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:52:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:49:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:49:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:46:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:46:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:43:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-01-06 20:43:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-23 11:04:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-23 11:03:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-22 09:14:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-22 09:14:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-24 09:28:32 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-01-24 09:28:23 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-01-22 15:59:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:59:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:57:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:57:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:55:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:55:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:55:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:55:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:53:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 15:53:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 10:46:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 10:46:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 10:45:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 10:45:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 09:48:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 09:48:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 09:47:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-01-22 09:47:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-10 08:49:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-10 08:49:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-10 08:48:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-10 08:48:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:08:02 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 11:05:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:05:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:04:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:04:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:02:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:02:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:01:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:01:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:00:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-12-06 11:00:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 11:00:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:57:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:57:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:56:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:56:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:53:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:53:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:52:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:52:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:51:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:51:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:48:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:48:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:47:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:47:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:42:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:42:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:39:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:39:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:38:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:38:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:38:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:38:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:33:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:33:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:33:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:33:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:27:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:27:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:26:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:26:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:23:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:23:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:23:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:23:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:18:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:18:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:17:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:17:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:17:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:17:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:15:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:15:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:14:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:14:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:14:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 10:14:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:26:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:26:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:25:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:25:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:24:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:24:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:22:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:22:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:22:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:22:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:21:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:21:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:18:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:18:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:16:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:16:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:15:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 09:15:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:55:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:55:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:54:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:54:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:53:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:53:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:41:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:41:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:40:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-06 08:40:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 09:24:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-03 09:24:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 09:24:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 09:23:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 09:23:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 09:22:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 09:22:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 08:53:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 08:53:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 08:52:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 08:52:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 08:51:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 08:51:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 07:56:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 07:56:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 07:55:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 07:55:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 07:55:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-12-03 07:55:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-30 12:23:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-30 12:23:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-30 12:22:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-30 12:22:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-30 12:06:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-30 12:06:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 10:05:08 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-26 10:04:34 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-11-26 09:50:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:50:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:48:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:48:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:48:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:48:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:47:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:47:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:46:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:46:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:04:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 09:04:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 08:59:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 08:59:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 08:55:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 08:55:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 08:34:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-26 08:34:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-23 10:17:48 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-11-23 10:16:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-23 10:16:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-22 09:14:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-22 09:14:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-22 09:10:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-22 09:10:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-22 08:46:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-22 08:46:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:34:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:34:49 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:33:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:33:40 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:32:17 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:32:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:30:55 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-21 14:30:54 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-11-20 13:15:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 13:15:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 13:14:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 13:14:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 13:04:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 13:04:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 12:04:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 12:04:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 12:04:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 12:04:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 12:03:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 12:03:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-11-20 08:23:44 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 17:53:35 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 17:53:11 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 17:52:27 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 17:50:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:50:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:49:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:49:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:49:30 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 17:48:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:48:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:47:58 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-28 17:46:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:46:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:45:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:45:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:44:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:44:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:44:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:44:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:42:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:42:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:42:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:42:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:30:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:30:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:24:22 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:24:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:23:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:23:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:22:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-28 17:22:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-19 13:46:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-19 13:46:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-19 13:45:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-19 13:45:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-19 12:15:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-09-19 12:15:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:49:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:49:35 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:47:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:47:58 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:46:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:46:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:39:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-07 07:39:34 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-09-05 09:51:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-09-05 09:51:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-31 08:04:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-31 08:04:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-31 08:03:37 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-31 08:01:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-31 07:59:03 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-31 07:58:54 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-31 07:58:29 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-31 07:58:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-31 07:40:31 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-31 07:40:18 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-27 12:00:21 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-27 11:56:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-27 11:56:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:41:23 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-21 14:40:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:40:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:40:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:40:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:39:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:39:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:38:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 14:38:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:53:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:53:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:52:46 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-20 13:51:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:51:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:50:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:50:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:49:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:49:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:49:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:49:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:48:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:48:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:48:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:48:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:47:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:47:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:46:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:46:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:30:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:30:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:28:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-20 13:28:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-16 08:55:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-16 08:55:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:44:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:44:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:43:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:43:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:43:25 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-13 13:43:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:43:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:42:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:42:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:40:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:40:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:40:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:40:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:39:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:39:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:18:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:18:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:18:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:18:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:17:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:17:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:15:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:15:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:15:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:15:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:12:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:12:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:10:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:10:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:09:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:09:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:07:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:07:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:01:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:01:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:00:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 13:00:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:43:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:43:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:42:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:42:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:42:14 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-13 12:41:45 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-13 12:40:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:40:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:39:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:39:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:38:58 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-13 12:38:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:38:13 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-13 12:38:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 12:38:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 11:29:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 11:29:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 11:28:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-13 11:28:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-19 14:20:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-19 14:20:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-07-04 10:59:48 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2018-07-04 10:59:47 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2018-07-04 10:58:11 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2018-07-04 10:58:11 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2018-06-28 09:36:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-06-28 09:36:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-06-27 09:09:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-06-27 09:09:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:55:23 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-14 13:54:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:54:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:53:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:53:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:52:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:52:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:51:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:51:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:41:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:41:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:41:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:41:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:40:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:40:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-14 13:32:50 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 13:24:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 13:24:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 13:24:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 13:24:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 13:21:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 13:21:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:59:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:59:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:59:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:59:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:58:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:58:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:00:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 12:00:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:59:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:59:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:32:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:32:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:26:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:26:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 11:23:01 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 11:21:38 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 10:47:45 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-13 09:31:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:31:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:29:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:29:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:27:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:27:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:24:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:24:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:24:29 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-13 09:24:07 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-13 09:24:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:24:01 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:23:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:23:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:13:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 09:13:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-08 08:19:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-06-08 08:19:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-06-08 08:13:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-06-08 08:13:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-06-06 11:18:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-06 11:18:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-05 15:40:34 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-06-05 15:14:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-05 15:14:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-30 09:26:46 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-30 09:26:45 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-30 09:26:00 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-30 09:25:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-27 17:32:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-27 17:32:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-27 17:32:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-27 17:31:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-27 17:31:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-05-27 17:27:56 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-24 09:47:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-24 09:47:50 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:52:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:52:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:50:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:50:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:48:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:48:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:45:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-05-10 14:45:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:50:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:50:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:30:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:30:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:27:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:27:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:16:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:16:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:09:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:09:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:05:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:05:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:04:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-24 09:04:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-23 09:33:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-23 09:33:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-23 09:32:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-23 09:32:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-20 08:06:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-20 08:06:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-20 08:05:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-20 08:05:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-17 08:16:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-04-17 08:16:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-04-17 08:11:38 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-17 08:11:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-04-17 08:11:19 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-04-04 12:59:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-04 12:59:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-04 12:58:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-04 12:58:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-04 12:55:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-04-04 12:55:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:58:59 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-15 12:58:53 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-15 12:58:45 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2018-03-15 12:42:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:42:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:42:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-15 12:42:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:42:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:40:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:40:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:40:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:40:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:39:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:39:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:38:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-03-15 12:38:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 13:27:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 13:27:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-14 11:36:05 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-14 11:35:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-02-14 11:35:06 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-02-06 14:42:38 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 14:41:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-02-06 14:41:32 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:57:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:57:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:56:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:56:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:55:22 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 13:54:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 13:54:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 13:54:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:54:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:52:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 13:52:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-24 13:52:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:52:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:50:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-24 13:50:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-01-16 10:06:54 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-01-16 10:06:54 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2018-01-11 12:51:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-01-11 12:51:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-01-11 12:43:30 Magdalena Hajda

Edycja

2018-01-11 12:42:40 Magdalena Hajda

Edycja

2018-01-11 12:41:24 Magdalena Hajda

Edycja

2018-01-11 12:40:19 Magdalena Hajda

Edycja

2018-01-11 12:39:49 Magdalena Hajda

Edycja

2018-01-11 12:37:38 Magdalena Hajda

Edycja

2018-01-11 12:37:19 Magdalena Hajda

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4400

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2018-01-11 12:37:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-01-11 12:37:19

Osoba wprowadzająca informację

Magdalena Hajda