KADENCJA 2018-2023

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/2/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych
Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/18 Rady Gminy Krupski Młyn Krupski Młyn z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2...
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży...
Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na lat 10
Uchwała Nr IV/17/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Krupski Młyn, za...
Uchwała Nr IV/18/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.
Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia
Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wielo...
Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustaleniu ich składów osobowych
Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/334/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 12
Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dz. Nr 137/17 k.m. 11 o pow. 0,0410 ha, KW GL1T/0075285/6, położonej w Krupskim M...
Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 1011/161 (dr) k.m. 2 o pow. 0,0130 ha, KW GL1T/00102904 położonej w Potępie przy ul. Tarnog...
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Krupskim Młynie za 2018 rok
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2019 roku
Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości lokalowej obejmującej lokal mieszkalny
Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krupski Młyn oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 5
Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Ziętku bl. Nr 6A
Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych
Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach...
Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie współfinansowania zakupu samochodu policyjnego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komi...
Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji i obywatelskich inicjatyw uchwał...
Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3
Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku bl. Nr 4 A
Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
Załącznik do uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku
Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. Nr 4A
Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. Nr 2B
Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu i odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego, na rzecz gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Potępa
Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowa...
Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu ob...
Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Gminą Lubliniec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 272/72 k.m 13 o pow. 0,0746 ha KW GL1T/00042180/0 i dz. Nr 282/112 k....
Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku bl. Nr 11 A
Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. Nr 6 B
Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 1
Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XI/86/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn (ul. Grabowa)
Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn (ul. Akacjowa)
Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn (ul. Świerczewskiego na ul. Św. Anny)
Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. 4A
Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 17 C
Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miej...
Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/70/19 Rady Gminy Krupski Młyn za dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XI/76/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2...
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29.11.2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 3
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 15
Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 135/17 k.m. 11 o pow. 0,0570 ha, KW GL1T/00048555/2 położonej w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 138/17 km. 11 o pow. 0,0399 ha, KW GL1T/00075286/3 położonej w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 34/5 km. 11 o pow. 0,0395 ha, KW GL1T/00048229/8 położoną w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od...
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie "Osiedle Ziętek" i utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Ziętek oraz nadania jej statutu
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadanie jej statutu
Uchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności p...
Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XIII/107/109 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości za ...
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/250/05 Rady Gminy z 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe
Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z t...
Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczęszczających do ...
Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie poparcia inicjatywy polegającej na przywróceniu linii kolejowej nr 144 na trasie Opole - Tarnowskie Góry
Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/118/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XIV/119/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 1011/161 k.m 2 o pow. 0,0130 ha, KW GL1T/0012970/4 położonej w Potępie przy ul. Tarnogórski...
Uchwała Nr XIV/120/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku 13A
Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.: obniżenia ...
Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/123/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/124/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego F...
Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznego Komitetu Protestacyjnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/127/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XV/128/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/129/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z kompostowaniem biooodpadów
Uchwała Nr XV/130/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/131/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku
Uchwała Nr XV/132/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/133/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 1146/161 k.m. o pow. 0,0374 ha, KW GL1T/0010297/4 położonej w Potępie przy ul. Piecucha
Uchwała Nr XV/134/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 1147/161 k.m. 2 o pow. 0,0007 ha, KW GL1T/0010297/4 położonej w Potępie przy ul. Tarnogó...
Uchwała Nr XV/135/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/136/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 144/72 k.m. 13 o pow. 0,0175 ha i dz. Nr 151/111 o pow. 0,0168 ha, k.m. 13 o łącz...
Uchwała Nr XV/137/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 172/04 k.m. 13 o pow. 0,0315 ha, KW GL1T/000499101/2 położonej w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XV/138/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku 2B
Uchwała Nr XV/139/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku 16 C
Uchwała Nr XV/140/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2020 roku
Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn,
Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości,gruntów budynków i budowli
Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krupski Młyn lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2019
Uchwała Nr XVI/149/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Uchwała Nr XVI/150/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 145/72 k.m. 13 o pow. 0,0134 ha
Uchwała Nr XVI/151/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 270/72 k.m. 13 o pow. 0,0704 ha
Uchwała Nr XVI/153/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 273/72 k.m. 13 o pow. 0,0778 ha
Uchwała Nr XVI/152/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 271/72 k.m. 13 o pow. 0,0725 ha
Uchwała Nr XVI/154/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 275/112 k.m. 13 o pow. 0,0902 ha
Uchwała Nr XVI/155/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 276/112 k.m. 13 o pow. 0,1002 ha
Uchwała Nr XVI/156/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 277/112 k.m. 13 o pow. 0,1211 ha
Uchwała Nr XVI/157/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr Nr 139/17
Uchwała Nr XVI/158/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 11 A
Uchwała Nr XVI/159/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XVII/160/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XVII/161/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XVII/162/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie, Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/163/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie, Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/164/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/165/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości...
Uchwała Nr XVII/166/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2019 r.
Uchwała Nr XVIII/169/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Uchwała Nr XVIII/170/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/171/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XVIII/172/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad na jakich sołtysom Gminy Krupski Młyn będzie przysługiwała dieta
Uchwała Nr XVIII/173/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań...
Uchwała Nr XVIII/174/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: "Zakup nowego ambulansu dla WSP S.A. im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr XVIII/175/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVIII/176/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do projektu nr WND-RPSL.11.04-24-03CF/19-002 pt.: "Bliżej wiedzy o Gminie Krupski Młyn"
Uchwała Nr XVIII/177/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego - garażu wraz z udziałem 378/100 udziałem w częściach wspólnych
Uchwała Nr XVIII/178/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 10 k.m. 10, KW GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Uchwała Nr XVIII/179/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku 13A
Uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XVIII/181/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 122/15 k.m 11 o pow. 0,0398 ha. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Uchwała Nr XVIII/182/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 121/15 k.m. 11 o pow. 0,0349 ha, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Uchwała Nr XVIII/183/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2020 r.
Uchwała Nr XVIII/184/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
Uchwała Nr XIX/185/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/186/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany wpf gminy Krupski Młyn na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XIX/187/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XIX/188/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadania jej Statutu
Uchwała Nr XIX/189/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XIX/190/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XIX/191/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/164/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XIX/192/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XIX/193/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/178/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XIX/194/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XIX/195/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XIX/196/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 7
Uchwała Nr XIX/197/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku 17 B
Uchwała Nr XIX/198/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 164/22
Uchwała Nr XIX/199/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno-prawnym, przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XIX/200/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno-prawnym, przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XX/201/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020 - 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku
Uchwała Nr XX/202/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XX/203/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych..
Uchwała Nr XX/204/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XX/205/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XX/206/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchwała Nr XX/207/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie opłaty targowej na 2021 rok
Uchwała Nr XX/208/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Uchwała Nr XX/209/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XX/210/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku bl. 11A
Uchwała Nr XXI/211/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XXI/212/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XXI/213/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krupski Młyn
Uchwała Nr XXI/214/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Uchwała Nr XXI/215/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXI/216/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 16 C
Uchwała Nr XXII/217/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krupski Młyn na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr XXII/218/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XXII/219/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/220/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXII/221/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXII/222/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr XXII/223/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
Uchwała Nr XXII/224/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku 13 B
Uchwała Nr XXII/225/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXII/226/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXII/227/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXII/228/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Uchwała Nr XXII/229/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIII/230/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/231/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2025
Uchwała Nr XXIII/232/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/233/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/234/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku 13 A
Uchwała Nr XXIII/235/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku 13 A
Uchwała Nr XXIV/236/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych..
Uchwała Nr XXIV/237/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/238/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXIV/239/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z 10 grudnia 2020 roku
Uchwała Nr XXIV/240/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z 18 stycznia 2021 roku
Uchwała Nr XXIV/241/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXIV/242/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 6A
Uchwała Nr XXIV/243/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12
Uchwała Nr XXV/244/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXV/245/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok..
Uchwała Nr XXV/246/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
Uchwała Nr XXV/247/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2020
Uchwała Nr XXV/248/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie nadawania tytułów honorowych za szczególne zasługi dla Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXV/249/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2021 roku
Uchwała Nr XXV/250/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadania jej statutu
Uchwała Nr XXV/251/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII 103 19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie "Osiedle Ziętek"...
Uchwała Nr XXV/252/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII 94 11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu Sołectwu Potępa
Uchwała Nr XXV/253/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. 8A
Uchwała Nr XXV/254/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. 17 B
Uchwała Nr XXV/255/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVI/256/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu...
Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu..
Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVI/261/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXVI/262/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku bl. 17 A
Uchwała Nr XXVI/263/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. 17 A
Uchwała Nr XXVIII/264/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XXVIII/265/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości..
Uchwała Nr XXVIII/266/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa..
Uchwała Nr XXVIII/267/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnień w Bytomiu..
Uchwała Nr XXVIII/268/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/232/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..
Uchwała Nr XXVIII/269/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Krupski Młyn (Ziętek)
Uchwała Nr XXVIII/270/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Krupski Młyn (Krupski Młyn)
Uchwała Nr XXVIII/271/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Krupski Młyn (Odmuchów)
Uchwała Nr XXVIII/272/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krupski Młyn na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr XXVIII/273/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii o przeprowadzenie referendum ludowego
Uchwała Nr XXVIII/274/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Uchwała Nr XXVIII/275/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVIII/276/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/261/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Krupski Młyn..
Uchwała Nr XXVIII/277/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXIX/278/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIX/279/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XXIX/280/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXIX/281/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXX/282/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr XXX/283/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2020 r.
Uchwała Nr XXX/284/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Uchwała Nr XXX/285/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXX/286/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXX/287/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXX/288/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXX/289/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla WSP S.A. w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr XXX/290/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.
Uchwała Nr XXX/291/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.
Uchwała Nr XXX/292/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała Nr XXX/293/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12
Uchwała Nr XXX/294/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami..
Uchwała Nr XXX/295/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy ds. modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, ustalania jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
Uchwała Nr XXX/296/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku bl. 8 B
Uchwała Nr XXX/297/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy obywatel Gminy Krupski Młyn" Księdzu Prałatowi Stefanowi Jezuskowi
Uchwała Nr XXX/298/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Zbigniewowi Dubielowi
Uchwała Nr XXX/299/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Piotrowi Miklisowi
Uchwała Nr XXX/300/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Pani Krystynie Bogacz
Uchwała Nr XXX/301/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Piotrowi Budziszowi
Uchwała Nr XXX/302/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Zbigniewowi Cichowlazowi
Uchwała Nr XXX/303/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Piotrowi Koffmahnowi
Uchwała Nr XXX/304/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Rafałowi Kuczerze
Uchwała Nr XXX/305/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Pani Małgorzacie Mańce
Uchwała Nr XXX/306/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Janowi Kołtonikowi
Uchwała Nr XXX/307/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Stanisławowi Zającowi
Uchwała Nr XXX/308/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Henrykowi Frycowi
Uchwała Nr XXX/309/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Szczepanowi Pilcowi
Uchwała Nr XXX/310/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Józefowi Szygule
Uchwała Nr XXX/311/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Bogdanowi Huczce
Uchwała Nr XXX/312/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Herbertowi Foksowi
Uchwała Nr XXX/313/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Marianowi Gołębiowskiemu
Uchwała Nr XXX/314/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Stefanowi Hajdzie
Uchwała Nr XXX/315/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Antoniemu Klimaszewskiemu
Uchwała Nr XXX/316/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Pani Józefie Mizyn
Uchwała Nr XXX/317/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Tomaszowi Wojtczakowi
Uchwała Nr XXX/318/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Andrzejowi Taraskowi
Uchwała Nr XXX/319/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Ryszardowi Erlekampfowi
Uchwała Nr XXXI/320/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXI/321/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXXI/322/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/269/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa..
Uchwała Nr XXXI/323/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/270/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa..
Uchwała Nr XXXI/324/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/271/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa..
Uchwała Nr XXXI/325/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXI/326/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 13 B
Uchwała Nr XXXI/327/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 3
Uchwała Nr XXXI/328/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku blok Nr 8 klatka B
Uchwała Nr XXXI/329/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki ..
Uchwała Nr XXXI/330/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/291/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków RFRM..
Uchwała Nr XXXI/331/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
Uchwała Nr XXXI/332/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego..
Uchwała Nr XXXII/333/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/334/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXXII/335/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/336/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/337/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/338/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/339/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Krasickiego 3, 5 i 7a w Krupskim Młynie w sprawie dojazdu i remontu drogi gminnej
Uchwała Nr XXXII/340/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXII/341/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 19
Uchwała Nr XXXII/342/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 23
Uchwała Nr XXXII/343/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. 8A
Uchwała Nr XXXII/344/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. 17 C
Uchwała Nr XXXII/345/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXII/346/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku bl. 8A
Uchwała Nr XXXIII/347/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIII/349/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIII/350/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIII/351/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIII/352/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnego terenu rekreacyjnych przy ul. Głównej w Krupskim Młynie stanowiącego część działki nr 260/26
Uchwała Nr XXXIII/353/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Uchwała Nr XXXIII/354/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/231/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Uchwała Nr XXXIII/355/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXIII/356/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 348/22 k.m. 13 o pow. 0,0052 ha, KW GL1T/00048229/8
Uchwała Nr XXXIII/357/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 34/22 k.m. 13 o pow. 0,0326 ha, KW GL1T/00048229/8
Uchwała Nr XXXIII/358/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXIV/359/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIV/360/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXIV/362/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu ulica Tarnogórska 3
Uchwała Nr XXXIV/363/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Norwida w krupskim młynie w sprawie remontu drogi gminnej
Uchwała Nr XXXIV/364/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku blok Nr 8 klatka B
Uchwała Nr XXXIV/365/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku blok Nr 6 klatka A
Uchwała Nr XXXIV/366/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXV/368/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXV/369/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości
Uchwała Nr XXXV/370/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości
Uchwała Nr XXXV/371/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości
Uchwała Nr XXXV/372/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku bl. 16, klatka A
Uchwała Nr XXXV/373/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 2
Uchwała Nr XXXV/374/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 12
Uchwała Nr XXXV/375/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXV/376/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
Uchwała Nr XXXV/377/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr XXXV/378/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVI/379/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVI/380/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXVI/381/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie przeprowadzenia prac konserwacyjnych na rowach..
Uchwała Nr XXXVI/382/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zmiany sposobu odbierania odpadów komunalnych w Żyłce
Uchwała Nr XXXVI/383/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zakończenia remontu drogi gminnej Potępa - Żyłka..
Uchwała Nr XXXVI/384/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Uchwała Nr XXXVI/385/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Potępy na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Uchwała Nr XXXVI/386/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypednium..
Uchwała Nr XXXVI/387/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Krupski Młyn za osiągnięte wyniki sportowe
Uchwała Nr XXXVI/388/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 198/5 k.m. 11, o pow. 0,0883 ha...
Uchwała Nr XXXVI/389/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w ZIętku bl. 16 klatka A
Uchwała Nr XXXVI/390/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terene gminy Krupski Młyn w 2022 roku
Uchwała Nr XXXVI/391/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVI/392/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/19 Rady Gminy Krupski Mły w sprwawie zasad wynajmowania lokali chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVI/393/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przsez rolników i ich domowników oraz przyjęcie regulaminu tego handlu
Uchwała Nr XXXVII/394/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/379/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVII/395/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVII/396/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXVII/397/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie sprawozdania z działalności GOPS w Krupskim Młynie za rok 2021
Uchwała Nr XXXVII/398/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVII/399/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVII/400/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie regulaminu korzystania z boiska w Ziętku
Uchwała Nr XXXVII/401/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Ziętku bl. 6 klatka B
Uchwała Nr XXXVIII/402/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVIII/403/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXVIII/405/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Uchwała Nr XXXVIII/406/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowje na oprawanie koncepcji spójnej sieci tras rowerowych..
Uchwała Nr XXXVIII/407/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 8 klatka B
Uchwała Nr XXXVIII/408/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. 13 klatka A
Uchwała Nr XXXVIII/409/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 1
Uchwała Nr XXXVIII/410/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 307/76 k.m. 13 o pow. 0,0148 ha, KW GL1T/00042965/7 położonej przy ul. 1 Maja
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-29 11:07:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:07:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:00:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:00:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:58:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:58:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:57:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:57:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:53:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:53:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:52:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:52:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:51:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:51:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:49:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:49:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:48:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:48:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-28 18:08:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-28 18:08:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:16:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:16:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:14:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:14:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:11:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:11:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:10:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:10:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:06:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:06:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:59:26 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 08:58:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:58:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:56:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:56:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:23:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:23:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:14:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:14:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:25:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-02-25 13:19:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:19:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:18:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-02-25 13:17:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:17:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:15:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:15:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:11:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:11:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:10:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:10:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:07:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:07:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:02:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-02-25 13:01:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:00:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:59:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:59:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:56:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:56:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:55:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:55:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:53:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:53:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:50:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:50:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:48:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:48:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:46:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:46:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:35:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:35:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:33:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:33:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:31:25 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-26 14:30:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:30:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:28:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:28:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:22:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:22:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:20:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:20:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:16:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:16:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:11:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-26 14:11:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-26 14:11:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:11:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:08:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:08:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:05:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:05:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 13:54:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 13:54:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:04:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:04:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:03:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:03:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:00:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:00:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:58:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:58:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:56:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:56:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:29:03 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:28:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:27:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:20:20 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:20:06 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:19:53 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:19:41 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:19:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:18:40 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:18:21 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:18:08 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:17:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:17:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:16:38 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:16:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:15:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:30:08 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-07 14:12:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:12:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:07:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:07:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:57:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:57:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:51:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:51:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:49:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:49:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:45:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:45:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 11:44:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 11:43:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:47:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:47:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:45:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:45:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:43:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:43:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:40:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:40:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-03 08:09:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-03 08:09:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:21:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:21:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:19:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:19:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:40 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:18:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:17:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:17:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:16:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:16:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:14:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:14:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:13:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:13:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:12:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:12:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:10:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:10:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:09:39 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:09:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:09:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:09:12 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:09:06 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:54 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:30 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:09 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:07:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:07:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:07:45 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:06:36 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:06:32 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:05:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:05:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:02:38 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:02:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 11:02:22 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 11:01:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:01:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 10:50:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 10:43:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:43:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:42:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 10:42:30 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 10:41:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:41:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:40:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:40:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:36:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:36:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:35:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:35:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:31:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:31:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:29:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:29:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:28:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:28:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:26:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:25:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:24:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:23:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:23:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:22:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:22:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:20:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:18:38 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-07 10:51:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-10-05 15:41:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 15:41:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 13:03:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-05 12:59:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:59:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:54:49 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-10-05 12:54:32 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-10-05 12:54:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:54:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:51:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:48:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:48:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:43:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:43:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:42:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:42:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:39:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:39:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:37:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:37:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:36:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:36:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:33:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-05 12:32:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:32:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:31:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:31:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:29:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:29:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:07:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-14 09:07:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:07:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:05:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:05:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:04:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-09 09:12:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 09:12:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:11:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 09:10:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 09:01:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:01:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:00:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:00:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:56:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:56:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:52:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:51:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:51:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:50:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:50:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:49:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:48:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:47:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:47:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:46:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:46:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:45:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:45:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:44:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:44:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:42:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:42:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:37:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:37:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:35:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:35:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:34:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:34:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:32:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:32:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:31:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:30:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:30:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:29:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:28:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:28:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:27:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:27:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:26:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:26:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:24:51 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-09 08:23:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:23:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:22:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:22:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:22:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:22:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:22:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:21:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:20:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:19:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:19:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:17:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:17:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:15:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:15:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:13:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:13:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:11:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:11:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:11:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:07:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:07:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:06:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:06:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:03:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:03:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:01:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:01:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:59:52 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 07:59:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:59:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 07:59:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:59:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:55:43 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-09 07:55:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:55:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:55:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:55:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:49:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:47:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:47:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:39:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 07:39:30 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-09 07:39:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:39:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:39:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:39:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:37:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 07:37:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 14:11:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 14:11:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 13:40:10 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-06-01 11:58:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:57:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:33:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:33:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:32:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:32:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:31:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:31:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:27:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:27:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:25:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:25:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:16:46 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-06-01 11:15:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:15:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:13:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:13:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:11:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:11:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:08:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:08:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:06:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:06:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:06:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:06:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:05:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:05:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:04:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:04:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:02:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 11:02:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:56:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:56:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:53:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-01 10:53:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:53:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:53:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-01 10:53:21 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-06-01 10:50:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:50:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:50:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:50:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:43:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-06-01 10:43:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-31 08:29:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-31 08:29:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-05-31 08:28:53 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-05-31 08:27:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-05-31 08:27:11 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-04-30 09:11:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-04-30 09:10:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:10:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:09:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:09:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:06:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:06:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:05:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:05:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:03:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:03:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:02:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 09:02:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 08:57:50 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-04-30 08:57:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 08:57:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 08:57:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 08:57:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 08:53:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-30 08:53:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:41:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:40:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:39:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:39:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:38:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:38:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:34:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:34:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:32:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:32:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:19:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:19:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:16:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:16:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:14:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:14:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:13:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:13:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:11:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:11:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:09:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:09:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:06:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-04-07 10:06:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:28:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:28:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:27:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:27:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:25:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:25:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:24:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:24:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:22:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:22:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:20:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:20:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:18:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:18:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:16:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-03-01 09:16:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:23:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:23:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:17:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:17:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:11:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:11:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:09:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-02-04 10:08:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:08:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:06:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:06:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 10:00:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-02-04 09:59:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:32:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:32:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:30:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:30:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:29:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-05 10:29:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:29:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:27:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:27:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:26:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:26:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:24:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:24:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:22:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-05 10:22:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:21:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:16:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:16:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:15:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:14:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:13:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:13:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:10:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:09:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:08:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:08:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:07:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-05 10:07:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-02 15:23:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-02 15:23:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-30 10:22:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-30 10:22:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-30 10:21:47 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-11-27 12:02:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 12:02:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 12:00:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 12:00:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 11:58:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-27 11:58:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 11:58:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 11:56:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 11:56:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 11:53:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 11:53:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-29 09:12:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-29 09:12:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-29 09:10:40 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-10-28 17:10:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 17:10:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:26:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:26:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:25:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:25:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:23:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:23:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:22:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:22:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:21:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:21:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:20:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:20:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:19:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:19:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:17:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:17:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:16:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:16:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-28 16:14:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 12:02:10 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 11:57:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 11:56:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:56:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:53:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:53:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:49:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:49:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:37:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:36:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:32:13 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 11:31:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 11:31:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:31:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:29:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:29:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:27:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:27:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:24:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:22:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:22:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:16:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:16:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:12:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:12:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:08:49 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 11:07:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 11:07:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:55:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:55:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:52:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:52:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:50:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:50:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:47:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-07 10:35:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-07 10:35:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:54:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:54:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:53:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:52:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:51:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:51:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:49:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:49:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:45:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:45:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:44:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:44:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:43:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:43:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:41:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:40:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:34:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:34:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:33:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:33:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:32:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 17:31:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:31:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:29:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 17:29:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:29:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:21:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:20:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:19:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:19:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:17:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:17:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:16:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:16:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:16:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 17:15:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:15:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:13:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-07-06 17:13:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-05 08:22:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-05 08:22:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:32:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:32:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:27:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:27:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:24:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:24:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:22:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:22:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:21:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:20:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:19:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-01 10:19:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:35:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:35:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:10:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:10:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:09:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:09:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:07:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-05 15:04:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:04:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:04:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:04:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:02:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 15:02:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:59:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:59:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:58:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:58:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:55:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:55:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:52:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:52:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:44:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:44:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:34:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 14:33:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:33:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:31:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:31:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:28:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:28:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:25:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 14:25:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:25:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:21:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:21:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:15:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:15:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:02:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:02:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 14:00:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 13:59:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 13:57:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-05 13:57:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-10 07:59:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-10 07:59:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 13:06:20 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-03-02 13:05:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 13:05:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:54:58 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-02 12:53:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:53:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:51:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:51:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:50:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:50:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:49:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:49:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:46:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:46:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:42:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:42:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:40:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-02 12:39:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:39:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:37:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-02 12:33:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:33:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:31:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:31:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:26:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:26:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:21:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-02 12:20:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:20:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:18:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:18:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:14:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:14:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:13:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-02 12:13:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:36:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:36:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:35:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-31 13:32:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:32:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:31:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:31:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:29:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:29:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:28:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:28:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:26:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:26:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:24:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:24:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:23:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:23:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:20:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:19:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-31 13:19:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:20:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:20:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:18:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-07 11:16:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:16:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:15:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:15:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:13:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:13:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:11:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:10:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:09:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:09:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:07:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:07:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:05:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:05:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:04:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:04:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:02:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:02:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:01:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-01-07 11:01:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-12 08:01:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-12 08:01:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:29:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:29:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:27:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:27:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:26:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:26:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:24:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:24:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:19:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:19:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:17:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:17:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:13:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:13:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:11:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:11:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:10:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:10:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:08:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-04 12:08:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:08:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:06:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-12-04 12:06:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-07 09:18:04 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2019-11-05 10:59:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:59:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:57:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:57:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:55:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:55:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:52:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:52:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:50:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:50:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:47:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:47:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:44:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-05 10:44:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:44:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:42:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:42:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:40:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:40:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:37:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:37:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:34:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:34:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:33:35 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2019-11-05 10:33:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:33:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:33:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:33:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:29:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:29:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:00:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 10:00:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 09:57:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-11-05 09:57:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:46:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:46:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:43:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:43:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:37:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:37:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:36:21 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 08:35:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 08:34:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-04 08:28:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:28:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:22:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:22:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:15:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:15:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:13:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:13:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:09:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 08:09:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 07:56:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 07:56:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 07:47:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-10-04 07:47:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:59:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:59:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:56:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:56:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:54:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:54:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:52:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:52:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:50:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:50:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:48:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:48:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:43:54 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-04 08:43:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-04 08:43:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-07-04 08:43:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:44:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:44:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:42:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:42:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:40:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:40:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:39:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:39:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:37:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:37:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:36:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:36:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:31:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:31:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:27:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:27:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:20:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:20:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:15:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:15:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:12:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:12:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:05:48 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 13:00:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 13:00:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:58:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:58:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-05 12:31:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-06-05 12:31:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:28:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-05-15 13:28:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:23:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:23:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:21:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:21:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:20:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:20:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:18:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:18:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:17:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:17:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:15:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:15:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:14:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:14:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:12:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:12:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:10:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:10:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:09:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:09:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:05:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-30 12:05:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-08 07:40:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-04-08 07:40:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:22:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:22:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:21:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:21:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:20:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:20:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:19:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-29 11:19:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:49:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:49:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:47:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:47:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:43:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:43:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:38:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:38:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:37:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:37:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:35:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:35:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:33:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-03-04 09:33:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-10 21:18:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-10 21:18:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-10 21:17:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-10 21:16:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-10 21:16:07 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2019-02-04 13:15:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 13:10:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 13:10:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:46:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:46:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:45:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:45:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:44:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:44:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:42:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:42:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:39:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:39:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:32:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:32:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:32:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:26:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:26:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-02-04 12:23:13 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:23:13 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:22:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:21:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:20:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:20:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:19:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-04 12:19:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-28 08:38:38 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2019-01-28 08:36:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-28 08:36:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-28 08:34:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-28 08:34:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:58:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:58:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:27:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:27:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:26:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:26:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:24:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:24:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:21:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:21:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:20:33 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-04 12:19:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:19:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:18:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-04 12:18:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:18:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:16:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:16:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:15:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:15:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:13:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:13:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:12:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:12:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:10:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:10:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:09:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:09:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:08:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:08:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:06:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 12:06:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2019-01-04 11:37:38 Katarzyna Michałek

Edycja

2018-11-20 08:19:03 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4691

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2018-11-20 08:19:03

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-11-20 08:19:03

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek