KADENCJA 2018-2024

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/2/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych
Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/333/18 Rady Gminy Krupski Młyn Krupski Młyn z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2...
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży...
Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2018 rok
Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na lat 10
Uchwała Nr IV/17/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Krupski Młyn, za...
Uchwała Nr IV/18/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.
Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia
Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wielo...
Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 stycznia 2019 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustaleniu ich składów osobowych
Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/334/18 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 września 2018 roku w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 12
Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dz. Nr 137/17 k.m. 11 o pow. 0,0410 ha, KW GL1T/0075285/6, położonej w Krupskim M...
Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 1011/161 (dr) k.m. 2 o pow. 0,0130 ha, KW GL1T/00102904 położonej w Potępie przy ul. Tarnog...
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 lutego 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Krupskim Młynie za 2018 rok
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Krupski Młyn 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2019 roku
Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości lokalowej obejmującej lokal mieszkalny
Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krupski Młyn oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 5
Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Ziętku bl. Nr 6A
Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych
Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach...
Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie współfinansowania zakupu samochodu policyjnego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komi...
Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji i obywatelskich inicjatyw uchwał...
Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10
Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3
Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku bl. Nr 4 A
Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
Załącznik do uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku
Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 r.
Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. Nr 4A
Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. Nr 2B
Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu i odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego, na rzecz gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Potępa
Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowa...
Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu ob...
Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Gminą Lubliniec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 272/72 k.m 13 o pow. 0,0746 ha KW GL1T/00042180/0 i dz. Nr 282/112 k....
Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku bl. Nr 11 A
Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. Nr 6 B
Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 1
Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XI/86/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn (ul. Grabowa)
Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn (ul. Akacjowa)
Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn (ul. Świerczewskiego na ul. Św. Anny)
Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. 4A
Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 17 C
Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miej...
Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/70/19 Rady Gminy Krupski Młyn za dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XI/76/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2...
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29.11.2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 3
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 15
Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 135/17 k.m. 11 o pow. 0,0570 ha, KW GL1T/00048555/2 położonej w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 138/17 km. 11 o pow. 0,0399 ha, KW GL1T/00075286/3 położonej w Krupskim Młyn...
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 34/5 km. 11 o pow. 0,0395 ha, KW GL1T/00048229/8 położoną w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od...
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie "Osiedle Ziętek" i utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Ziętek oraz nadania jej statutu
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadanie jej statutu
Uchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności p...
Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok
Uchwała Nr XIII/107/109 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości za ...
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/250/05 Rady Gminy z 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe
Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z t...
Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczęszczających do ...
Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 grudnia 2019 roku w sprawie poparcia inicjatywy polegającej na przywróceniu linii kolejowej nr 144 na trasie Opole - Tarnowskie Góry
Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/118/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XIV/119/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 1011/161 k.m 2 o pow. 0,0130 ha, KW GL1T/0012970/4 położonej w Potępie przy ul. Tarnogórski...
Uchwała Nr XIV/120/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku 13A
Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.: obniżenia ...
Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/123/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/124/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego F...
Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznego Komitetu Protestacyjnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/19 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 października 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/127/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XV/128/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/129/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z kompostowaniem biooodpadów
Uchwała Nr XV/130/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/131/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku
Uchwała Nr XV/132/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/133/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 1146/161 k.m. o pow. 0,0374 ha, KW GL1T/0010297/4 położonej w Potępie przy ul. Piecucha
Uchwała Nr XV/134/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 1147/161 k.m. 2 o pow. 0,0007 ha, KW GL1T/0010297/4 położonej w Potępie przy ul. Tarnogó...
Uchwała Nr XV/135/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XV/136/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 144/72 k.m. 13 o pow. 0,0175 ha i dz. Nr 151/111 o pow. 0,0168 ha, k.m. 13 o łącz...
Uchwała Nr XV/137/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 172/04 k.m. 13 o pow. 0,0315 ha, KW GL1T/000499101/2 położonej w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XV/138/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku 2B
Uchwała Nr XV/139/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku 16 C
Uchwała Nr XV/140/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2020 roku
Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn,
Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości,gruntów budynków i budowli
Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krupski Młyn lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2019
Uchwała Nr XVI/149/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Uchwała Nr XVI/150/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 145/72 k.m. 13 o pow. 0,0134 ha
Uchwała Nr XVI/151/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 270/72 k.m. 13 o pow. 0,0704 ha
Uchwała Nr XVI/153/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 273/72 k.m. 13 o pow. 0,0778 ha
Uchwała Nr XVI/152/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek Nr 271/72 k.m. 13 o pow. 0,0725 ha
Uchwała Nr XVI/154/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 275/112 k.m. 13 o pow. 0,0902 ha
Uchwała Nr XVI/155/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 276/112 k.m. 13 o pow. 0,1002 ha
Uchwała Nr XVI/156/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 277/112 k.m. 13 o pow. 0,1211 ha
Uchwała Nr XVI/157/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr Nr 139/17
Uchwała Nr XVI/158/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 11 A
Uchwała Nr XVI/159/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr XVII/160/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XVII/161/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XVII/162/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie, Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/163/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie, Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/164/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVII/165/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości...
Uchwała Nr XVII/166/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2019 r.
Uchwała Nr XVIII/169/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Uchwała Nr XVIII/170/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/171/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XVIII/172/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad na jakich sołtysom Gminy Krupski Młyn będzie przysługiwała dieta
Uchwała Nr XVIII/173/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań...
Uchwała Nr XVIII/174/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: "Zakup nowego ambulansu dla WSP S.A. im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr XVIII/175/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XVIII/176/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do projektu nr WND-RPSL.11.04-24-03CF/19-002 pt.: "Bliżej wiedzy o Gminie Krupski Młyn"
Uchwała Nr XVIII/177/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego - garażu wraz z udziałem 378/100 udziałem w częściach wspólnych
Uchwała Nr XVIII/178/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 10 k.m. 10, KW GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Uchwała Nr XVIII/179/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku 13A
Uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XVIII/181/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 122/15 k.m 11 o pow. 0,0398 ha. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Uchwała Nr XVIII/182/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 121/15 k.m. 11 o pow. 0,0349 ha, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Uchwała Nr XVIII/183/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2020 r.
Uchwała Nr XVIII/184/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
Uchwała Nr XIX/185/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/186/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany wpf gminy Krupski Młyn na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XIX/187/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XIX/188/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadania jej Statutu
Uchwała Nr XIX/189/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XIX/190/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krupskim Młynie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XIX/191/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/164/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XIX/192/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XIX/193/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/178/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XIX/194/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XIX/195/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XIX/196/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 7
Uchwała Nr XIX/197/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku 17 B
Uchwała Nr XIX/198/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 164/22
Uchwała Nr XIX/199/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno-prawnym, przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XIX/200/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno-prawnym, przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XX/201/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020 - 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku
Uchwała Nr XX/202/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XX/203/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych..
Uchwała Nr XX/204/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XX/205/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XX/206/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchwała Nr XX/207/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie opłaty targowej na 2021 rok
Uchwała Nr XX/208/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Uchwała Nr XX/209/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XX/210/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku bl. 11A
Uchwała Nr XXI/211/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XXI/212/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027
Uchwała Nr XXI/213/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krupski Młyn
Uchwała Nr XXI/214/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Uchwała Nr XXI/215/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXI/216/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 16 C
Uchwała Nr XXII/217/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krupski Młyn na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr XXII/218/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Uchwała Nr XXII/219/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/220/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXII/221/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXII/222/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr XXII/223/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
Uchwała Nr XXII/224/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku 13 B
Uchwała Nr XXII/225/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXII/226/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXII/227/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXII/228/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Uchwała Nr XXII/229/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIII/230/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/231/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2025
Uchwała Nr XXIII/232/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/233/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/234/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku 13 A
Uchwała Nr XXIII/235/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku 13 A
Uchwała Nr XXIV/236/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych..
Uchwała Nr XXIV/237/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/238/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXIV/239/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z 10 grudnia 2020 roku
Uchwała Nr XXIV/240/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z 18 stycznia 2021 roku
Uchwała Nr XXIV/241/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXIV/242/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 6A
Uchwała Nr XXIV/243/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 23 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12
Uchwała Nr XXV/244/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXV/245/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok..
Uchwała Nr XXV/246/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
Uchwała Nr XXV/247/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2020
Uchwała Nr XXV/248/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie nadawania tytułów honorowych za szczególne zasługi dla Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXV/249/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2021 roku
Uchwała Nr XXV/250/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Krupski Młyn i nadania jej statutu
Uchwała Nr XXV/251/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII 103 19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie "Osiedle Ziętek"...
Uchwała Nr XXV/252/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII 94 11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu Sołectwu Potępa
Uchwała Nr XXV/253/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. 8A
Uchwała Nr XXV/254/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. 17 B
Uchwała Nr XXV/255/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 marca 2021 roku w sprawie nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVI/256/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu...
Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu..
Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVI/261/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXVI/262/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku bl. 17 A
Uchwała Nr XXVI/263/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. 17 A
Uchwała Nr XXVIII/264/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XXVIII/265/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości..
Uchwała Nr XXVIII/266/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa..
Uchwała Nr XXVIII/267/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnień w Bytomiu..
Uchwała Nr XXVIII/268/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/232/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..
Uchwała Nr XXVIII/269/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Krupski Młyn (Ziętek)
Uchwała Nr XXVIII/270/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Krupski Młyn (Krupski Młyn)
Uchwała Nr XXVIII/271/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznych na terenie Gminy Krupski Młyn (Odmuchów)
Uchwała Nr XXVIII/272/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krupski Młyn na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr XXVIII/273/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii o przeprowadzenie referendum ludowego
Uchwała Nr XXVIII/274/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Uchwała Nr XXVIII/275/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVIII/276/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/261/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Krupski Młyn..
Uchwała Nr XXVIII/277/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXIX/278/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIX/279/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XXIX/280/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXIX/281/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXX/282/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr XXX/283/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2020 r.
Uchwała Nr XXX/284/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Uchwała Nr XXX/285/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXX/286/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXX/287/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXX/288/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXX/289/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla WSP S.A. w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr XXX/290/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.
Uchwała Nr XXX/291/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.
Uchwała Nr XXX/292/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała Nr XXX/293/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12
Uchwała Nr XXX/294/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami..
Uchwała Nr XXX/295/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy ds. modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, ustalania jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
Uchwała Nr XXX/296/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku bl. 8 B
Uchwała Nr XXX/297/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy obywatel Gminy Krupski Młyn" Księdzu Prałatowi Stefanowi Jezuskowi
Uchwała Nr XXX/298/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Zbigniewowi Dubielowi
Uchwała Nr XXX/299/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Piotrowi Miklisowi
Uchwała Nr XXX/300/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Pani Krystynie Bogacz
Uchwała Nr XXX/301/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Piotrowi Budziszowi
Uchwała Nr XXX/302/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Zbigniewowi Cichowlazowi
Uchwała Nr XXX/303/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Piotrowi Koffmahnowi
Uchwała Nr XXX/304/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Rafałowi Kuczerze
Uchwała Nr XXX/305/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Pani Małgorzacie Mańce
Uchwała Nr XXX/306/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Janowi Kołtonikowi
Uchwała Nr XXX/307/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Stanisławowi Zającowi
Uchwała Nr XXX/308/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Henrykowi Frycowi
Uchwała Nr XXX/309/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Szczepanowi Pilcowi
Uchwała Nr XXX/310/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Józefowi Szygule
Uchwała Nr XXX/311/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Bogdanowi Huczce
Uchwała Nr XXX/312/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Herbertowi Foksowi
Uchwała Nr XXX/313/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Marianowi Gołębiowskiemu
Uchwała Nr XXX/314/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Stefanowi Hajdzie
Uchwała Nr XXX/315/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Antoniemu Klimaszewskiemu
Uchwała Nr XXX/316/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Pani Józefie Mizyn
Uchwała Nr XXX/317/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Tomaszowi Wojtczakowi
Uchwała Nr XXX/318/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Andrzejowi Taraskowi
Uchwała Nr XXX/319/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Krupski Młyn" Panu Ryszardowi Erlekampfowi
Uchwała Nr XXXI/320/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXI/321/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXXI/322/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/269/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa..
Uchwała Nr XXXI/323/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/270/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa..
Uchwała Nr XXXI/324/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/271/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia odstępstwa..
Uchwała Nr XXXI/325/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXI/326/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 13 B
Uchwała Nr XXXI/327/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 3
Uchwała Nr XXXI/328/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku blok Nr 8 klatka B
Uchwała Nr XXXI/329/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki ..
Uchwała Nr XXXI/330/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/291/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków RFRM..
Uchwała Nr XXXI/331/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
Uchwała Nr XXXI/332/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego..
Uchwała Nr XXXII/333/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/334/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2027
Uchwała Nr XXXII/335/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/336/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/337/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/338/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/339/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Krasickiego 3, 5 i 7a w Krupskim Młynie w sprawie dojazdu i remontu drogi gminnej
Uchwała Nr XXXII/340/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXII/341/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 19
Uchwała Nr XXXII/342/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 23
Uchwała Nr XXXII/343/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Ziętku bl. 8A
Uchwała Nr XXXII/344/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. 17 C
Uchwała Nr XXXII/345/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXII/346/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku bl. 8A
Uchwała Nr XXXIII/347/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIII/348/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr XXXIII/349/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIII/350/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIII/351/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXIII/352/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnego terenu rekreacyjnych przy ul. Głównej w Krupskim Młynie stanowiącego część działki nr 260/26
Uchwała Nr XXXIII/353/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Uchwała Nr XXXIII/354/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/231/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Uchwała Nr XXXIII/355/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXIII/356/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 348/22 k.m. 13 o pow. 0,0052 ha, KW GL1T/00048229/8
Uchwała Nr XXXIII/357/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 34/22 k.m. 13 o pow. 0,0326 ha, KW GL1T/00048229/8
Uchwała Nr XXXIII/358/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 6
Uchwała Nr XXXIV/359/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIV/360/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXIV/361/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022-2027
Uchwała Nr XXXIV/362/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu ulica Tarnogórska 3
Uchwała Nr XXXIV/363/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Norwida w krupskim młynie w sprawie remontu drogi gminnej
Uchwała Nr XXXIV/364/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku blok Nr 8 klatka B
Uchwała Nr XXXIV/365/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku blok Nr 6 klatka A
Uchwała Nr XXXIV/366/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXV/368/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXV/369/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości
Uchwała Nr XXXV/370/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości
Uchwała Nr XXXV/371/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości
Uchwała Nr XXXV/372/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku bl. 16, klatka A
Uchwała Nr XXXV/373/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 2
Uchwała Nr XXXV/374/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 12
Uchwała Nr XXXV/375/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXV/376/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
Uchwała Nr XXXV/377/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr XXXV/378/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVI/379/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVI/380/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXVI/381/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie przeprowadzenia prac konserwacyjnych na rowach..
Uchwała Nr XXXVI/382/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zmiany sposobu odbierania odpadów komunalnych w Żyłce
Uchwała Nr XXXVI/383/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zakończenia remontu drogi gminnej Potępa - Żyłka..
Uchwała Nr XXXVI/384/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Uchwała Nr XXXVI/385/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Potępy na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Uchwała Nr XXXVI/386/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypednium..
Uchwała Nr XXXVI/387/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Krupski Młyn za osiągnięte wyniki sportowe
Uchwała Nr XXXVI/388/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 198/5 k.m. 11, o pow. 0,0883 ha...
Uchwała Nr XXXVI/389/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w ZIętku bl. 16 klatka A
Uchwała Nr XXXVI/390/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terene gminy Krupski Młyn w 2022 roku
Uchwała Nr XXXVI/391/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVI/392/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/19 Rady Gminy Krupski Mły w sprwawie zasad wynajmowania lokali chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVI/393/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przsez rolników i ich domowników oraz przyjęcie regulaminu tego handlu
Uchwała Nr XXXVII/394/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/379/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVII/395/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVII/396/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXVII/397/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie sprawozdania z działalności GOPS w Krupskim Młynie za rok 2021
Uchwała Nr XXXVII/398/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVII/399/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXVII/400/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie regulaminu korzystania z boiska w Ziętku
Uchwała Nr XXXVII/401/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Ziętku bl. 6 klatka B
Uchwała Nr XXXVIII/402/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVIII/403/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 r.
Uchwała Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXVIII/405/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Uchwała Nr XXXVIII/406/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowje na oprawanie koncepcji spójnej sieci tras rowerowych..
Uchwała Nr XXXVIII/407/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Ziętku bl. 8 klatka B
Uchwała Nr XXXVIII/408/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Ziętku bl. 13 klatka A
Uchwała Nr XXXVIII/409/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 1
Uchwała Nr XXXVIII/410/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 307/76 k.m. 13 o pow. 0,0148 ha, KW GL1T/00042965/7 położonej przy ul. 1 Maja
Uchwała Nr XXXIX/411/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XXXIX/412/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XXXIX/413/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedury uchwalania budżetu gminy Krupski Młyn oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi
Uchwała Nr XXXIX/414/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku bl. 8 klatka B
Uchwała Nr XXXIX/415/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji "Inicjatywa-Zmieniajmy Gminy na Lepsze.."
Uchwała Nr XXXIX/416/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Krupski Młyn (Krupski Młyn)
Uchwała Nr XXXIX/417/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Krupski Młyn (Odmuchów)
Uchwała Nr XLI/418/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr XLI/419/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krupski Młyn za 2021 rok
Uchwała Nr XLI/420/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Uchwała Nr XLI/421/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XLI/422/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022 - 2027
Uchwała Nr XLI/423/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie podjęcia współpracy z NItroerg S.A. z siedzibą w Bieruniu w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych oraz doprowadzenia do remontu dróg powiatowych
Uchwała Nr XLI/424/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku bl. 16 klatka B
Uchwała Nr XLI/425/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza 4
Uchwała Nr XLI/426/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
Uchwała Nr XLI/427/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 1
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 2
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 3
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 4
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 5
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 6
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 7
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 8
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 9
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 10
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 11
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 12
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 13
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 14
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 15
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 16
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 17
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 18
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 19
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 20
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 21
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 22
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 23
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 24
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 25
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 26
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 27
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 28
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 29
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 30
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 31
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 32
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 33
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 34
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 1 rysunek 35
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczace sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn załacznik nr 4 - dane przestrzenne
Uchwała Nr XLII/428/22 Rady Gminy Krupski Młyn uzasadnienie
Uchwała Nr XLII/429/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie dopłaty do wody i ścieków w gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XLII/430/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/421/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XLII/431/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budzetu gminy Krupski Młyna na 2022 rok
Uchwała Nr XLII/432/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2027
Uchwała Nr XLII/433/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym, przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr XLII/434/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 4
Uchwała Nr XLII/435/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 połoóżnego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 17
Uchwała Nr XLII/436/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 wrzesnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 połozonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 21
Uchwała Nr XLII/437/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Ziętku bl. 2 klatka A
Uchwała Nr XLII/438/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. 2 klatka B
Uchwała Nr XLII/439/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Ziętku bl. 6 klatka B
Uchwała Nr XLII/440/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Ziętku bl. 8 klatka A
Uchwała Nr XLII/441/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku bl. 17 klatka A
Uchwała Nr XLII/442/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XLII/443/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony (dz 260/60 i 14)
Uchwała Nr XLII/444/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony (dz 331)
Uchwała Nr XLII/445/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/321/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek..
Uchwała Nr XLII/446/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XLII/447/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych..
Uchwała Nr XLII/448/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 września 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/417/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XLIII/449/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju tras Rowerowych na obszarze gmin Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022 - 2030
Uchwała Nr XLIII/450/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XLIII/451/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2027
Uchwała Nr XLIII/452/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
Uchwała Nr XLIII/453/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie opłaty targowej na 2023 rok
Uchwała Nr XLIII/454/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
Uchwała Nr XLIII/455/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr XLIII/456/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku bl. klatka A
Uchwała Nr XLIV/457/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/450/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XLIV/458/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XLIV/459/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2027
Uchwała Nr XLIV/460/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Krupski Młyn wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM Śląsk Północ sp. z o.o....
Uchwała Nr XLIV/461/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr XLIV/462/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/369/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 stycznia 2022 roku..
Uchwała Nr XLIV/463/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Adaministracji o zmianę rodzaju miejscowości (Kanol)
Uchwała Nr XLIV/464/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Adaministracji o zmianę rodzaju miejscowości (Ziętek)
Uchwała Nr XLIV/465/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi..
Uchwała Nr XLIV/466/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z19 października 2022 roku w sprawie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych..
Uchwała Nr XLIV/467/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLIV/468/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2018 roku...
Uchwała Nr XLIV/469/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kaprowicza 19
Uchwała Nr XLV/470/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2022 rok
Uchwała Nr XLV/471/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2022-2027
Uchwała Nr XLV/472/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr XLV/473/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr XLV/474/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..
Uchwała Nr XLV/475/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależenieniom..
Uchwała Nr XLV/476/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja 5
Uchwała Nr XLV/477/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku bl. 13, klatka B
Uchwała Nr XLV/478/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku bl. 16, klatka B
Uchwała Nr XLV/479/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 343 10 k.m. 10 o pow. 0,02021 ha..
Uchwała Nr XLV/480/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku bl. 16, klatka A
Uchwała Nr XLV/481/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krupski Młyn w związku z niewykonywaniem czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych..
Uchwała Nr XLVI/482/22 Rady Gminy Krupski Młyn z 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr XLVI/483/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2027
Uchwała Nr XLVII/484/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLVII/485/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr XLVII/486/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr XLVII/487/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności..
Uchwała Nr XLVII/488/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postani produktów żywnościowych..
Uchwała Nr XLVII/489/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Uchwała Nr XLVII/490/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o przekazanie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. na rzecz SamorządU Województwa Śląskiego
Uchwała Nr XLVII/491/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XLVIII/492/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LXVIII/493/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr XLVIII/494/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząta na terenie Gminy Krupski Młyn w 2023 roku
Uchwała Nr XLVIII/495/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzania studium uwarunkowań i kierunków zagopodarowania przestrennego Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XLVIII/496/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krupski Młyn w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych dla osób fizycznych..
Uchwała Nr XLVIII/497/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII 43 19 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego..
Uchwała Nr XLVIII/498/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi..
Uchwała Nr XLVIII/499/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 lutego 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Uchwała Nr XLIX/500/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok.
Uchwała Nr XLIX/501/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr L/502/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LXIX/501/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr L/503/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr L/504/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za 2022 rok
Uchwała Nr L/505/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem..
Uchwała Nr L/506/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia regulaminu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr L/507/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów RP o podjęcie działań w kierunku zmiany przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku..
Uchwała Nr LI/508/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie..
Uchwała Nr LI/509/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LII/510/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LII/511/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole, zespole szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr LII/512/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych, zwolnienia od obowiązku realizacji..
Uchwała Nr LII/513/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr LII/514/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr LII/515/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr LII/516/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3
Uchwała Nr LII/517/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji Projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej..
Uchwała Nr LII/518/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej w ramach projektu: "Rozwój energetyki rozproszonej..
Uchwała Nr LIII/519/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LIII/520/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr LIII/521/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski Młyn w 2023 roku
Uchwała Nr LIII/522/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/202/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr LIII/523/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów..
Uchwała Nr LIII/524/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat..
Uchwała Nr LIII/525/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr LIII/526/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
Uchwała Nr LIII/527/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 16 B
Uchwała Nr LIII/528/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/489/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Uchwała Nr LIII/529/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony
Uchwała Nr LIV/530/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn wotum zaufania
Uchwała Nr LIV/531/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżeu gminy Krupski Młyn za 2022 rok
Uchwała Nr LIV/532/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krupski Młyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok
Uchwała Nr LIV/533/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LIV/534/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole, zespole szkolno-przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr LIV/535/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 8
Uchwała Nr LIV/536/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony
Uchwała Nr LIV/537/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Krupski Młyn dotyczącej utworzenia gminnego żłobka
Uchwała Nr LV/538/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LV/539/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr LV/540/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Ziętku blok 2 klatka A
Uchwała Nr LV/541/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Ziętku blok 6 klatka C
Uchwała Nr LV/542/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebieg pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci..
Uchwała Nr LV/543/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr LV/544/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucohomości..
Uchwała Nr LV/545/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 26 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyoplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr LVI/546/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LVI/547/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Uchwała Nr LVI/548/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie opłaty targowej na 2024 rok
Uchwała Nr LVI/549/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia i okreslenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2024 rok
Uchwała Nr LVI/550/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
Uchwała Nr LVI/551/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn na 2024 rok
Uchwała Nr LVI/552/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w ZIętku blok 8 klatka A
Uchwała Nr LVI/553/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr LVI/554/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr LVI/555/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 24 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr LVII/556/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 9 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Uchwała Nr LVII/557/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 9 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/549/23 z 24 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2024 rok
Uchwała Nr LVIII/558/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LVIII/559/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr LVIII/560/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
Uchwała Nr LVIII/561/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadcznia pieniężnego na zakup posiłku..
Uchwała Nr LVIII/562/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych..
Uchwała Nr LVIII/563/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/545/23 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków..
Uchwała Nr LVIII/564/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
Uchwała Nr LVIII/565/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uchwała Nr LVIII/566/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Mickiewicza 7
Uchwała Nr LVIII/567/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego 2
Uchwała Nr LVIII/568/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 28 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...
Uchwała Nr LIX/569/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 19 grudnia 2023 roku w sprawie projektu budowlanego sali gimnastycznej wraz z otoczeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Potępie
Uchwała Nr LX/570/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok
Uchwała Nr LX/571/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027
Uchwała Nr LX/572/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok
Uchwała Nr LX/573/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej progmozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2024-2027
Uchwała Nr LX/574/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad szczegółowycj warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..
Uchwała Nr LX/575/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie
Uchwała Nr LX/576/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie działalaności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom..
Uchwała Nr LX/577/23 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr LXI/578/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Krupski Młyn powyżej kwoty 10 000,00 zł
Uchwała Nr LXI/579/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2024 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Uchwała Nr LXI/580/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII 199 17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za kryteria dla drugiego etapu postępowania..
Uchwała Nr LXI/581/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 stycznia 2024 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr LXII/582/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 964/217 ark. 2 położonej w Potępie przy ul. Sportowej, na potrzeby OSP w Potępie
Uchwała Nr LXII/583/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok
Uchwała Nr LXII/585/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2024 roku w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem...
Uchwała Nr LXII/586/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2024 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr LXII/587/24 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2024 roku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-02-29 17:35:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2024-02-29 17:32:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:32:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:30:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:30:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:28:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:28:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:27:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:27:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:25:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2024-02-29 17:25:27 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2024-02-29 17:25:21 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2024-02-29 17:24:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-29 17:24:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 10:27:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 10:27:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 09:17:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2024-02-02 09:15:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 09:15:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 09:04:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 09:04:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 09:03:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-02-02 09:03:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2024-01-25 11:52:01 Katarzyna Michałek

Edycja

2024-01-18 07:33:15 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-18 07:32:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-18 07:32:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-11 10:59:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-11 10:59:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-11 10:57:56 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-11 10:57:56 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-11 10:56:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-11 10:56:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 14:06:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 14:06:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 14:02:19 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-10 13:43:55 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:43:55 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:39:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:39:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:19:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:19:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:16:53 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-10 13:16:53 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-09 10:58:29 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-09 10:57:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-09 10:57:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-09 10:52:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2024-01-09 10:52:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-12-28 15:07:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 15:07:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 15:05:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 15:05:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 15:02:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 15:02:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 14:59:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 14:59:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 14:57:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 14:57:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 14:53:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-28 14:53:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-22 10:35:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-22 10:35:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 12:02:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 12:02:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:59:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:59:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:58:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:58:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:56:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:56:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:55:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:55:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:51:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:51:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:46:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:46:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:43:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:43:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:32:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:32:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:31:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:31:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-12-01 11:29:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-11-10 10:42:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-11-10 10:41:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-10 10:41:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-10 10:40:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-10 10:40:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:22:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:22:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:21:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:21:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:20:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:20:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:19:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:19:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:18:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:18:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:17:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:17:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:16:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:16:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:14:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:14:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:13:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-11-03 12:11:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:11:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:09:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-11-03 12:09:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 11:05:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 11:05:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:58:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:58:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:52:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:52:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:51:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:51:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:38:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-09-29 10:38:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:38:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:12:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-09-29 10:11:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-09-29 10:11:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:11:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:10:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-09-29 10:08:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-09-29 10:08:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-07-28 09:52:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-07-28 09:52:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-07-12 11:54:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-12 11:53:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-12 11:53:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-06-29 13:22:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:22:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:21:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:21:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:20:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:20:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:18:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:18:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:16:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:16:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:15:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:15:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:14:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:14:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:13:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-29 13:13:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:46:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:46:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:43:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:43:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:42:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:42:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:40:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-06-06 08:38:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:38:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:36:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:36:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:35:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:35:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:33:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:33:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:30:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-06-06 08:29:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:29:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:28:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:28:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:26:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-06-06 08:25:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-06-06 08:25:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-05-08 08:28:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-05-08 08:28:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:47:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-28 09:46:01 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-28 09:45:47 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-28 09:45:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-28 09:45:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-28 09:43:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:43:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:41:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:41:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:38:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:38:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:37:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:37:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:36:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:36:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:35:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:35:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:33:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:33:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:32:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:32:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:29:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-28 09:29:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-13 11:54:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-13 11:54:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-13 11:53:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-04-13 11:53:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 12:03:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 12:03:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 12:02:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 12:02:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 12:00:42 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-30 12:00:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 12:00:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 11:58:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 11:58:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 11:54:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-30 11:54:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-28 08:41:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-28 08:41:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-23 11:26:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-23 10:56:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-23 10:55:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-23 10:55:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-23 10:45:17 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-23 10:41:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-23 10:39:38 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-03 10:55:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:55:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:53:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:53:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:50:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:50:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:47:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-03-03 10:46:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:46:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:43:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:43:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:40:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:40:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:39:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-03-03 10:39:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:27:39 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-02-03 10:27:26 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-02-03 10:27:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-02-03 10:27:05 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2023-02-03 10:26:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:26:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:25:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:25:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:23:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:23:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:22:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:22:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:21:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:21:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:15:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:15:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:13:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-02-03 10:13:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:18:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:18:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:13:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:13:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:09:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:09:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:01:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 14:01:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 13:56:58 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2023-01-22 13:56:19 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 13:56:19 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 13:52:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-22 13:52:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2023-01-13 11:40:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2023-01-13 11:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:39:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-30 08:33:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:33:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:31:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:31:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:29:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:29:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:20:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:20:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:19:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:19:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:15:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:15:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:14:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:14:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:11:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:11:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:10:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:10:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:09:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-30 08:09:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:45:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:45:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:42:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:42:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:41:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:41:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:39:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:38:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:38:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:37:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-06 13:36:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:36:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:36:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:36:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:33:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:33:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:32:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:32:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:31:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:31:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:25:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:25:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:23:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-12-06 13:23:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:45:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:45:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:44:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:44:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:42:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:42:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:41:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-31 09:41:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:41:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:40:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:40:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:38:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:38:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:37:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-31 09:37:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:58:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:58:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:55:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:55:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:55:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:54:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:54:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:51:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:50:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:49:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:49:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:48:08 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:47:50 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:47:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:47:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:46:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:46:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:45:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:45:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:44:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:43:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:43:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:41:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:41:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:40:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:40:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:34:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:33:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:32:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:32:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:31:07 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:30:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:30:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:27:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:27:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:25:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:25:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:22:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:22:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:16:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:16:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:15:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:14:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-10-03 10:14:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:14:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:10:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:10:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 10:04:45 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:03:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 10:00:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 09:59:55 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 09:59:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:59:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:53:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:53:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:53:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:52:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:52:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:52:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:51:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:51:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:51:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:51:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:50:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:50:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:50:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:50:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:49:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:49:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:48:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:48:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:48:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:48:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:48:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:48:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:47:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:47:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:47:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:47:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:46:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:46:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:46:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:46:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:45:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:45:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:45:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:45:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:44:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:44:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:44:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:44:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:44:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:43:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:42:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:42:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:41:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:41:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:41:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:41:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:40:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:40:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:39:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:39:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:38:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:38:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:37:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-03 09:37:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:37:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:36:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:36:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:31:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:30:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:30:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:30:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:30:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:29:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:25:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:25:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:25:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:24:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:24:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:24:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:23:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:23:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:23:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:23:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:22:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:22:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:21:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:21:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:18:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-10-03 09:18:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-05 11:00:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-05 10:59:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-05 10:59:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:54:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:53:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:52:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:52:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:51:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:51:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:49:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:49:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:47:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:47:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:43:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:43:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:42:20 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-04 13:42:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:41:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:40:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:40:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:38:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:38:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-07-04 13:31:36 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-15 08:34:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-15 08:34:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-15 08:34:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 07:41:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-07 07:41:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:50:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:50:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:48:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:48:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:47:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:47:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:46:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:46:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:44:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:44:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:42:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-06-03 09:42:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:07:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:07:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:00:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 11:00:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:58:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:58:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:57:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:57:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:53:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:53:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:52:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:52:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:51:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:51:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:49:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:49:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:48:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-29 10:48:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-28 18:08:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-28 18:08:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:16:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:16:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:14:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:14:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:11:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:11:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:10:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:10:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:06:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 09:06:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:59:26 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 08:58:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:58:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:56:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-04-01 08:56:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:23:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:23:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:14:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-28 09:14:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:49:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:25:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2022-02-25 13:19:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:19:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:18:11 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-02-25 13:17:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:17:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:15:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:15:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:11:47 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:11:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:10:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:10:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:07:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:07:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:02:35 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2022-02-25 13:01:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 13:00:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:59:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:59:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:56:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:56:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:55:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:55:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:53:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:53:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:50:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:50:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:48:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:48:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:46:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-02-25 12:46:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:35:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:35:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:33:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:33:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:31:25 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-26 14:30:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:30:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:28:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:28:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:22:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:22:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:20:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:20:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:16:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:16:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:11:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-26 14:11:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-26 14:11:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:11:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:08:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:08:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:05:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 14:05:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 13:54:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2022-01-26 13:54:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:04:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:04:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:03:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:03:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:00:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 13:00:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:58:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:58:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:56:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:56:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:29:03 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:28:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:27:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:20:20 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:20:06 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:19:53 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:19:41 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:19:24 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:18:40 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:18:21 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:18:08 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:17:55 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:17:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:16:38 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-30 12:16:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-30 12:15:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:30:08 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2021-12-07 14:12:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:12:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:07:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 14:07:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:57:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:57:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:51:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:51:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:49:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:49:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:45:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 13:45:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 11:44:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 11:43:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:47:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:47:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:45:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:45:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:43:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:43:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:40:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-12-07 10:40:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2021-11-03 08:09:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-03 08:09:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:21:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:21:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:20:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:19:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:19:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:40 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:18:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:18:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:17:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:17:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:16:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:16:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:15:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:14:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:14:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:13:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:13:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:12:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:12:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:10:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:10:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:09:39 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:09:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:09:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:09:12 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:09:06 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:54 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:30 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:15 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:09 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:08:03 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:07:58 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:07:52 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:07:45 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:06:36 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:06:32 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:05:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:05:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:02:38 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 11:02:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 11:02:22 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 11:01:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 11:01:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 10:50:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 10:43:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:43:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:42:31 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-02 10:42:30 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-11-02 10:41:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:41:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:40:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:40:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:36:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:36:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:35:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:35:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:31:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:31:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:29:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:29:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:28:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:28:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:26:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:25:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:24:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:23:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:23:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:22:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:22:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:20:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:20:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-11-02 10:18:38 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-07 10:51:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-10-05 15:41:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 15:41:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 13:03:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-05 12:59:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:59:15 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:54:49 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-10-05 12:54:32 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-10-05 12:54:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:54:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:34 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:52:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:51:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:48:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:48:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:43:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:43:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:42:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:42:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:39:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:39:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:37:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:37:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:36:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:36:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:33:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-05 12:32:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:32:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:31:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:31:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:29:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-10-05 12:29:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:07:37 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-14 09:07:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:07:21 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:05:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:05:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-14 09:04:25 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2021-07-09 09:12:37 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 09:12:35 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:11:14 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 09:10:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 09:01:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:01:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:00:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 09:00:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:56:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:56:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-07-09 08:52:43 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:51:44 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:51:09 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 08:50:56 K