2020

Zarządzenie Nr 0050/1/2020 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki Nr 460/87 położonej w Żyłce
Zarządzenie Nr 0050/2/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/3/2020 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń gminnego obiektu przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie na potrzeby realizacji projektu Śląska Akademia Senior@
Zarządzenie Nr 0050/4/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/5/20 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/6/20 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/7/2020 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Zarządzenie nr 0050/8/2020 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
Zarządzenie nr 0050/9/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szk. 20/21 do przedszkoli oraz do klas I szk. podst. dla kandydatów spoza obwodu.
Zarządzenie Nr 0050/10/2020 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w Żyłce
Zarządzenie nr 0050/11/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/12/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/13/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/14/20 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości przy realizacji zadania "Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn - etap II"
Zarządzenie Nr 0050/15/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 138/17 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/16/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 135/17 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zarządzenie Nr 0050/17/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Ziętek
Zarządzenie Nr 0050/18/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/19/2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych funkcj...
Zarządzenie nr 0050/20/20 w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/21/20 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/22/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/23/20 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/24/2020 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkaniowe wchodzące ww skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz opłaty za utrzymanie czystości powierzchni wspólnego użytkowania
Zarządzenie Nr 0050/25/2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn i ustalenia jej Regulaminu organizacyjnego
Zarządzenie Nr 0050/26/20 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie powołania zespołu ds obsługi wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Zarządzenie nr 0050/27/20 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/28/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/29/20 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/30/20 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/31/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z 4 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/29/2018 Wójta Gminy Krupski Młyn z 9 kwietnia 2018 roku
Zarządzenie Nr 0050/32/20 w sprawie odwołania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Ziętek
Zarządzenie Nr 0050/33/20 w sprawie odwołania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/34/20 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/35/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/36/20 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie N r 0050/37/20 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/38/20 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie rotacyjnego świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/39/20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
Zarządzenie Nr 0050/40/20 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050/41/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/42/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/43/20 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/44/20 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/45/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Zarządzenie Nr 0050/46/20 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/47/20 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/48/20 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/49/20 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/50/20 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/51/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/52/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/53/20 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/54/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/55/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania zarządzenia 0050/38/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie rotacyjnego świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/56/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/57/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/58/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/59/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/60/20 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/61/20 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/62/2020 z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050/39/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 stycznia 2020 r.
Zarządzenie nr 0050/63/2020 z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli z dniem 06 maja 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050/64/20 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/65/20 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/66/20 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/67/20 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/68/2020 z 11 maja 2020 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu zamówienia publicznego p.n.: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II
Zarządzenie Nr 0050/69/2020 z 11 maja 2020 r. w sprawie nadania regulaminu pracy i powołania członków komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II
Zarzadzenie Nr 0050/70/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie
Zarzadzenie Nr 0050/71/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/72/20 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/73/20 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/74/2020 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności w Gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/75/20 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/76/20 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/77/2020 w sprawie zmiany wysokości opłat za podgrzanie 1 m3 wody w budynkach komunalnych przy ul. Mickiewicza 1, Głównej 9 i Głównej 4A w Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/78/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odwołania zarządzenia nr 0050/34/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z 16 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID - 19 wśród mieszkańców Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/79/20 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/80/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/81/20 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/82/20 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Ziętek
Zarządzenie Nr 0050/83/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/84/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/85/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/86/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/87/2020 w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii ..."
Regulamin naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii ...
załacznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii ...
załacznik nr 2 do Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii ...
załacznik nr 3 do Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii ...
Zarządzenie Nr 0050/88/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/89/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/90/2020 w sprawie zasad dokonywania ulepszeń w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krupski Młyn w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
Zarządzenie Nr 0050/91/20 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego oraz wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/92/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/93/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/94/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu losowania list rezerwowych uczestników projektu oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia losowania list rezerwowych uczestników projektu ...
załącznik do zarządzenia Nr 0050/94/2020
Zarządzenie Nr 0050/95/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 34/5, k.m.11 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Zarządzenie Nr 0050/96/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/97/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/98/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/99/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/100/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/101/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/102/2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Krupski Młyn do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem
Zarządzenie Nr 0050/103/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/104/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/105/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/106/2020 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/107/2020 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego
Zarządzenie Nr 0050/108/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/105/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/109/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulica św. Anny nienazwanej drodze położonej w rejonie kapliczki św. Anny w miejscowości Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/110/20 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/111/20 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/112/2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
Zarządzenie Nr 0050/113/20 z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/114/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/115/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/116/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu Sołectwu Krupski Młyn
Zarządzenie nr 0050/117/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w roku 2020
Zarządzenie nr 0050/118/2020 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2020
Zarządzenie nr 0050/119/2020 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla uprawnionych nauczycieli
Zarządzenie nr 0050/120/2020 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Ziętku w bloku 11A
Zarządzenie nr 0050/121/2020 w sprawie przetargu na sprzedaż działki nr 172/104 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Mickiewicza
Zarządzenie nr 0050/122/2020 w sprawie przetargu na sprzedaż działek nr 145/72 oraz 150/111 położonych w Krupskim Młynie przy ul. Buczka
Zarządzenie Nr 0050/123/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2020 roku, ...
Zarządzenie Nr 0050/124/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/125//2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/126/20 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/127/20 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/128/2020 w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą ..." w zakresie instalacji solarnych i pomp ciepła cwu
załącznik do zarządzenia Nr 0050/128/2020 - Regulamin naboru uzupełniającego
załącznik nr 1 do Regulaminu naboru
załącznik nr 2 do Regulaminu naboru
załącznik nr 3 do Regulaminu naboru
Zarządzenie Nr 0050/129/2020 w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/130/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/131/20 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/132/20 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/133/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/134/20 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmiany zmiany zarządzenia Nr 0050/131/20 z dnia 2 września 2020 roku
Zarządzenie Nr 0050/135/20 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/136/20 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 00500/137/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/138/2020 w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą ..." w zakresie instalacji solarnych i pomp ciepła cwu
załącznik do zarządzenia Nr 0050/138/2020 - Regulamin naboru uzupełniającego
załącznik nr 1 do Regulaminu naboru
załącznik nr 2 do Regulaminu naboru
załącznik nr 3 do Regulaminu naboru
Zarządzenie Nr 0050/139/2020 w sprawie wprowadzenia ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/140/20 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/141/20 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/142/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/143/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/144/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/145/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/146/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/147/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/148/20 Wójta Gminy krupski Młyn z dnia 24 września 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków pomocowych na dofinansowanie projektu pn.: "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn"
Zarządzenie Nr 0050/149/20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/150/20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/151/20 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zawieszenia w roku bieżącym zarządzenia nr 0050/86/2011 WG KM z 30.08.2011 r.
Zarządzenie Nr 0050/152/20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/153/20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/86/18 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/154/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. budżetu
Zarządzenie nr 0050/155/20 z 28 września 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/155/20 z 28 września 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050/156/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/157/20 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/158/20 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/159/20 z dnia 01 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050/160/20 z 1 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050/126/2015 Wójta Gminy Krupski Młyn z 30.11.2015 r.
Zarządzenie Nr 0050/161/20 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/35/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050/162/20 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/163/20 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/164/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie
Zarządzenie nr 0050/164a/20 z 8 października 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID - 19 w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/165/20 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/166/20 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/167/20 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/168/20 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
zarządzenie nr 0050/169/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 270/72 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Cichej
zarządzenie nr 0050/170/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 271/72 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Cichej
zarządzenie nr 0050/171/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 273/72 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Cichej
zarządzenie nr 0050/172/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 275/112 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Cichej
zarządzenie nr 0050/173/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 276/112 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Cichej
zarządzenie nr 0050/174/2020 w sprawie ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 277/112 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Cichej
Zarządzenie Nr 0050/175/2020 w sprawie rotacyjnego świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/176/20 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/177/20 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/178/20 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/179/20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/180/20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/181/20 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/182/20 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/183/2020 w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/184/2020 w sprawie aktualizacji
Zarządzenie Nr 0050/185/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż garażu Nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. św. Anny
Zarządzenie Nr 0050/186/20 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu gminy Krupski Młyn na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050/187/20 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021-2027
Zarządzenie Nr 0050/188/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/189/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/190/20 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/191/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/192/20 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/193/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/194/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/195/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/196/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania innego niż kredytu lub pożyczki
Zarządzenie Nr 0050/197/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/198/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/199/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie Centralnego Rejestru Umów (zm.0050/55/21 z 19.03.2021r.)
Zarządzenie Nr 0050/200/20 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. organizacyjnych
Zarządzenie Nr 0050/201/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/202/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/203/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę dz. Nr 47/11 k.m.15 położonej w Potępie przy ul. Piecucha
Zarządzenie Nr 0050/204/20 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krupski Młyn...
Zarządzenie Nr 0050/205/20 z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/206/20 z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/208/20 z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/209/20 z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/210/20 z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/211/20 z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/212/20 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/213/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/214/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/214/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0050/215/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko referenta ds. księgowości i płac
Zarządzenie Nr 0050/216/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/217/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/218/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/219/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z 15 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w Żyłce
Zarządzenie Nr 0050/220/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/221/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/222/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/223/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z 18 grudnia 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku
Zarządzenie Nr 0050/224/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/226/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/225/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/227/2020 Wójta Gminy Krupski Młyn z 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/115/2016 Wójta Gminy Krupski Młyn z 22.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej
Zarządzenie Nr 0050/228/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/229/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/230/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/231/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/232/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050/233/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2027
Zarządzenie Nr 0050/234/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr 0050/235/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr 0050/236/20 Wójta Gminy Krupski z 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie
Zarządzenia Nr 0050/237/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 0050/238/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie do wykonywania zadań organu właściwego...
Zarządzenie Nr 0050/239/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenia Nr 0050/240/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie
Zarządzenia Nr 0050/241/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/214/2019 Wójta Gminy Krupski Młyn z 17.12.2019 r.
Zarządzenie Nr 0050/113/2021 Wójta Gminy krupski Młyn z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zl. netto
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-06-23 10:10:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-06-23 10:10:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:17:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:17:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:13:01 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2021-03-20 08:12:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:12:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:11:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:11:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:10:54 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:10:54 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:09:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:09:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:09:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:09:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:07:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:07:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:06:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:06:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:05:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:05:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:05:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:05:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:04:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:04:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:03:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:03:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:01:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:01:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:00:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:00:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:00:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 08:00:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:59:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:59:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:58:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:58:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:52:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:52:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-20 07:40:21 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2021-03-18 18:06:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-03-18 18:06:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:38:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:38:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:36:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:36:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:35:13 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:35:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:33:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:32:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:29:32 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:29:21 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:29:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:28:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:28:41 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:28:34 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:27:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:27:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:25:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:24:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:22:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:22:25 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:19:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:19:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:17:59 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:17:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:17:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:14:53 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:13:06 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:08:29 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-14 09:08:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:08:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:03:42 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2021-01-14 09:03:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-29 08:31:18 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-29 08:29:04 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-29 08:28:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-29 08:27:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-28 10:22:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-28 10:22:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-28 10:20:40 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-12-22 11:12:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-22 11:12:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-21 11:02:11 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-12-21 11:02:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-12-18 12:03:51 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-18 12:03:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-18 12:02:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-15 08:56:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-15 08:56:51 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:59:17 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-09 11:58:59 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-09 11:58:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:58:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:57:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:57:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:57:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:57:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:56:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:56:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:55:19 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:55:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:26:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:26:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:25:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:25:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:24:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:24:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:24:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:24:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:23:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:23:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:18:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:18:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:16:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:16:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:12:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-09 11:12:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:41:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:41:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:40:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:40:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:39:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:39:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:38:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:38:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:38:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:38:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:36:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:36:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:35:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:35:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:34:21 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:34:21 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:33:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:33:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:32:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:32:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:31:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:31:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:30:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:30:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:29:57 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-12-08 18:29:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:29:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:28:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:28:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:27:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:27:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:26:28 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:26:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:25:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:25:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:24:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:24:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:23:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:23:21 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:22:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:22:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:21:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:21:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:20:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:20:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:19:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:18:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:17:45 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-08 18:16:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:16:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:15:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:15:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:14:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:14:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:12:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:12:26 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:11:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:11:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:10:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:10:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:06:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:06:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:04:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 18:04:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 17:39:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 17:39:14 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 17:36:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-08 17:36:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-12-01 14:57:13 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-01 14:56:46 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-01 14:55:47 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-12-01 14:55:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-11-30 13:33:15 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-30 12:54:57 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-30 12:54:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-30 12:54:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:56:17 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:56:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-11-27 13:51:03 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-16 08:31:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-16 08:31:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-16 08:30:51 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-16 08:22:39 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-16 08:22:26 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-11-16 08:20:54 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-16 08:20:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-16 08:11:20 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-13 11:34:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-13 11:34:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-13 10:59:04 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-11-13 10:59:00 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-11-06 14:29:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-11-06 14:29:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-10-22 12:27:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-10-22 12:27:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-10-22 12:25:59 Magdalena Hajda

Edycja

2020-10-20 15:07:05 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 15:07:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 15:01:13 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 15:01:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:57:29 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:57:25 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:54:42 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:54:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:50:43 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:50:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:45:18 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-20 14:45:13 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-10-09 07:58:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-09 07:58:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-09 07:56:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-10-09 07:55:55 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-30 08:16:23 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-30 08:14:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-30 08:14:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-30 08:09:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-30 08:09:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-30 08:08:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-30 08:08:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-29 07:49:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-29 07:49:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-29 07:47:23 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-09-28 13:52:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-28 13:51:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-28 13:51:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-28 13:49:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-28 13:49:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:58:49 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-09-23 10:58:37 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-09-23 10:58:24 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-09-23 10:56:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:56:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:54:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:54:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:53:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:53:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:49:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:49:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:47:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:47:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:46:16 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-23 10:45:10 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-09-23 10:44:52 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-09-23 10:44:37 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-09-23 10:42:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:42:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:41:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:41:40 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:40:26 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-23 10:40:15 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-23 10:39:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:39:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:38:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:38:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:37:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:37:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:36:19 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 10:36:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:19:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:19:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:18:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:18:07 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:17:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:17:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:16:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:16:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:15:54 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:15:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:14:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:14:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:13:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:13:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:12:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:12:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:11:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:11:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:10:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:10:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:09:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:09:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:08:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:08:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:07:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 09:07:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 08:42:49 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-23 08:39:21 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-23 08:39:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-09-16 10:00:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-09-16 10:00:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-09-16 09:56:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-09-16 09:56:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:34:59 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-11 09:33:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:33:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:33:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:33:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:33:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:33:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:32:49 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:32:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:32:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-11 09:32:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:53:18 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-03 10:53:10 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-03 10:52:13 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:52:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:50:02 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-03 10:40:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:40:00 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:39:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:39:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:37:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:37:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:33:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:33:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:31:46 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:31:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:30:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:30:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:28:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-03 10:28:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-09-02 13:07:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-09-02 13:07:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-31 10:26:24 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-08-31 10:26:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-08-31 10:22:41 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-08-31 10:22:38 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-08-31 10:17:21 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-08-31 10:17:17 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-08-27 12:31:31 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-08-27 12:31:28 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-08-27 12:26:42 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-08-27 12:26:38 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-08-27 12:19:32 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-08-27 12:19:29 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-08-27 09:33:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-27 09:33:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-27 09:33:26 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-08-27 09:32:59 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-27 09:32:52 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-08-27 09:32:43 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-27 09:32:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-27 09:31:56 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-08-27 09:31:48 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-27 09:31:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-27 09:31:22 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-08-26 13:03:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-26 13:03:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-03 12:22:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-08-03 12:22:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 15:07:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 15:07:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 15:02:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 15:02:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:47:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:47:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:42:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:42:30 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:41:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:41:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:40:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:40:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:39:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:39:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:38:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:38:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:34:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:34:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:33:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:33:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:32:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:32:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:30:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:30:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:28:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 14:28:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:43:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:43:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:34:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:34:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:29:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:29:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:21:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:21:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:18:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:18:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:15:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:15:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:07:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 13:07:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 12:59:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-28 12:59:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-27 10:10:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-27 10:10:51 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-22 15:02:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-22 15:02:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-22 15:02:22 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-07-22 15:02:07 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-22 15:01:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-22 15:01:18 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-07-22 15:01:03 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-15 09:15:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-07-15 09:15:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-29 07:18:03 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-06-29 07:18:01 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-06-23 13:23:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 13:23:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 13:08:04 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-23 13:07:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 13:07:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 13:01:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 13:01:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 12:58:22 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-23 12:56:32 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-23 12:56:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-19 11:17:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-19 11:17:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:17:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:17:33 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2020-06-05 09:17:07 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-05 09:17:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:16:16 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-05 09:16:01 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-05 09:15:21 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-05 09:14:37 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2020-06-05 09:13:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:12:21 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2020-06-05 09:11:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:11:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:11:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:11:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:10:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:10:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:09:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:08:04 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2020-06-05 09:07:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:07:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:05:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-05 09:05:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2020-06-02 09:12:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-02 09:12:31 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-02 09:10:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-06-02 09:10:52 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-29 17:00:42 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-29 17:00:09 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-29 16:53:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:53:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:52:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:52:55 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:52:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:52:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:51:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:51:27 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:50:55 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:50:54 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:49:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:49:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:49:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:49:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:38:56 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:38:54 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:37:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 16:37:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-29 13:46:58 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-29 13:46:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-28 15:05:19 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-28 15:05:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-05-28 10:03:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-28 10:03:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-28 08:42:06 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-28 08:42:04 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-28 08:41:06 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-28 08:41:04 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-19 10:14:31 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2020-05-19 10:14:13 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2020-05-19 10:10:06 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-19 10:09:51 Barbara Furmańska

Usunięcie załącznika

2020-05-19 10:09:27 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-19 10:09:14 Barbara Furmańska

Edycja

2020-05-19 10:09:04 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-19 10:02:10 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-19 10:02:08 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-19 10:00:15 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-19 09:59:33 Barbara Furmańska

Edycja

2020-05-19 09:58:50 Barbara Furmańska

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-19 09:56:49 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-19 09:54:16 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-19 09:54:14 Barbara Furmańska

Dodanie załącznika

2020-05-13 07:44:00 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-13 07:43:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-13 07:43:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:47:00 Katarzyna Michałek

Usunięcie załącznika

2020-05-11 13:44:56 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:44:54 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:38:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:38:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:35:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-11 13:34:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:43:52 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-06 10:43:51 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 13:43:32 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 13:43:31 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:35:03 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:35:02 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:53:00 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 08:51:22 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:51:21 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:48:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:48:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:47:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:47:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:46:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:46:39 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:45:19 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-05-05 08:45:11 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-05-05 08:36:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:36:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:35:58 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 08:35:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:35:15 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:33:58 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:33:57 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:32:49 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 08:30:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-05 08:30:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 16:09:06 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-02 16:08:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 16:08:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 15:53:01 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-05-02 15:52:53 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-05-02 15:52:42 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-05-02 15:51:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 15:51:41 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 15:50:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 15:50:31 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 15:49:18 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-05-02 15:49:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-30 11:52:25 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-30 11:51:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-30 11:51:23 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 11:00:07 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-20 10:57:44 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-20 10:57:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 10:57:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 10:55:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 10:55:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 10:52:30 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-20 10:50:28 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-20 10:49:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-20 10:49:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-04-17 13:54:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-17 13:54:49 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-04-15 15:01:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 15:01:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 14:59:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 14:59:46 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 15:04:07 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-14 14:01:27 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-14 13:58:22 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-14 13:58:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 13:58:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:32:48 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:32:47 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:31:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:30:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:20:06 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:20:05 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:16:13 Ilona Szewczyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-14 09:14:06 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:14:05 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:11:49 Ilona Szewczyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-14 09:09:42 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-14 09:09:41 Ilona Szewczyk

Dodanie załącznika

2020-04-06 13:44:02 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:43:28 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:43:02 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:42:17 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:42:00 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:41:32 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:40:02 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:39:27 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:38:48 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:38:24 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:37:56 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:37:37 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 13:36:45 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 12:57:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:57:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:56:11 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 12:55:38 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:55:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:51:47 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 12:51:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:51:09 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:49:41 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-04-06 12:49:24 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 12:48:02 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-04-06 12:46:45 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:46:44 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:45:18 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-06 12:40:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-06 12:40:01 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 13:06:49 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-20 13:04:40 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-20 13:03:17 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-03-20 13:03:13 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-03-20 13:03:06 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-03-20 13:02:59 Iwona Kulbat

Usunięcie załącznika

2020-03-20 12:44:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:43:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:41:43 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:41:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:38:30 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:38:29 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:35:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:35:02 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:31:25 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:31:24 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:30:12 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-20 12:30:11 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-16 10:21:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-16 10:21:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-16 10:19:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-16 10:19:53 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-16 09:59:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-16 09:59:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:16:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:16:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:15:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:15:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:14:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:14:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:09:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 14:09:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-03-09 12:52:19 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-09 12:51:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-09 12:51:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 10:46:02 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 10:45:37 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-03-03 10:45:36 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:27:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:27:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:25:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-26 08:25:56 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-20 13:24:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-20 13:24:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-18 07:35:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-18 07:35:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 10:52:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 10:52:36 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 10:51:28 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-13 10:51:25 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-13 10:51:12 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-13 10:51:05 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-13 10:50:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-13 10:50:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:11:48 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-12 17:10:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:10:42 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:09:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:09:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:09:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:09:02 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:05:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:05:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:05:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:05:05 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:01:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 17:01:18 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 16:58:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-12 16:58:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-11 08:41:12 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-11 08:38:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-02-11 08:38:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-02-11 08:35:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-02-11 08:35:39 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2020-02-04 11:38:58 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 11:38:19 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 11:37:48 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-04 11:37:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-02-04 11:37:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-02-04 11:34:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-02-04 11:34:39 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-30 13:11:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-30 13:11:57 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:25:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-24 07:25:33 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-17 08:27:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-17 08:27:47 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-17 08:08:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-17 08:08:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-17 08:05:38 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 08:05:26 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 08:05:15 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 08:04:57 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 08:04:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-17 08:04:25 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-01-16 09:25:24 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-16 09:24:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-16 09:24:59 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2020-01-16 09:22:18 Anna Zawodny

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1443

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2020-01-16 09:22:18

Osoba wytwarzająca informację

Franciszek Sufa

Czas publikacji

2020-01-16 09:22:18

Osoba wprowadzająca informację

Anna Zawodny