ZADANIA

   Do zadań Zespołu w zakresie edukacji publicznej należy zapewnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niżej wymienionych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn:

 1. Szkoła Podsatwowa nr 1 w Krupskim Młynie,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie,
 3. Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu budżetu w dziale: Oświata i Wychowanie na podstawie jednostkowych planów finansowych przygotowanych przez placówki oświatowe,
 • opracowanie w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych układu wykonawczego budżetu oświaty  w zakresie o jakim mowa w art. 126 ustawy o finansach publicznych - w tym na poszczególne placówki oświatowe,
 • przedstawianie Wójtowi Gminy zbiorczych zmian w planie wydatków jednostek budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości o zatrudnieniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych - szkół i przedszkoli, w tym księgowości syntetycznej i analitycznej na poszczególne placówki oświatowe, zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • nadzorowanie prawidłowego wykonywania planów finansowych placówek oświatowych a także ścisła współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie wykonywania budżetu,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, prowadzenie kart wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych na podstawie danych przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych oraz wynagrodzeń pracowników zespołu,
 • obliczanie i pobieranie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wykonywanie zadań płatnika składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przedstawianie organom gminy sprawozdań, analiz ekonomicznych i innych informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych,
 • przedstawianie organom gminy materiałów, do podjęcia decyzji w sprawach dotyczących wykonywania zadań gminy jako organu prowadzącego szkoły i placówki,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjno - finansowych,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
   • prowadzenie ich akt osobowych,
   • przygotowanie oceny pracy (cząstkowej),
   • przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
 • współpraca z administracją rządową - Kuratorium Oświaty w Katowicach, oraz:
   • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
   • Zakładami Opieki Zdrowotnej,
   • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
   • Gminnym Ośrodkiem Kultury,
   • Stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi i związkowymi,
 • reprezentowanie gminy w zakresie wykonywania zadań oświaty samorządowej, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Krupski Młyn.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-11-23 07:45:55 Ilona Szewczyk

Edycja

2004-02-13 12:19:37 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 12:17:20 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 12:12:10 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 12:08:45 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 12:02:49 Lilianna Dędek

Edycja

2004-02-13 11:24:20 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10487

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2004-02-13 11:24:20

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2004-02-13 11:24:20

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek