2007

Uchwała Nr IV/11/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Uchwała Nr IV/12/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr IV/13/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr IV/14/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagoga i psychologa szkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
Uchwała Nr IV/15/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr IV/16/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVIII/292/06 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 19 września 2006 roku
Uchwała Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości położonych w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej Gmina Krupski Młyn
Załącznik 1 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku
Załącznik 2 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku
Załącznik 3 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku
Załącznik 4 cz 1 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku
Załącznik 4 cz 2 do uchwały Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku
Uchwała Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Uchwała Nr IV/20/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/172/2000 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2000 roku
Uchwała Nr IV/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie
Uchwała Nr V/22/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr V/23/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości położonych w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr V/24/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2007 - 2013
Uchwała Nr V/25/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok
Uchwała Nr V/26/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
Uchwała Nr V/27/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr VI/28/07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr VI/29/07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krupskim Młynie
Uchawała Nr VII/30/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyn za 2006 rok
Uchwała Nr VII/31/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr VII/32/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała Nr VII/33/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr VII/34/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Uchwała Nr VII/35/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli
Uchwała Nr VII/36/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń nauczycielom i nauczycielom emerytom i rencistom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/37/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 785/217 położonej w Potępie przy ul. Mokrej
Uchwała Nr VII/38/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn
Uchwała Nr VII/39/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji Statutowej Rady Gminy oraz ustalenia jej składu osobowego
Uchwała Nr VIII/40/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Uchwała Nr VIII/41/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr VIII/42/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała Nr VIII/43/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Krupski Młyn oraz jej jednostek organizacyjnych
Uchwała Nr VIII/44/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2006
Załącznik 2 do uchwały Nr VIII/44/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku
Załącznik 3 do uchwały Nr VIII/44/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku
Uchwała Nr VIII/45/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za rok 2006
Załącznik 3 do uchwały Nr VIII/45/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku
Uchwała Nr VIII/46/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krupskim Młynie
Uchwała Nr VIII/47/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 256/73 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana
Uchwała Nr VIII/48/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Uchwała Nr VIII/49/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS oraz pracowników nie będących nauczycielami
Uchwała Nr VIII/50/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr IX/51/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/41/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach
Uchwała Nr IX/52/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/42/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr X/53/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: przyjęcia-Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Krupski Młyn
Załącznik do uchwały nr X/53/07 z dnia 25 września 2007 roku
Uchwała Nr X/54/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Uchwała Nr X/55/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych
Uchwała Nr X/56/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała Nr X/57/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr X/58/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr X/59/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr X/60/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr X/61/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr X/62/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 30 lipca 2007 roku na działania Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XI/63/07 z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Uchwała Nr XI/64/07 z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/51/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 10 lipca 2007 rok
Uchwała Nr XI/65/07 z dnia 12 października 2007r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XII/66/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2007 roku
Uchwała Nr XII/67/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Uchwała Nr XII/68/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr XII/69/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: wyboru ławników Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
Uchwała Nr XIII/70/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr XIII/71/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
Uchwała Nr XIII/72/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr XIII/73/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2008 rok
Uchwała Nr XIII/74/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr XIII/75/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/44/03 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krupski Młyn.
Uchwała Nr XIII/76/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia
Uchwała Nr XIII/77/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: przejęcia na majątek gminy lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Grzegorzewskiej 3 stanowiącego własność Starostwa Powiatowego.
Uchwała Nr XIII/78/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Uchwała Nr XIV/79/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2007 roku
Uchwała Nr XIV/80/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Uchwała Nr XIV/81/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Uchwała Nr XIV/82/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krupski Młyn, obowiązującego w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała Nr XIV/83/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr XIV/84/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek
Uchwała Nr XIV/85/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn.
Uchwała Nr XIV/86/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/205/05 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 maja 2005 roku
Uchwała Nr XIV/87/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: wydania opinii nt. likwidacji Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej.
Uchwała Nr XIV/88/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego
Uchwała Nr XIV/89/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-01-04 13:01:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-04 13:00:37 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-01-04 09:44:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-04 09:43:08 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-12-29 13:14:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:11:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:09:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:07:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:04:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:04:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:04:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:02:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:02:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:01:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 13:01:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 09:08:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 09:07:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 09:06:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 09:05:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 09:04:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:46:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:45:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:44:58 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-12-10 08:44:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:43:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:43:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:38:38 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-12-10 08:38:08 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-12-10 08:37:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-10 08:31:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 10:16:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 10:15:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 10:15:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 10:14:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-21 09:38:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-21 09:38:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-21 09:37:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:22:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:21:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:20:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:18:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:18:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:16:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:15:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:15:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:10:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 10:10:11 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-10-01 10:09:33 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-10-01 10:05:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-01 09:53:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-13 14:20:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-13 14:19:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-06 13:21:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-06 13:20:05 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-07-06 13:18:46 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-07-06 13:18:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:58:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:56:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:49:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:48:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:45:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:32:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:31:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:31:14 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-07-05 13:29:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:24:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:21:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:18:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:15:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-05 13:10:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-04 08:23:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-04 08:23:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:18:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:16:59 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-05-14 08:16:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:12:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:07:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:06:12 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-05-14 08:03:45 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-05-14 08:03:27 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-05-14 08:03:14 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-05-14 08:02:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 08:01:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 07:59:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-14 07:58:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:26:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:25:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:25:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:23:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:22:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:21:35 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-04-02 12:20:37 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-04-02 12:19:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:18:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-02 12:16:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-15 09:05:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-02-15 08:59:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-02-15 08:57:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-02-15 08:54:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-02-15 08:54:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-02-15 08:50:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-02-07 10:02:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 10:01:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 10:00:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:59:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:59:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:27:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:26:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:24:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:22:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:17:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:10:27 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-02-07 09:09:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 09:00:10 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

77890

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2007-02-07 09:00:10

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz