2008

Uchwała Nr XV/90/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr XV/91/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2008 rok
Uchwała Nr XV/92/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr XV/93/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia referendum nt.: przyszłości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie.
Uchwała Nr XV/94/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji d/s. Referendum.
Uchwała Nr XVI/95/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/96/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/08 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji d/s Referendum.
Uchwała Nr XVI/97/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XVI/98/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 27 k.m.13 o pow. 100 m2, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Głównej - Amfiteatr
Uchwała Nr XVI/99/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr V/24/2007 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2007 do 2013
Uchwała Nr XVI/100/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krupski Młyn, obowiązującego w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała Nr XVI/101/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 16 stycznia 2008 roku na działanie Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr XVI/102/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
Uchwała Nr XVII/103/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyn za 2007 rok
Uchwała Nr XVII/104/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XVII/105/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XVII/106/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XVII/107/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej.
Uchwała Nr XVII/108/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: opinii dotyczącej projektu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji-Krupski Młyn-dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
Uchwała Nr XVII/109/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Uchwała Nr XVII/110/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok
Uchwała Nr XVII/111/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2007
Uchwała Nr XVII/112/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/231/05 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2005 r.
Uchwała Nr XVII/113/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Uchwała Nr XVIII/114/08 z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie: wystąpienia do Rady Gminy Tworóg z zapytaniem w przedmiocie możliwości i warunków połączenia SPZOZ w Krupskim Młynie z SPZOZ w Tworogu
Uchwała Nr XX/115/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XX/116/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr XX/117/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/117/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Uchwała Nr XX/118/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2007- 2013
Uchwała Nr XX/119/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: utworzenia stowarzyszenia gmin
Uchwała Nr XX/120/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XX/121/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2007
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/121/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/121/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/121/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Uchwała Nr XX/122/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za rok 2007
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/122/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/122/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/122/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/122/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/122/08 a dnia 30 czerwca 2008 roku
Uchwała Nr XX/123/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/100/08 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 12 lutego 2008 roku
Uchwała Nr XX/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogów i psychologów
Uchwała Nr XX/125/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Uchwała Nr XXI/126/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XXI/127/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XXI/128/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2008-2012
Uchwała Nr XXI/129/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt.Program rozwoju edukacyjno-personalnego i zawodowego osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXI/130/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/44/03 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXI/131/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 241/64 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Głównej
Uchwała Nr XXII/132/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XXII/133/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXII/134/08 z dnia 28 pażdziernika 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr V/24/2007 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2007-2013
Uchwała Nr XXII/135/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/250/05 z 14.12.2005r. dotyczącej ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe
Uchwała Nr XXII/136/08 z dnia 28 pażdziernika 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 294/22 k.m.13 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej
Uchwała Nr XXII/137/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin
Uchwała Nr XXIII/138/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała Nr XXIII/139/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/133/08 z dnia 28.10.08r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Uchwała Nr XXIII/140/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXIII/141/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XXIII/142/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXIII/143/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2009 rok
Uchwała Nr XXIII/144/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2009 roku przedsiębiorstw energetyki cieplnej zaopatrujących w ciepło zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Krupski Młyn.
Uchwała Nr XXIII/146/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie : przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”
Uchwała Nr XXIII/145/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Uchwała Nr XXIV/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Uchwała nr XXIV/148/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIV/149/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek
Uchwała Nr XXIV/151/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.
Uchwała Nr XXIV/150/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIV/152/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian do Statutu Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krupski Młyn, obowiązującego w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
Uchwała Nr XXIV/154/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/110/04 z dnia 27.02.2004r. dot.formy organizacyjno-prawnej jednostki sektora finansów publicznych Przedszkole w Krupskim Młynie z Oddziałem Zamiejscowym w Ziętku popr...
Uchwała Nr XXIV/155/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/138/04 z dnia 15.06.2004r. sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIV/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia przez Gminę Krupski Młyn prowadzenia zadań związanych z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy Tworóg uczęszczających do Szkół Podstawowych w Potępie i Krupskim ...
Uchwała Nr XXIV/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
Uchwała Nr XXIV/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: sytuacji ekonomiczno-społecznej Spółki NITROERG Spółka Akcyjna w Bieruniu
Uchwała Nr XXIV/159/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opł...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-01-14 08:16:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 08:16:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 08:16:10 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-01-08 11:52:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:52:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:51:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:51:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:51:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:51:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:51:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:51:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:50:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:50:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:49:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:49:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:49:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:49:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:49:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:49:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:48:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:48:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:48:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:48:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:47:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:47:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:47:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:47:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:47:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:47:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:07:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:07:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:06:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:06:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:06:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:06:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:05:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:05:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:04:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:04:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:03:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:03:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:01:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 13:01:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 12:59:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 12:59:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 12:57:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-08 12:57:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-13 09:07:16 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-13 09:06:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 16:11:10 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-11-04 14:53:18 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-11-04 14:43:42 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-11-04 14:37:47 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-11-04 13:10:30 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-04 13:09:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 13:02:38 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-04 13:01:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:45:54 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-04 09:45:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:41:22 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-04 09:40:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:38:38 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-11-04 09:34:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:33:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:33:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:31:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:31:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-04 09:30:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:54:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:47:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:44:19 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-10-10 10:43:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:38:27 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-10-10 10:37:54 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-10-10 10:37:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:35:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:34:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 10:34:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:26:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:25:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:25:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:24:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:24:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:23:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:22:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:18:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:17:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:17:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:16:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:16:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:10:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:08:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:05:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:03:10 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-07-15 14:03:05 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-07-15 14:01:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 14:00:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:49:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:49:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:48:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:47:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:47:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:47:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:46:31 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-07-15 13:43:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:43:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:43:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-15 13:42:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-02 08:23:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:37:42 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-07-01 15:36:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:30:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-05-14 10:05:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-05-14 10:04:45 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-04-30 09:42:10 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-04-30 09:38:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:38:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:37:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:37:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:37:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:36:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:36:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 09:35:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 08:54:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-30 08:49:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 08:52:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:44:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:44:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:43:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:43:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:42:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:41:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:41:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-20 13:40:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-01-11 11:34:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-11 11:34:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-11 11:33:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-11 11:33:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-11 11:32:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-11 11:28:49 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

68108

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2008-01-11 11:28:49

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz