2008

Nr 0152/1/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
Nr 0152/2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
Nr 0152/3/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
Nr 0152/4/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji szkolenia obronnego w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/5/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie Krupski Młyn w 2008 roku
Nr 0152/6/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/7/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze
Nr 0152/08/08 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/9/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/10/08 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/11/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Nr 0152/12/2008 z dnia 26 luteg 2008 roku w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn.
Nr 0152/13/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/7/08 z dnia 12.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wspólnot mieszkaniowych.
Nr 0152/14/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa węzłów sanitarnych Gminnego Ośrodka Zdrowia-przystosowanie obiektu do zaleceń Sanepidu
Nr 0152/15/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu-Przebudowa węzłów sanitarnych Gminnego Ośrodka Zdrowia- przystosowanie obiektu do zaleceń Sanepidu
Nr 0152/16/2008 z dnia 04 marca 2008 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, na szczeblu gminnym.
Nr 0152/17/08 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/18/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/19/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/20/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2007 rok
Nr 0152/21/08 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/23/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r.w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn
Nr 0152/24/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn
Nr 0152/25/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/26/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok (do Uchwały Nr XVII/104/08 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 17 kwietnia 2008 roku)
Nr 0152/27/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/28/08 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/29/08 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/90/07 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 9.10.2007r.
Nr 0152/30/08 z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie: zmian do zarządzenia Nr 0152/27/08 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/31/08 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/32/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 475/87,położonej w Potępie-Żyłce.
Nr 0152/33/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 117/47 położonej w Krupskim Młynie-Kolonia Ziętek.
Nr 0152/34/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 117/46 położonej w Krupskim Młynie-Kolonia Ziętek.
Nr 0152/35/08 z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/36/08 Z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp.z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
Nr 0152/37/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn
Nr 0152/38/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Modernizacja ujęcia wody pitnej Potępa, ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn
Nr 0152/39/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/40/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej
Nr 0152/41/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/42/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/43/2008 z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr 0152/44/08 z dnia 4 lipca 2008 r.w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Nr 0152/45/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/46/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanej stanowiącej działki położone w Potępie- Żyłce.
Nr 0152/47/08 z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/49/08 z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2008 roku
Nr 0152/50/08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/51/08 z dnia 22 sierpnia 2008 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych.
Nr 0152/52/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 0152/9/08 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych
Nr 0152/53/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników-dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-III
Nr 0152/55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu opiekuna ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach–Daniela Ziaja, poprzez zakup biletu miesięcznego dla matki ucznia
Nr 0152/56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Bożeny Miska i Waldemara Miska dotyczącego pokrycia kosztów przewozu dzieci-Aleksandry i Angeliki Miska do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7
Nr 0152/57/08 z dnia 03 września 2008 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS
Nr 0152/58/08 z dnia 3 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/59/2008 z dnia 04 września 2008r. w sprawie : rozpatrzenia wniosku p.Jolanty i Janusza Michałek, dotyczącego pokrycia kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia-Marcina Michałek do Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu
Nr 0152/60/08 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/61/08 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/62/08 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 143/20 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza
Nr 0152/63/08 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu i środków obrony cywilnej
Nr 0152/64/08 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 136/17 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza
Nr 0152/65/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/66/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/67/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/68/08 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/69/08 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków
Nr 0152/70/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok (do Uchwały Nr XXII/132/08 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2008 roku)
Nr 0152/71/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/72/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152/72/08
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0152/72/08
Nr 0152/73/2008 z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/74/2008 z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/75/2008 z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/76/08 z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/77/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Krupskim Młynie (nauczyciel matematyki i fizyki), ubiegającego się o stopień awansu zawodowego-na...
Nr 0152/78/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn oraz prognozy kwoty długu
Nr 0152/79/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/80/08 z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok (do Uchwały Nr XXIII/138/08 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 2 grudnia 2008 roku)
Nr 0152/81/08 z dnia 9 grudnia 2008 r.w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Usuwanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkaniowych
Nr 0152/82/08 z dnia 9 grudnia 2008 r.w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Usuwanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkan...
Nr 0152/83/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 159/25 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkie...
Nr 0152/84/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 160/25 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkie...
Nr 0152/85/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/86/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2009 roku.
Nr 0152/87/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
NR 0152/88/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn.
Nr 0152/89/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0152/90/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 34/9 k.m.10 o pow. 0,0098 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/91/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 32/9 k.m.10 o pow. 0,0158 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/92/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 29/9 k.m.10 o pow. 0,0078 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/93/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 33/9 k.m.10 o pow. 0,0052 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/94/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 31/9 k.m.10 o pow. 0,0089 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/95/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 28/9 k.m.10 o pow. 0,0293 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/96/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2008 rok (do Uchwały Nr XXIV/147/08 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2008 roku)
Nr 0152/97/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 35/9 k.m.10 o pow. 0,0440 ha KW 46645 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej
Nr 0152/98/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2008 rok
Nr 0152/99/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-11-15 11:08:24 Lilianna Dędek

Edycja

2010-12-08 09:06:06 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-12 14:42:48 Marzena Stasz

Edycja

2009-07-22 07:56:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-22 07:56:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-22 07:51:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-22 07:51:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:58:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:58:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:57:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:57:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:55:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:55:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:55:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:55:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:54:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:54:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:54:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-16 07:54:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:16:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:16:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:16:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:16:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:16:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:16:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:15:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:15:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:15:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:15:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:14:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 09:14:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-14 08:43:33 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-01-14 08:43:11 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-01-14 08:42:54 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-01-12 11:48:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-12 11:48:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-12 11:48:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-12 11:48:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:22:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:22:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:22:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:22:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:22:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:22:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-18 09:03:55 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-12-18 08:58:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-18 08:58:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-18 08:56:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-18 08:56:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-18 08:56:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-18 08:56:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:08:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:08:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:07:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:07:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:06:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:06:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:06:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:06:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:05:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-15 10:05:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 12:19:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 12:19:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 12:19:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 12:19:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 12:18:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 12:18:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-12 10:10:03 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-12 10:10:03 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-12 10:08:15 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-12 10:08:10 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-12 10:08:07 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-12 10:08:03 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-12 10:07:59 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-10 11:46:29 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:46:29 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:42:06 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2008-12-10 11:41:01 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:41:01 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:39:59 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2008-12-10 11:39:41 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2008-12-10 11:37:24 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:37:24 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:29:19 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:26:54 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-10 11:24:05 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2008-12-09 13:41:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-12-09 13:41:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-12-09 13:39:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-12-09 13:39:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-12-03 10:53:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-03 10:53:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-01 12:49:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-12-01 12:49:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-05 10:54:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-05 10:54:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-11-05 10:53:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 14:38:50 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-10-10 14:37:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 14:35:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 14:30:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 14:27:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 14:24:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-10 09:46:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:02:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:01:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 13:00:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 12:58:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-09 12:56:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-10-01 13:46:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-10-01 13:44:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-09-24 12:53:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-24 12:52:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-24 12:51:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-24 12:47:03 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-09-24 12:46:58 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-09-24 11:27:31 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2008-09-24 11:27:16 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2008-09-24 11:21:34 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2008-09-24 11:21:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2008-09-24 11:19:14 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2008-09-24 11:19:10 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2008-09-22 09:11:30 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-09-22 09:11:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 13:03:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2008-09-19 12:46:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 12:16:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 12:14:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 09:09:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 08:50:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 08:34:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 08:33:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 08:32:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-19 08:32:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-03 10:52:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-03 08:28:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-09-03 08:27:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-08-07 09:10:56 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2008-08-07 09:10:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-21 09:25:59 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-07-21 09:25:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-11 07:40:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-11 07:39:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-11 07:37:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-10 12:07:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-10 12:03:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-10 12:01:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-10 11:59:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-10 11:57:40 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2008-07-10 11:53:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-09 08:08:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-03 08:20:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-03 08:17:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:26:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:25:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:25:21 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-07-01 15:25:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-07-01 15:24:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:50:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:49:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:48:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:47:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-19 10:46:37 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-06-19 10:45:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-11 12:03:48 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-06-11 12:03:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-06-11 12:02:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-06-11 12:02:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-05-29 08:39:33 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-05-29 08:38:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-05-15 08:37:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 09:09:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 09:08:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-25 09:07:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:34:58 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-04-17 08:34:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-04-17 08:33:55 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-04-17 08:33:05 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-04-17 08:13:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:12:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:10:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-17 08:08:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-04-02 11:23:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-04-02 11:20:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-03-17 13:02:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-03-17 13:02:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-03-07 07:13:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-03-06 12:37:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-03-06 11:47:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-02-28 11:59:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-02-26 14:11:34 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-02-26 14:11:24 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-02-26 14:10:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-02-26 14:08:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-02-26 14:06:37 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2008-02-20 14:02:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-14 11:48:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-02-14 11:46:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-01-17 11:09:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-01-17 11:08:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2008-01-16 12:02:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-16 12:01:49 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

117418

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2008-01-16 12:01:49

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz