2009

Nr 0152/1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
Nr 0152/2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
Nr 0152/3/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152/4/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 161/20 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza...
Nr 0152/5/2009 z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowi...
Nr 0152/6/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe
Nr 0152/7/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
Nr 0152/8/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie: zmiany zaliczkowej opłaty za c. o.
Nr 0152/9/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej
Nr 0152/10/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zadań obronnych na rok 2009 na obszarze gminy
Nr 0152/11/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/12/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 157/9 k.m.11 o pow. 0,0036 ha KW 24359 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego.
Nr 0152/13/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w odniesieniu do podróży służbowych odbywanych prywatnym pojazdem pracownika
Nr 0152/14/09 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152/57/07 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/15/2009 z dnia 05 lutego 2009 r. W sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Krupski Młyn w 2009 roku.
Nr 0152/16/09 z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/17/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym
Nr 0152/18/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 460/87
Nr 0152/19/09 z dnia 24 lutego 2009 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/20/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/21/09 z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej.
Nr 0152/22/09 z dnia 10 marca 2009 w sprawie: wyboru przedstawiciela pracowników
Nr 0152/23/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Nr 0152/24/09 z dnia 20 marca 2009 w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Nr 0152/25/09 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2008 rok
Nr 0152/26/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/27/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/28/09 z dnia 17 kwiecień 2009 w sprawie: warunków technicznych użytkowanych budynków mieszkalnych i ich otoczenia.
Nr 0152/29/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: powołania likwidatora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie
Nr 0152/30/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/43/2008 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 04 lipca 2008 roku
Nr 0152/31/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/32/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: używania przez pracowników Urzędu Gminy samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zwrotu kosztów z tego tytułu.
Nr 0152/33/09 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie: okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krupski Młyn oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/34/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Nr 0152/35/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: upoważnienia Pana Wojciecha Szybiaka pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0152/36/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Nr 0152/37/09 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr 0152/38/09 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie
Nr 0152/39/09 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/40/09 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/41/09 z dnia 02 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/42/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/43/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej
Nr 0152/44/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 634/217 k.m.2 o pow. 0,0722 ha KW 28794 położonej w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej.
Nr 0152/45/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum w roku sz...
Nr 0152/46/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXX/195/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 czerwca 2009 roku)
Nr 0152/47/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXX/196/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 czerwca 2009 roku)
Nr 0152/48/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski
Nr 0152/49/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/50/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/51/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie
Nr 0152/52/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młyni...
Nr 0152/53/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 465/87, k.m.8 o pow. 0,0966 ha KW 72352 wraz z udziałem...
Nr 0152/54/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 466/87, k.m.8 o pow. 0,0968 ha KW 72353 wraz z udziałem...
Nr 0152/55/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 462/87, k.m.8 o pow. 0,1000 ha KW 72349 wraz z udziałem...
Nr 0152/56/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Krupskim Młynie (nauczyciel języka polskiego i historii), ubiegającego się o stopień awansu zawodowego-na...
Nr 0152/57/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/58/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/59/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/60/09 z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie: przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Nr 0152/61/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/62/09 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXXI/215/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku)
Nr 0152/63/09 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/65/09 z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/66/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2009 roku
Nr 0152/67/2009 z dnia 1 września 2009 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
Nr 0152/68/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 152/23, k.m.11 o pow. 0,0297 ha KW 42965 położonej w K...
Nr 0152/69/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 153/23, k.m.11 o pow. 0,0679 ha KW 42965 położonej w K...
Nr 0152/70/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 117/46, k.m.3 o pow. 0,1777 ha KW 79487 położonej w Kr...
Nr 0152/71/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 275/112, k.m.13 o pow. 0,0902 ha KW 48229 wraz z udzia...
Nr 0152/73/09 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
Nr 0152/74/2009 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 256/73, k.m.13 o pow. 0,0768 ha KW 67661 położonej w K...
Nr 0152/75/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 975/222 k.m.2 o pow. 0,0903 ha KW 75330 położonej w Potępie przy ulicy Łąkowej
Nr 0152/76/2009 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Bożeny Miska i Waldemara Miska dotyczącego dofinansowania kosztów przewozu dzieci–Aleksandry i Angeliki Miska do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 Specjalnego Ośr...
Nr 0152/77/2009 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu opiekuna ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach–Daniela Ziaja, poprzez zakup biletu miesięcznego dla matki ucznia, będącej opiekunem...
Nr 0152/78/2009 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe
Nr 0152/79/09 z dnia 23 września 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku)
Nr 0152/80/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/81/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/82/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Jolanty i Janusza Michałek, dotyczącego dofinansowania kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia-Marcina Michałek do Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu.
Nr 0152/83/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152/57/07 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/84/09 z dnia 1 października 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki dzierżawy za lokal użytkowy położony w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 2 oraz grunt
Nr 0152/85/09 z dnia 06 października 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki dzierżawy za pomieszczenia kotłowni
Nr 0152/86/2009 z dnia 07 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia druków w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie (dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych)
Nr 0152/87/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego-komórki Nr 2 znajdującej się w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości gruntowej stano...
Nr 0152/88/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego-komórki Nr 5 znajdującej się w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości gru...
Nr 0152/89/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152/90/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/91/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków
Nr 0152/92/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku)
Nr 0152/93/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku)
Nr 0152/94/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/95/2009 z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 296/42, k.m.13 o pow. 0,0186 ha KW 48229 położoną w K...
Nr 0152/96/2009 z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 481/87, k.m.8 o pow. 0,0999 ha KW 72368 wraz z udział...
Nr 0152/97/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: projektu budżetu gminy na 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn oraz prognozy kwoty długu
Nr 0152/98/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie opracowania Planu Ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/99/09 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zmian do zarządzenia Nr 0152/97/09 w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn oraz prognozy kwoty długu
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0152/99/09 z dnia 18 listopada 2009r.
Nr 0152/100/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXXIV/251/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2009 roku)
Nr 0152/101/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/102/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/103/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/104/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/106/09 z dnia 15 grudnia 2009 r w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkaniowych, zagospodarowanie odpadów wie...
Nr 0152/107/09 z dnia 15 grudnia 2009 r w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobó...
Nr 0152/108/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/109/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok (do Uchwały Nr XXXV/264/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 grudnia 2009 roku)
Nr 0152/110/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Nr 0152/111/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Nr 0152/112/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Nr 0152/113/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0152/114/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2010 roku.
Nr 0152/115/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku.
Nr 0152/117/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-11-15 11:11:13 Lilianna Dędek

Edycja

2013-11-15 11:08:49 Lilianna Dędek

Edycja

2010-12-08 09:05:56 Lilianna Dędek

Edycja

2010-02-18 13:14:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-02-18 13:14:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-12 14:42:18 Marzena Stasz

Edycja

2010-01-06 11:48:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-06 11:48:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-06 11:48:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2010-01-06 11:48:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 10:07:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 10:07:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:04:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:04:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:04:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:04:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:04:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-31 08:04:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 10:59:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-30 10:59:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-30 10:57:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-30 10:57:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-16 07:31:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-16 07:31:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-15 15:25:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-15 15:25:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-15 15:24:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-12-15 15:24:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-11-30 13:53:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-11-30 13:53:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-11-30 13:52:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-11-30 13:52:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:05:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:05:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:04:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 12:04:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 10:00:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 10:00:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:47:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:47:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:42:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:42:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:25:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:25:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:17:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:17:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:13:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:13:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:12:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:12:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:10:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:10:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:03:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 13:03:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:57:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:57:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:53:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:53:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:45:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:45:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:32:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-23 12:32:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-18 11:00:45 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-11-18 10:58:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-18 10:58:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:14:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:14:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:14:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:14:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:58:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:58:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-02 08:35:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-02 08:35:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-29 13:02:06 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-29 13:01:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-29 13:01:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-29 12:57:41 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2009-10-28 09:03:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-28 09:03:26 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-23 08:02:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-23 08:02:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-21 13:35:15 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-21 13:35:14 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-21 13:33:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-21 13:33:20 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-10-21 13:31:35 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2009-10-21 13:31:31 Anna Zawodny

Usunięcie załącznika

2009-10-21 13:30:41 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2009-10-14 09:46:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-14 09:46:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-14 09:45:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-14 09:45:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-13 15:15:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-13 15:15:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-12 13:58:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-12 13:58:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-09 13:39:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-09 13:39:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 12:07:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 12:07:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:41:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:41:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:41:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:41:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:40:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-10-02 07:40:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-18 12:13:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-18 12:13:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-16 08:16:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-16 08:16:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-14 13:33:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-14 13:33:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-24 12:49:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-24 12:49:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-24 12:47:46 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-08-24 12:42:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-24 12:42:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-24 12:41:32 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-08-21 11:14:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:14:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:14:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:14:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:13:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:13:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:13:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-21 11:13:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-04 12:07:15 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-08-04 12:06:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-08-04 12:06:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-27 14:01:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-27 14:01:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-27 14:00:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-27 14:00:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-27 13:58:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-27 13:58:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:49:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:49:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:47:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:47:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:46:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:46:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:44:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-24 12:44:18 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-06 14:30:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-06 14:30:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-06 14:27:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-06 14:27:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-06 10:32:34 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-07-02 14:00:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-02 14:00:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:18:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:18:50 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:17:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:17:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:15:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:15:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:13:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 12:13:52 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-24 08:31:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-24 08:31:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-24 08:30:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-24 08:30:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-24 08:30:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-24 08:30:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:07:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:07:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:07:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:07:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:02:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-19 13:02:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-15 09:40:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-15 09:40:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-02 14:20:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-02 14:20:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-22 13:26:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-22 13:26:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:26:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:26:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:25:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:25:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-19 09:53:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-19 09:53:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-19 09:51:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-19 09:51:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-19 09:50:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-19 09:50:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-15 13:12:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-15 13:12:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-15 13:12:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-15 13:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-05 14:04:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-05 14:04:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-05 14:04:10 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-05-05 14:00:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-05 14:00:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-30 07:27:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-30 07:27:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-24 12:42:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-24 12:42:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-24 12:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-24 12:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-24 11:42:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-24 11:42:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-07 11:30:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-07 11:30:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-03 12:29:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-03 12:29:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-03 12:27:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-03 12:27:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:34:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:34:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:32:55 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-03-31 13:32:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:32:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:27:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:27:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:15:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 13:15:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 11:59:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-31 11:59:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-24 11:56:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-24 11:56:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-20 07:38:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-20 07:38:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-19 13:58:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-19 13:58:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-19 07:54:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-19 07:54:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-02 12:20:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-02 12:20:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-25 08:26:01 Anna Zawodny

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-25 08:23:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-02-25 08:23:44 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2009-02-24 08:50:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-24 08:50:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-13 13:30:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-13 13:30:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-10 11:04:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-10 11:04:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-06 11:51:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-06 11:51:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 10:20:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 10:20:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 10:20:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 10:20:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 10:19:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 10:19:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 07:32:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-30 07:32:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-28 08:44:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-28 08:44:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-13 13:52:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-13 13:52:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-13 13:38:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-13 13:38:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:24:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-08 11:24:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-06 09:16:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 09:16:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:55:11 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2009-01-06 08:54:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:54:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:54:02 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2009-01-06 08:53:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:53:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:53:11 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-06 08:52:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:52:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-01-06 08:50:07 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

138651

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2009-01-06 08:50:07

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2009-01-06 08:50:07

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper