2009

Uchwała Nr XXV/160/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Uchwała Nr XXV/161/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Uchwała Nr XXV/162/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Uchwała Nr XXV/163/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: powołania rzeczoznawcy z zakresu instalacji grzewczych
Uchwała Nr XXV/164/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XXV/165/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XXV/166/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży część nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 211/42 k.m.13 o pow. 0,0619 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie przy ul. K. Miarki
Uchwała Nr XXV/167/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 48/23 k.m.11 o pow. 0,0190 ha, KW 42965 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza.
Uchwała Nr XXV/168/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 10 położonej w rejonie Va Krupski Młyn kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXV/169/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 8 położonej w rejonie VII Krupski Młyn ul. Powstańców Śl.
Uchwała Nr XXV/170/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
Uchwała Nr XXV/171/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie : przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"
Uchwała Nr XXV/172/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok
Uchwała Nr XXV/173/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: o oddalenie skargi Wojewody Śląskiego.
Uchwała Nr XXVI/174/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 2
Uchwała Nr XXVI/175/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2002 roku dotyczącej wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVI/176/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Uchwała Nr XXVI/177/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2009-2013”
Uchwała Nr XXVI/178/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potępa na lata 2009 - 2015
Uchwała Nr XXVII/179/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyn za 2008 rok
Uchwała Nr XXVII/180/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ...
Uchwała Nr XXVII/181/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Krupski Młyn
Uchwała nr XXVII/182/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Uchwała Nr XXVII/183/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/231/05 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2005r.
Uchwała Nr XXVII/184/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 81/22 k.m.11 o pow. 0,0825 ha, KW 42965 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza.
Uchwała Nr XXVII/185/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,0069 ha stanowiącej działkę 63 k.m.13 o pow. 0,5113 ha, KW 42180 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmi...
Uchwała Nr XXVII/186/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 135/17 k.m.11 o pow. 0,0570 ha, KW 48555 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich...
Uchwała Nr XXVII/187/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 11 położonej w rejonie IV Krupski Młyn Kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXVII/188/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Beaty Tyła z dnia 02.09.2009 roku na działania Wójta Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXVIII/189/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Gminie Krupski Młyn
Uchwała Nr XXIX/190/09 z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie ul. Krasickiego...
Uchwała Nr XXIX/191/09 z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 2
Uchwała Nr XXX/192/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2008
Uchwała Nr XXX/193/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2008
Uchwała Nr XXX/194/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za rok 2008
Uchwała Nr XXX/195/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Uchwała Nr XXX/196/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków budżetu Gminy Krupski Młyn na 2009 rok
Uchwała Nr XXX/197/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/189/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 12 maja 2009 roku
Uchwała Nr XXX/198/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Edukacja –Praca-Równość Szans dla osób i rodzin bezrobotnych z terenu gminy Krupski Młyn”, finansowanego ze środków Europejskiego Fun...
Uchwała Nr XXX/199/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur...
Uchwała Nr XXX/200/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXX/201/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2009-2013”
Uchwała Nr XXX/202/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 6 położonej w rejonie IV St. Ziętek-Potępa.
Uchwała Nr XXX/203/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 73 położonej w rejonie IV St. Ziętek - Potępa.
Uchwała Nr XXX/204/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) i obszaru specjalnej ochrony (OSO) o nazwie Dolina Małej Panwi, położonego na terenie Gminy Krupski Młyn i w...
Uchwała Nr XXX/205/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 59 położonej w rejonie V Kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXX/206/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 3 położonej w rejonie V Kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXX/207/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Piotra Wieczorka
Uchwała Nr XXX/208/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 49 położonej w rejonie V Kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXX/209/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 26 położonej w rejonie IV St. Ziętek–Potępa.
Uchwała Nr XXX/210/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 72 położonej w rejonie IV St. Ziętek-Potępa.
Uchwała Nr XXX/211/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego oraz współwłasności budynku
Uchwała Nr XXX/212/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krupski Młyn.
Uchwała Nr XXX/213/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXI/215/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zamiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXI/216/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Uchwała Nr XXXI/217/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/250/05 z 14 grudnia 2005 roku dotyczącej ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe.
Uchwała Nr XXXI/218/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb najmu budynku, stanowiącego własność komunalną, na okres 20 lat
Uchwała Nr XXXI/219/09 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1-go Maja 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXI/222/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek bl. 16B/2.
Uchwała Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych stacjami transformatorowymi położonych w Krupskim Młynie przy ul. Głównej w drodze przetargowej.
Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży składników aktywów majątkowych likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ...
Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2002 roku dotyczącej wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krupski Młyn na lata 2009 - 2013”
Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXII/230/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację inwestycji pn.: ,,Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w Krupskim M...
Uchwała Nr XXXII/231/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 40 położonej w rejonie V Kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXXII/232/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 45 położonej w rejonie V Kol. Ziętek.
Uchwała Nr XXXII/233/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 58 położonej w rejonie IV St. Ziętek-Potępa.
Uchwała Nr XXXII/234/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 29 położonej w rejonie IV St. Ziętek-Potępa.
Uchwała Nr XXXII/235/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe oznaczonej Nr 59 położonej w rejonie IV St. Ziętek-Potępa.
Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 184/73 k.m.13 o pow. 1,6311 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie prz...
Uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 91/25 k.m.11o pow. 0,0058 ha, KW 42965 położonej w Krupskim Młynie przy ul. ...
Uchwała Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXII/239/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXII/240/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Buczka 1 w Krupskim Młynie
Uchwała Nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/196/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 czerwca 2009 roku
Uchwała Nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIII/243/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/243/09 z dnia 27.10.2009r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/243/09 z dnia 27.10.2009r. (mapka nr 1)
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/243/09 z dnia 27.10.2009r. (mapka nr 2)
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/243/09 z dnia 27.10.2009r. (mapka nr 3)
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/243/09 z dnia 27.10.2009r.
Uchwała Nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Ostafin zam. w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 2/1 w kwestii dotyczącej udzielenia bonifikaty i jej wysokości przy zakupie...
Uchwała Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lo...
Uchwała Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego.
Uchwała Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego.
Uchwała Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XXXIII/249/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 296/42 k.m.13 o pow. 0,0186 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie...
Uchwała Nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2006 roku dotyczącej powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów o...
Uchwała Nr XXXIV/251/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIV/252/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 836/192 k.m.2 d2, na której zlokalizowana jest telefoniczna centrala automatyczna
Uchwała Nr XXXIV/253/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
Uchwała Nr XXXIV/254/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIV/255/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIV/256/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIV/257/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży składników aktywów majątkowych likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie.
Uchwała Nr XXXIV/258/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
Uchwała Nr XXXIV/259/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: „Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami na lata 2004–2015 dla Gminy Krupski Młyn za okres 2004–2007”.
Uchwała Nr XXXIV/260/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego.
Uchwała Nr XXXIV/261/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: oddalenia skargi Wojewody Śląskiego.
Uchwała Nr XXXIV/262/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku w Krupskim Młynie Kolonia Ziętek 6B/9.
Uchwała Nr XXXV/263/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Krupski Młyn na 2010 rok
Uchwała Nr XXXV/264/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXV/265/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/189/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 12 maja 2009 roku
Uchwała nr XXXV/266/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek
Uchwała nr XXXV/267/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn
Uchwała Nr XXXV/268/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn.
Uchwała Nr XXXV/269/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Uchwała Nr XXXV/270/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
Uchwała Nr XXXV/271/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2
Uchwała Nr XXXV/272/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3
Uchwała Nr XXXV/273/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-12-30 09:37:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:37:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:36:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:36:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:36:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:36:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:36:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:36:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:35:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:35:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:35:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:35:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:35:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:35:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:34:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:34:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:34:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:34:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:34:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:34:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:33:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-30 09:33:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 12:10:42 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-12-01 12:10:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 12:10:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 12:01:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 12:01:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:56:34 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-12-01 11:56:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:56:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:53:16 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-12-01 11:49:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:49:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:21:24 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-12-01 11:21:19 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-12-01 11:20:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:17:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:11:56 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-12-01 11:11:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:11:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:10:36 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-12-01 11:10:13 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-12-01 11:09:59 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-12-01 11:09:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:08:37 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-12-01 11:07:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-12-01 11:07:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:30:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:30:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:30:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:30:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:30:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:30:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:29:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:29:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:28:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:28:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:28:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:28:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:28:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:28:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:27:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:27:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:23:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:23:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:23:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:23:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:22:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:22:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:22:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-30 09:22:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-10 07:36:18 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-10 07:19:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-10 07:17:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2009-11-10 07:15:24 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-10 07:15:09 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-10 07:15:05 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-09 13:15:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-09 13:15:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-09 13:09:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-09 13:03:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-09 12:56:37 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-09 12:54:49 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-04 10:16:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-04 10:16:03 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-04 10:15:59 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-04 10:07:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:07:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:07:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:07:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:07:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 10:07:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 09:12:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 09:12:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-04 09:11:23 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-11-03 14:17:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:17:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:17:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:17:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:16:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:16:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:16:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:16:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:16:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:16:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:15:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:15:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:14:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:14:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:13:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:13:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:10:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:10:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:09:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-11-03 14:09:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:28:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:28:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:28:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:28:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:28:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:28:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:27:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:27:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:27:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:27:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:26:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:26:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:26:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:26:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:26:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:26:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:25:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:25:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:25:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:25:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:24:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:24:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:24:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:24:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:24:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:24:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:23:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:23:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:22:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-09-29 11:22:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:46:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:45:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:45:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:32:10 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:32:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:30:19 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:30:17 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:29:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:29:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:28:43 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:28:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:25:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:25:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:22:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:22:44 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:18:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:17:58 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:15:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:15:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:12:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-07-20 09:12:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:59:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:59:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:57:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:57:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:53:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:53:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:50:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-23 11:50:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:20:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:20:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:20:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:20:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:20:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:20:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:19:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:19:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:19:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:19:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:19:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:19:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:18:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:18:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:18:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:18:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:17:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:17:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:17:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:17:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:17:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:17:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:16:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:16:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:16:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:16:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:15:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:15:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:15:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:15:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:14:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:14:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:13:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:13:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:13:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-06-22 08:13:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:32:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:32:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:31:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-21 08:31:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-15 13:11:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-05-15 13:11:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-30 07:29:20 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-04-30 07:28:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-30 07:28:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:02:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:02:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:02:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:02:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:01:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:01:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:01:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 14:01:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:58:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:58:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:58:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:58:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:57:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:57:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:57:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:57:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:56:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:56:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:55:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-29 13:55:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:44:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:44:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:43:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:43:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:43:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:43:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:43:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:43:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:42:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-04-17 09:42:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-06 13:50:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-06 13:50:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-03-06 13:47:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2009-02-27 12:34:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:34:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:33:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:33:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:33:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:33:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:28:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:28:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:27:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:27:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:26:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:26:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:25:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:25:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:24:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:24:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:24:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:24:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:23:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:23:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:22:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:22:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:22:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:22:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:21:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:21:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:20:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-02-27 12:20:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2009-01-06 14:27:33 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

106214

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2009-01-06 14:27:33

Osoba wytwarzająca informację

Czas publikacji

2009-01-06 14:27:33

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek