KADENCJA 2010-2014

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2023
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu
Uchwała Nr 4100/V/70/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Uchwała Nr 4100/V/70/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach część druga
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCh JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
zał. 1 do ZWG 0050/85/2011 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2011 roku w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu
zał. 2 do ZWG Nr 0050/85/2011 Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków budżetowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku
zał. 3 do ZWG Nr 0050/85/2011 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o którym mowa w art. 226, ust. 3, gminy Krupski Młyn, za pierwsze półrocze 2011 roku
zał 4 do ZWG Nr 0050/85/2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krupski Młyn - Tabela Nr 1
zał. 5 do ZWG Nr 0050/85/2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa - tabela Nr 2
zał. 6 do ZWG Nr 0050/85/2011 Sprawozdanie z wykonania planu za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. dotyczące Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie
zał. 7 do ZWG Nr 0050/85/2011 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za I półrocze 2011 r.
Uchwała Nr 4100/V/157/2011 z dnia 5 września 2011 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb- z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb -n Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb - nds Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała Nr 4100/IV/195/2014 z 29 października 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krupski Młyn kredytu w wysokości 1100000 zł na spłatę wcześniej ...
Uchwała Nr 4100/V/205/2011 z dnia 5 grudnia 2011 rok V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i mat...
Uchwała Nr 4100/V/205/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na la...
Uchwała Nr 4100/V/207/2011 z dnia 5 grudnia 2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.758.220 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok ...
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała Nr 4100/IV/14/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.258,220 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok G...
Uchwała Nr 4100/IV/15/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiąza...
Uchwała Nr 4100/V/10/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krupski Młyn pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod...
Uchwała Nr 4100/III/59/2012 z dnia 27 marca 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krupski Młyn pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ...
Uchwała Nr 4100/III/60/2012 z dnia 27 marca 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krupski Młyn kredytu w wysokości 1.675.000 zł na sfinansowanie planowanego def...
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Uchwała Nr 4100/III/82/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
II kwartał 2012 - Rb27S
II kwartał 2012 - Rb28S
II kwartał 2012 - RbN
II kwartał 2012 - RbNDS
II kwartał 2012 - RbZ
Uchwała Nr 4100/IV/219/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr 4100/IV/220/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na ...
Uchwała Nr 4100/IV/39/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiąza...
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zabowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała Nr 4100/IV/52/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krupski Młyn kredytu w wysokości 870000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kr...
Uchwała Nr 4100/IV/84/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zabowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zabowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała Nr 4100/IV/151/2013 z dnia 17 września 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r...
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zabowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała Nr 4100/IV/203/2012 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem
Uchwała Nr 4100/IV/204/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na...
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała Nr 4100/IV/81/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała Nr 4100/IV/104/2014 z dnia 15 maja 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krupskim Młynie
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała Nr 4100/IV/177/2014 z dnia 16 września 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półroc...
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych
Rb-NDs Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała nr 4100/V/239/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadn...
Uchwała Nr 4100/V/240/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii i przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finanso...
Uchwała Nr 4200/IV/35/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn wynikającej z planowanych i zaciągniętych...
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2014
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2014
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2014
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-03-25 14:45:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:45:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:44:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:44:02 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:43:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:43:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:41:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:39:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:39:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-01-28 10:01:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-01-28 10:01:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:44:32 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2014-12-19 10:44:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:44:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:43:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:43:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:43:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:43:23 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 08:10:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 08:10:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 08:07:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 08:07:51 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 08:03:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 08:03:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:58:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:58:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:54:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-06 07:54:21 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-04 15:14:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-11-04 15:14:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2014-09-23 08:41:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-09-23 08:41:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:25:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:25:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:24:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:24:39 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:24:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:24:08 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:23:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:23:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:22:34 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-08-12 12:22:33 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-22 10:18:33 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-05-22 10:18:33 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:35:45 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-30 10:35:32 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-30 10:34:36 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:34:36 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:34:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:34:09 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:33:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:33:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:32:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:32:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:31:20 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-30 10:31:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-25 08:45:36 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-25 08:45:35 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:53:55 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:53:54 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:52:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:52:25 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:50:41 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:50:40 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:50:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:50:22 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:49:37 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2014-04-01 14:49:36 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-11 13:54:19 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-11 13:54:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-11 13:52:07 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-12-11 13:51:17 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-12-11 13:51:17 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 12:00:30 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 12:00:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 11:59:53 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 11:59:52 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 11:57:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 11:57:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 11:56:38 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-10-23 11:56:37 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-25 11:51:07 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-25 11:47:35 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-09-25 11:47:34 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:08:13 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:08:12 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:07:30 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:07:29 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:06:25 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:06:24 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:05:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-07-23 09:05:45 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:24:54 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-23 14:21:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:21:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:20:43 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:20:42 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:19:26 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:19:25 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:18:18 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:18:17 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:11:32 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-23 14:10:48 Daniel Małek

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-23 14:09:47 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-23 14:09:46 Daniel Małek

Dodanie załącznika

2013-04-15 09:31:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-04-15 09:31:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-03-21 09:13:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 09:13:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 09:11:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 09:11:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 09:09:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 09:09:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 08:06:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 08:06:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 08:05:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-03-21 08:05:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:42:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:42:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:41:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:41:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:40:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:40:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:35:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2013-01-24 11:35:45 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:27:36 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:27:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:25:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-12-12 14:25:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:47:12 Lilianna Dędek

Zmiana nazwy załącznika

2012-07-24 12:44:41 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:44:40 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:43:27 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:43:27 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:42:30 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:42:30 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:40:47 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:40:47 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:38:56 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-07-24 12:38:56 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:14:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-21 14:14:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 14:09:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 14:09:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 14:08:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 14:08:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 14:06:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-05-16 14:06:25 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 10:34:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 10:34:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 10:28:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 10:28:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 10:22:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-04-19 10:22:09 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:39:16 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-02-22 14:39:12 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2012-02-22 14:37:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:37:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:37:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:37:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:37:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:37:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:36:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:36:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:36:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:36:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:35:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-02-22 14:35:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2012-01-18 11:16:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-18 11:16:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-18 11:11:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-18 11:11:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-02 14:56:02 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-02 14:56:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-02 14:48:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-02 14:48:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-02 14:24:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-01-02 14:24:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:36:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:36:26 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:33:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:33:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:30:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:30:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:22:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:22:56 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:18:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-10-27 13:18:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 13:23:15 Rafał Tropper

Edycja

2011-09-21 13:07:01 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:06:25 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:05:49 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:05:06 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:04:27 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:03:27 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 13:01:44 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:22:20 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 12:21:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:21:04 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:14:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:14:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:09:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 12:09:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:58:09 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 11:57:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:57:03 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:53:46 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-21 11:50:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:50:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:47:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:47:38 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:41:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:41:11 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:38:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:38:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-09-21 11:31:35 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2011-07-28 14:41:16 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:41:16 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:39:00 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:39:00 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:37:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:37:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:35:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:35:11 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:33:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-07-28 14:33:15 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:34:48 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:34:48 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:33:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:33:24 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:31:51 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:31:51 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:28:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:28:02 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:25:26 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-05-04 09:25:26 Martyna Koźlik

Dodanie załącznika

2011-01-18 15:08:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-18 15:08:27 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-18 15:06:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-18 15:06:01 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-18 15:03:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2011-01-18 15:03:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2010-12-08 08:50:17 Lilianna Dędek

Edycja

2010-12-08 08:49:15 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

48357

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2010-12-08 08:49:15

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2010-12-08 08:49:15

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek