KADENCJA 2014-2018

Uchwała Nr 4200/IV/123/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr 4200/IV/172/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała Nr 4200/IV/199/2015 z dnia 11 września 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro...
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2015r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od poczatku roku do 30.06.2015r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2015r.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2015r.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2015r.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/IV/284/2015 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krupski Młyn kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytó...
Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/IV/285/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inform...
Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/IV/286/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Uchwała Nr 4200/IV/32/2016 z 22 stycznia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 4200/IV/57/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2015 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2015 r.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu koniec IV kwartału 2015 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2016 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 marca 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
Uchwała Nr 4200/IV/93/2016 z dnia 19 maja 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn
Wykaz dotyczący ulg, umorzeń lub rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2016 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2016 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
Uchwała Nr 4200/IV/149/2016 z dnia 22 września 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2016 roku
Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/IV/315/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz Nr 4200/IV/316/...
Uchwała Nr 4200/III/28/2017 z dnia 27.01.2017 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2016 roku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2016 r.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2016 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2017 r.
Uchwała Nr 4200/III/84/2017 z 28 kwietnia 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2017 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
Uchwała Nr 4200/III/128/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 7 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2017 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2017 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Uchwała Nr 4200/III/180/2017 z dnia 03.10.2017 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 20....
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2017 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2017 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017 roku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Uchwała Nr 4200/III/36/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 4200/III/268/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2018r. wraz z uzasadnien...
Uchwała Nr 4200/III/95/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2018 r.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2018 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2018 roku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2018 roku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2018 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2018 roku
Uchwała Nr 4200/III/169/2018 z 27 września 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze ...
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krupski Młyn za III kwartał 2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krupski Młyn za IV kwartał 2018 r.
Uchwała Nr 4200/V/192/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z objaśni...
Uchwała Nr 4200/V/193/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-10-03 10:34:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:34:20 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:14:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:14:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 09:31:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 09:31:10 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 09:30:42 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-10-03 09:30:37 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-03 09:30:28 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-27 13:48:32 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-27 13:48:31 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-27 13:47:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-27 13:47:57 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-10-04 10:20:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-10-04 10:20:44 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-08-21 13:28:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 13:28:39 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:30:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:30:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:29:15 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:29:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:28:32 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-21 12:27:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:27:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:27:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:27:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:23:54 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-21 12:22:34 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-21 12:17:09 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-08-21 12:16:12 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:16:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:16:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:16:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:09:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:09:53 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:05:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:05:11 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:04:28 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:04:27 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:03:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:03:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:02:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-06-13 08:02:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-04 13:24:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-04 13:24:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-04 13:23:57 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-04 13:23:26 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-04 13:23:03 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-04 13:22:40 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-04 13:22:08 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-04 13:21:24 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-04-04 13:19:48 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-04 13:19:13 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-04-04 13:17:28 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-27 13:37:55 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-27 13:36:18 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-03-27 13:33:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-27 13:33:14 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-27 13:32:15 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-03-27 13:32:09 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-03-27 13:31:57 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2018-03-27 13:20:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-27 13:20:44 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-27 09:17:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-03-27 09:17:16 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:17:20 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:17:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:15:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:15:05 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:13:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:13:50 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:13:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:13:06 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:12:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:12:28 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:07:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:07:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:06:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:06:02 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:05:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:05:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:04:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:04:27 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:03:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:03:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:00:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2018-02-26 09:00:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:16:59 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-13 09:15:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:15:43 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:07:02 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-13 09:06:29 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2017-10-13 09:05:32 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-13 09:05:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:05:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:01:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:01:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 09:00:20 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-13 08:59:50 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 08:59:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-10-13 08:59:26 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:44:25 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 09:42:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:42:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:42:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:42:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:41:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:41:32 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:40:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:40:45 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:39:58 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:38:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:38:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:38:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:38:08 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:37:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:37:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:35:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:35:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:34:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:34:26 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:32:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:32:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:29:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:29:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:28:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:28:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:27:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:27:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:26:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:26:30 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:24:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:23:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:23:46 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:15:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:15:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:11:24 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 09:10:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:10:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-12-19 13:00:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-12-19 13:00:05 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:28:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:28:33 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:26:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:26:49 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:25:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:25:40 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:22:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-11-28 13:22:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 13:41:24 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-09-28 13:41:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:25:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:25:41 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:24:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:24:43 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:22:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:22:48 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:21:19 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:21:18 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:20:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-07-28 08:20:07 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-05-31 11:45:00 Katarzyna Michałek

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-30 10:39:08 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-05-30 10:39:07 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-05-30 10:35:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-05-30 10:35:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:58:23 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:58:22 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:57:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:57:09 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:56:01 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:55:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:54:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:54:29 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:53:04 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 11:53:03 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:14:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:14:59 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:13:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:13:10 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:11:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:11:14 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:08:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:08:57 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:07:12 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-21 10:07:11 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2016-04-11 12:42:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-04-11 12:42:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-04-11 12:42:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-15 14:24:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-15 14:24:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-15 14:24:06 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-02-15 14:23:53 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-02-15 14:23:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-15 14:23:37 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-15 14:22:36 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2016-02-15 14:22:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2016-02-15 14:22:24 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:16:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:16:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:13:49 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-12-31 09:13:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:13:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:11:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:11:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:07:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:07:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:04:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-31 09:04:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-12-16 10:30:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-16 10:30:00 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-16 10:21:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-16 10:21:38 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-16 10:14:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-12-16 10:14:16 Katarzyna Michałek

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:52:16 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-12 12:50:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:50:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:48:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:48:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:45:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:45:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:41:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:41:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:39:18 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-12 12:38:22 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-12 12:37:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-11-12 12:37:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:35:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-09-24 13:35:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:17:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:17:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:15:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:15:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:14:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:14:34 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:12:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:12:53 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:11:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-08-07 08:11:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-23 11:55:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-23 11:55:28 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-23 11:53:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-06-23 11:53:54 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:40:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:40:59 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:39:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:39:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:38:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:38:30 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:37:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:37:55 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:36:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:36:20 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2015-05-04 08:31:19 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4680

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2015-05-04 08:31:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-05-04 08:31:19

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper